Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Фізичне виховання молодших школярів

Фізичне виховання молодших школярів
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Фізичне виховання молодших школярів

У процесі досліджень науково обґрунтовані нові підходи щодо організації і методики фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах, що свідчать про вирішення актуальної науково-практичної проблеми фізичного виховання - збереження здоров'я та забезпечення гармонійного розвитку особистості.
Сукупність знань, викладених у монографії, являє собою теорети- ко-методичну основу системи організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.
У результаті багаторічних досліджень, що проводились в умовах загальноосвітніх закладів, вивчено великий масив матеріалу, що стосується особливостей організації і методики фізичного виховання. Водночас розглянуто практичний досвід організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку і напрямки його вдосконалення.
Методологія дослідження базувалася на загальнотеоретичних знаннях і практичному досвіді в галузі фізичного виховання, які детально викладені у працях В.М. Платонова, Т.Ю. Круцевич, Б.М. Шияна, О.С. Куца, О.Д. Дубогай, А.Г. Сухарева, М.В. Антропової, В.Г. Ареф'єва, Г.Л. Апанасенко, А.Г. Хрипкової, І.Д. Беха, М.М. Амосова.
Сучасна школа пред'являє високі вимоги до працездатності, рівня фізичного розвитку і функціонального стану дітей молодшого шкільного віку.
Особливого значення набуває питання розробки раціонального режиму дня, визначення необхідного обсягу рухової активності, підбору оптимальних форм, засобів і методів фізичного виховання, які сприяють покращенню стану здоров'я і формуванню особистості дитини.
Сучасна початкова школа як складова частина шкільної освіти характеризується різною системою організації фізичного виховання в залежності від особливостей навчального закладу. Тому фахівці з фізичного виховання повинні мати науково обґрунтовані рекомендації з вдосконалення системи фізичного виховання для загальноосвітніх закладів різного типу.
Однією з найважливіших проблем формування системи фізичного виховання є розробка навчальних програм, які визначають обсяг знань, умінь і навичок, що підсилюють їх засвоєння і сприяють розвитку особистості дитини.
Програма повинна мати чітку гуманістичну і оздоровчу спрямованість, сприяти гармонійному розвитку особистості, формувати мотивацію до фізичного вдосконалення, враховувати регіональні особливості організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Виходячи з цих положень, нами була розроблена і впроваджена в навчальний процес загальноосвітніх закладів у 2002-2003 навчальному році регіональна програма «Основи здоров'я і фізична культура».
Основна увага приділена раціональному розподілу навчального матеріалу з урахуванням місцевих умов, вікових особливостей розвитку дітей та їх інтересів.
Дані тестування фізичної підготовленості 238.000 учнів Дніпропетровської області дозволили розробити для основної і підготовчої груп з 1 по 11 клас 12-бальну систему оцінки, що спрощує для вчителів фізичної культури здійснення системи контролю.
Для оцінки рівня теоретичних знань вперше для учнів 1 -4 класів розроблена комп'ютерна система оцінки за 12-бальною шкалою.
Для вирішення оздоровчих завдань нами розширено зміст навчального матеріалу з включенням вправ оздоровчої спрямованості і сучасних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, які є популярними серед дітей та підлітків.
Реалізація даної програми сприяла залученню дітей до здорового способу життя, до цінностей фізичної культури. Показник відвідування уроків фізичної культури збільшився з 58,4% у 2002 році до 71,4% у 2004 році, хоча проблема підвищення якості уроків фізичної культури є актуальною і потребує розробки нових технологій фізкультурно-оздо- ровчої роботи.
Одним із першочергових завдань, яке сьогодні постало перед спеціалістами фізичного виховання, є активний пошук шляхів підвищення рівня знань дітей.
Сучасні дослідження показують, що дитина не може постійно знаходитися у ситуації отримання готових знань. Вона хоче і вміє, якщо її навчити бути активною, самостійною в навчально-пізнавальній діяльності. Виходячи з цих положень, а також враховуючи вікові і психологічні особливості розвитку молодших школярів, нами розроблені спеціальні зошити для 1 -4 класів, які дають можливість в ігровій формі, з активною участю учнів оволодіти теоретичними знаннями.
Для формування теоретичних знань з фізичної культури розроблено і впроваджено систему інтегрованих уроків фізичної культури згідно зі змістом теоретичного матеріалу, який представлений в зошитах з фізкультури для учнів 1 -4 класів. Оцінка рівня знань дітей експериментальних класів за допомогою використання комп'ютерних програм показала, що більшість дітей мають оцінки від 9 до 12 балів, що свідчить про ефективність запропонованого підходу до формування теоретичних знань молодших школярів. Школи традиційно приділяють увагу здоров'ю учнів, однак не можна очікувати результатів в покращенні здоров'я учнів, якщо педагогічний колектив, батьки, адміністрація школи не залучені до вирішення даного питання.
Тому протягом 2000-2006 років нами розроблялись підходи до формування здорового способу життя в загальноосвітніх школах. Система роботи передбачає втілення різних форм роботи по залученню батьків, вчителів, дітей, адміністрації до спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу.
Особлива увага приділялась взаємодії сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи.
Застосування сучасних форм взаємодії сім'ї і школи передбачає дотримання таких обов'язкових умов:
- донесення до учнів і батьків вимог навчальної програми з предмету «Основи здоров'я і фізична культура»;
- ознайомлення батьків з системою організації фізкультурно- оздоровчої роботи школи;
- ознайомлення батьків з інтересами, потребами дітей, індивідуальними і психофізіологічними особливостями розвитку дітей;
- вивчення поглядів батьків на поняття «здоров'я», «здоровий спосіб життя»;
- спільна діяльність школи і сім'ї в розробці стратегії формування здорового способу життя.
Запропоновані форми роботи дозволили збільшити кількість батьків, які брали участь у фізкультурно-оздоровчих заходах школи з 43,1% до 84,7%.
Серед головних вимог до сучасного уроку фізичної культури згідно з державною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів є необхідність здійснення міжпредметних зв'язків. Однак, наші спо- стереження уроків фізичної культури показують, що лише 5% вчителів використовують міжпредметні зв'язки на високому рівні.
Нами розроблена програма реалізації міжпредметних зв'язків, яка здійснювалась у 2 напрямках: по-перше, це закріплення вивченого матеріалу з загальноосвітніх предметів. Наприклад, діти на уроках математики пройшли рахунок, математичні дії, алфавіт, склади і т.д., а на уроці фізкультури в ході ігор і естафет ми закріплюємо це. По-друге, це включення в урок ігор, що дають нові знання для дітей, знайомлять їх з навколишнім світом, дають можливість пізнати нові для дитини сфери діяльності людини (наприклад, професії людей). У таких іграх, розвиваючи сюжет, учитель може програти будь-яку ситуацію: «Політ на іншу планету», «Подорожі в різні країни», «Знайомство з навколишнім світом і т.ін.».
Одним із нових напрямків є втілення в практику роботи вчителів фізичної культури сюжетних уроків, які забезпечують оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учнів і сприяють формуванню міжпредметних зв'язків.
Експериментальні дослідження дозволили розробити методичні підходи до проведення сюжетних уроків фізичної культури.
Для вирішення проблеми підвищення рухової активності дітей необхідно активізувати роботу щодо втілення всіх форм фізкультурно- оздоровчої роботи як в режимі дня школи, так і в позаурочний час. В державній програмі «Фізична культура» висувається завдання по формуванню навичок самостійних занять.
Якщо в загальній педагогіці різні дослідження все частіше звертаються до вивчення проблеми виховання самостійності у школярів в процесі навчання, то в фізичному вихованні питання навчання учнів вмінням самостійно займатися фізичними вправами залишаються без належної уваги.
Проведенням експериментальних досліджень було розроблено систему самостійних занять фізичними вправами на основі оздоровчої педагогіки пізнавально-рухового навчання. Ігрові ситуації представлені у зошиті «Вперед, до джерела здоров'я» у вигляді сюжетних подорожей різних ступенів складності. Експериментальна методика самостійних занять фізичними вправами зорієнтована не тільки на розвиток рухових навичок дітей, вона також враховує можливість рухової діяльності в процесі формування пізнавальних процесів, твор- чих здібностей, що є значним фактором розвитку індивідуальності дитини.
Реалізація викладених концептуальних положень, що стосуються вдосконалення системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах, дозволила науково обгрунтувати нові підходи:
- до оновлення змісту початкової освіти з фізичного виховання; - до системи заходів з формування здорового способу життя в загальноосвітніх школах;
- до основ формування теоретичних знань з фізичної культури; - до формування міжпредметних зв'язків на заняттях з фізичної культури;
- до системи організації самостійних занять з фізичної культури;
- до взаємодії сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи.
Аналіз впровадження нових технологій організації фізкультурно- оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах дозволяє вирішувати проблему зміцнення здоров'я та забезпечення гармонійного розвитку дітей.


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить