Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Взаємодія сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Взаємодія сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Взаємодія сім'ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи

В останні роки через складні соціально-економічні умови в значній мірі порушились традиційні зв'язки сім'ї і школи, тому є необхідність у пошуку шляхів інноваційних підходів, реформування змісту та умов взаємодії сім'ї і школи.
Вплив сім'ї на розвиток дітей визначається дією багатьох факторів:
1.    Соціально-економічні, які залежать від добробуту сім'ї, зайнятості батьків на роботі, розмірів зарплати.
2.    Технічно-гігієнічні, які визначаються умовами проживання, особливостями способу життя сім'ї.
3.    Демократичні, які залежать від складу і структури сім'ї.
Слід враховувати також, що в нових соціально-економічних умовах вплив сім'ї дуже важко прогнозований, оскільки, як і суспільство в цілому, вона переживає дуже серйозні зміни. Сучасна сім'я дуже суттєво відрізняється від сім'ї минулих часів не тільки іншою економічною функцією, але і новим змістом емоційно-психологічних функцій, що проявляється в значно більшій прихильності батьків і дітей один до одного.
Сучасні сім'ї суттєво відрізняються системою поглядів на виховання дитини, в тому числі, на роль фізичної культури і її значення для розвитку дитини.
Для визначення ставлення батьків до фізичної культури і спорту нами було проведено анкетування, в якому взяли участь 123 особи. Більшість батьків (83,3%) віком від ЗО до 40 років, з них 82,8% - це жінки, 17,2%-чоловіки. Вищу освіту мають 47,6%, середнюспеціаль- ну - 42,2%, середню 11,2%.
Дані анкетування батьків дітей молодшого віку показали, що 51,5% вважають заняття фізичною культурою корисними для здоров'я дітей, 37,8% відзначили, що вони покращують працездатність, 3,1% вважають їх необхідними для самоствердження.
Більшість батьків (88,8%) вказує на те, що заняття фізичною культурою повинні бути обов'язковими.
Треба відзначити, що незначна кількість (25,2%) батьків займається у вільний час фізичною культурою, разом з дітьми виконують фізичні вправи 39,1%. Значна кількість опитаних (67,9%) знайомі з системою фізкультурно-оздоровчої роботи в школі, 32,1% - ні, 85,4% батьків вважають, що форми фізкультурно-оздоровчої роботи в школі достатні для дітей, в той же час батьки вказали, що більшість дітей (72,4%) не виконує необхідний руховий режим, який для дітей молодшого віку складає 16-18 годин на тиждень.
Дані показують, що обсяг рухової активності дітей є недостатнім і може впливати на погіршення стану здоров'я.
Опитування батьків показало, що вони не мають необхідного рівня знань з організації системи фізичного виховання і її значення для покращення здоров'я і рівня фізичної підготовленості дітей.
На наш погляд, одним із шляхів вдосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в школі є залучення батьків до цієї роботи. Опитування свідчить, що 81,9% батьків хотіли б брати участь у фізкультурно-оздоровчих заходах школи. Тому вирішення проблеми взаємодії батьків зі школою у напрямку підвищення рівня фізкультурно- оздоровчої роботи є актуальним.
Для розробки шляхів вдосконалення взаємодії сім'ї і школи, створення умов для раціональної побудови режиму дня, організації вільного часу учнів, правильного поєднання розумових і фізичних навантажень ми провели анкетування учнів молодшого шкільного віку. В опитуванні взяли участь 118 учнів 1 -4 класів, з них 7,9% - діти 6 років, 11,3% - діти 7 років, 47,6% - 8 років, 26,5% - 9 років, 6,7% - 10 років.
Аналіз експериментальних даних свідчить, що більшість (97,5%) отримує задоволення від занять фізичною культурою. Необхідно відмітити, що діти (97,5%) віддають перевагу урокам фізичної культури. Значна кількість дітей (88%) виконує фізкультурні хвилинки, бере участь у спортивних святах (72,1%)- Однак, регулярно виконують ранкову зарядку тільки 22,9%, іноді - 49,2%, не виконують - 27,9%.
У молодшому шкільному віці спостерігається зацікавленість дітей до занять з різних видів спорту. За нашими даними, 34,3% займаються у спортивних секціях, перевагу діти віддають таким видам спорту, як плавання, спортивні танці, футбол, боротьба.
Діти, які не займаються спортом, вказують, що основні причини, це - відсутність коштів - 25,5%, низький стан здоров'я - 15,5%, не подобаються заняття - 18,7%, не дозволяють батьки - 4,8%.
Аналіз відповідей дітей, які обрали заняття в спортивних секціях показує, що основними мотивами є захопленість видом спорту - 25,8%, приклад батьків - 20,6%, порада вчителя - 15,7%, бажання бути першим - 13,7%, бажання бути схожим на видатного спортсмена- 11,4%.
Відповіді дітей підтвердили відповіді батьків про ставлення до занять фізичною культурою і спортом - 88% дітей вказали, що їх батьки схвалюють заняття спортом.
Таким чином, формування стійкої мотивації дітей до занять фізичною культурою і спортом в більшості залежить від батьків, вчителів, тренерів.
Більшість дітей (79,2%) вважає, що заняття фізичною культурою впливають на здоров'я, 14,8% не змогли дати відповідь на це запитання, 6,0% - не пов'язують заняття фізичною культурою зі здоров'ям людини.
Серед факторів, які впливають на рівень здоров'я - 42,8% школярів віддають перевагу заняттям фізичною культурою, 22,5% - вказують на особливу роль харчування, 2,4% - режиму дня.
Аналіз відповідей дітей дає уявлення про організацію вільного часу дітей: більшість (21,8%)-дивиться телебачення, 15,8%- виконують уроки, 13,2% читають книги, 16,6% - перебувають на свіжому повітрі, 6,4% - працюють на комп'ютері.
Отримані дані свідчать, що діти приділяють увагу видам діяльності, які пов'язані, в основному, з систематичною розумовою працею і систематичною напругою, що негативно впливає на стан їх здоров'я. Так, наприклад, захоплення телевізійними передачами - це один із факторів в режимі дня, який призводить до скорочення часу сну і зниження рухової активності дітей.
На основі анкетування встановлено низку суб'єктивних факторів, які впливають на фізкультурну активність, ставлення дітей і батьків до занять фізичною культурою, до співпраці сім'ї та школи.
Співпраця сім'ї та школи, за умов її ефективної організації, може стати суттєвим важелем активізації залучення дітей до занять фізичною культурою. Тому існує потреба у розробці сучасних шляхів, методів, форм, засобів фізичного виховання для активізації в умовах взаємодії сім'ї і школи.
До основних форм роботи з фізичного виховання в системі «сім'я- школа» можна віднести:
1. Тематичні батьківські збори.
Тематичні батьківські збори проводяться з метою озброєння батьків знаннями з проблеми формування здорового способу життя, організації сімейного побуту для виховання здорової, фізично досконалої дитини, залучення батьків до спільної діяльності сім'ї і школи з організації системи фізичного виховання дітей.
Тематичні батьківські збори проводяться вчителями початкових класів з запрошенням вчителів фізичної культури, лікарів та психологів школи.
Орієнтовна тематика батьківських зборів:
1.    Гармонійний розвиток особистості дитини - головна мета родинного виховання.
2.    Організація сімейного побуту - необхідна умова розвитку дитини в сім'ї.
3.    Виховання родиною здорової, фізично досконалої людини.
4.    Організація системи фізичного виховання молодших школярів.
5.    Стан здоров'я та фізичної підготовленості молодших школярів.
6.    Здоровий спосіб життя.
7.    Рухова активність дітей - основа здоров'я дитини.
8.    Фізичне виховання в сім'ї.
2. Відкриті уроки та позаурочні заходи.
Залучення батьків до системи урочних і позаурочних форм роботи проводиться в таких формах:
1.    Відвідування батьками уроків фізичної культури.
Основна мета - показати організаційно-методичний рівень проведення уроків і рівень оволодіння дітьми руховими вміннями і навичками.
2.    Відвідування батьками інтегрованих уроків фізичної культури, які проводяться згідно з тематикою теоретичного розділу програми, з використанням зошитів з фізкультури для учнів.
Ми пропонуємо відвідування інтегрованих уроків в активній формі. Батьки беруть участь в рухливих іграх, естафетах, у виконанні творчих завдань.
Разом з батьками в кожному класі можна створити Спортивне місто, музей спортивних нагород, Спортивний клуб. Діти, батьки, вчителі стають мешканцями Спортивного міста.
і. Позаурочні заходи мають вирішальне значення для підтримки зв 'язків сім "і і школи.
Основна мета позаурочних заходів з фізичної культури - це формування мотивації дітей і батьків до занять фізичною культурою, ведення здорового способу життя.
До позаурочних заходів відносяться:
- фізкультурно-оздоровчі свята: «Тато, мамо, я - спортивна   сім'я», «Разом з батьками до спортивного Олімпу», «Веселі старти», «Тематичні спортивні свята» - «Прийшла зима», «Козацькі забави».
- створення фонду «Батьки - дітям»;
- фестивалі, конкурси, присвячені спорту, фізичній культурі;
- зустрічі з провідними тренерами, спортсменами ДЮСШ; відвідування занять в спортивних секціях школи.
4.    Індивідуальні консультації з батьками здійснюють вчителі початко
вих класів, фізкультури, психологи шкіл. Індивідуальні консультації спрямовані на ознайомлення батьків з психофізіологічними особливостями розвитку дитини, складання рекомендацій з використання фізичних вправ для корекції психофізичного стану дитини, визначення системи контролю за рівнем фізичного стану дітей.
5.    Лекторії для батьків.
Основна мета - формування знань з основ здорового способу життя, організації системи фізичного виховання молодших учнів. Тематика лекцій:
- «Основи формування здорового способу життя»;
- «Організація сімейного побуту-необхідна умова розвитку дитини в сім'ї»;
- «Фактори, які впливають на стан здоров'я дитини»;
- «Вікові особливості розвитку дітей в молодшому шкільному
віці»;
- «Статеве виховання дітей»;
- «Оздоровчі засоби фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку»;
- «Організація самостійної рухової діяльності учнів».
6.    Організація системи контролю за фізичним станом учнів. Система контролю здійснюється за показниками фізичного розвитку, фізичної підготовленості.
Дані показники досліджуються у вересні, лютому і травні і фіксуються у зошитах з фізичної культури. Контроль за виконанням здійснюють батьки, аналіз і рекомендації покладено на вчителя фізичної культури і вчителя початкових класів.
7.    Консультації медичної служби школи.
Консультації батьків з проблеми покращення здоров'я дітей здійснюють лікарі, психологи, вчителі з фізичної культури, які проводять заняття з учнями, що віднесені до спеціальної медичної групи.
Консультації проводяться на основі аналізу стану здоров'я, рівня захворюваності дітей з метою надання рекомендацій з планування фізичних навантажень оздоровчої спрямованості.
Однією із форм є проведення Днів довір'я. У визначені дні педагог, лікар, психолог здійснюють прийом батьків і консультують їх з проблем організації фізичного виховання для покращення здоров'я дітей
8.    Лікувально-профілактичні заходи. Лікувально-профілактичні заходи організує школа з запрошенням
дітей і батьків з метою оволодіння системою знань і практичних навичок з проблем профілактики захворювань, підвищення фізичного стану дітей і батьків.
З даного напрямку пропонуються відкриті заняття з лікувальної фізичної культури, масажу, загартування, імунної гімнастики, валеології.
Показники роботи з батьками наведені в табл. 19. Як свідчать експериментальні дані, з 2002 року відвідування батьками всіх заходів, які передбачені програмою взаємодії сім'ї і школи, значно збільшились.
Ефективність втілення системи фізкультурно-оздоровчих заходів у напрямку роботи «сім'я-школа» буде ефективною, якщо всі компоненти освітнього процесу задіяні в реалізації програми. А колектив школи дійсно співпрацює з учнями та батьками в управлінні школою, відгукується на їхні потреби, бажання та намагається відповідально ставитись до формування здорового способу життя.


 
загрузка...

Комментарии   

 
0 #1 Javier 03.03.2018 02:37
Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding something
completely, but this article provides nice understanding even.

my website: ไบนารี่ออฟชั่น คืออะไร: http://estudioradio.net/pods/people/demetragodf
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить