Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Основи формування теоретичних знань з фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку

Основи формування теоретичних знань з фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основи формування теоретичних знань з фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку

Важливим завданням сучасної загальноосвітньої школи є збереження і розвиток інтелектуального і фізичного потенціалу нації, що передбачає виховання повноцінної, гармонійно розвинутої, психічно і фізично здорової особистості. Задоволення цих потреб неможливе без повноцінної освіти з фізичної культури, яку ми розуміємо як процес і результат оволодіння школярами певною системою науково-предметних знань, умінь, навичок, раціональними способами керування своєю руховою діяльністю, умінням складати індивідуальні програми фізичного розвитку і вдосконалення.
Основою для формування переконань у необхідності систематичних занять фізичними вправами є знання про значення цих занять для підвищення фізичного стану і розумової працездатності, виховання моральних і вольових якостей. Більше того, у сучасних умовах не в повній мірі у процесі фізичного виховання використовуються можливості предмета «Фізична культура».
Одним з першочергових завдань, яке сьогодні постало перед спеціалістами фізичного виховання, є активний пошук шляхів підвищення рівня знань дітей з фізичної культури.
Відповідно до вимог навчальної програми з фізичного виховання в школі учні разом з опануванням рухових вмінь та навичок повинні засвоїти розділ «Основи знань», що складається з певного обсягу теоретичних відомостей.
Основою формування теоретичних знань з фізичної культури, які є необхідною складовою фізкультурної освіти, - є «способи діяльності», тобто рухові вміння та навички, за рахунок яких виконуються різноманітні фізичні вправи. Таким чином, теоретичні знання безпосередньо впливають на якість процесу фізичного виховання учнів.
Практика роботи загальноосвітніх шкіл свідчить, що процес оволодіння теоретичними знаннями з фізичного виховання фактично не здійснюється.
Основною причиною такого стану є те, що на уроках фізичної культури практично немає часу для засвоєння теоретичних знань, немає випробуваних підручників, посібників, які враховували б інтереси, вікові особливості дітей різних вікових груп.
Як відзначають фахівці, треба переконати дітей у доцільності відвідування занять з фізичної культури, оволодіння знаннями про вплив фізичних вправ на організм. Існуючі форми проведення теоретичних занять з фізичного виховання не завжди враховують індивідуальні психофізіологічні особливості розвитку дитини в молодшому шкільному віці. А тому треба більш усвідомлено підходити до вибору форм теоретичних занять з фізичного виховання в початкових класах.
Цілеспрямоване формування знань повинно здійснюватися через розвиток в учнів творчої активності через інтегровану діяльність, яка включає в себе і пізнання, і спілкування, і гру, і посильну працю (Ду- богай О.Д., 2004).
Сучасні дослідження показують, що дитина не може постійно знаходитися у ситуації отримання готових знань. Вона хоче і вміє, якщо її навчити, бути активною, самостійною в навчально-пізнавальній діяльності. Дитина виступає і формується у ній як особистість. Дія цього батьки, вчителі повинні заохочувати її у навчанні, підтримувати успіхи і не акцентувати увагу на невдачах. Це сприяє створенню умов для розвитку особистості.
Особливу увагу треба приділяти розвиткові творчої активності дітей, яка є показником розвитку особистості і передбачає внутрішнє прагнення до активної участі в навчальному процесі, пошук ним самостійних шляхів вирішення різних проблем.
Теоретична підготовка як складова процесу фізичного виховання — досить багатогранна методична категорія, яка в певних межах конкретної цілеспрямованості може виступати: як засіб фізичного виховання, як метод розвитку рухових здібностей, як змістовно-інформаційна чи освітня сутність.
Теоретична підготовка необхідна як для придбання учнями знань, так і для формування інтересу до занять фізичними вправами.
Проте актуальним є питання: «В якій формі потрібно надавати знання учням?» При цьому необхідно враховувати рівень інтелектуальної підготовки дітей, вікові та психологічні особливості розвитку дитини.
Специфіка роботи з дітьми молодшого шкільного віку передбачає пошук цікавих для дітей форм подачі теоретичного матеріалу з предмету «Фізична культура».
При цьому слід враховувати, що центральним показником розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку є сформованість у них образного мислення, в основному, наочно-образного.
Образне мислення дає досить багаті можливості для оволодіння уявленнями, що відтворюють істотні закономірності явищ, які належать до різних сфер діяльності. Такі уявлення є найбільш важливим надбанням, яке допоможе дитині засвоювати наукові знання.
Ми вважаємо, що ознайомлення дітей з теоретичним матеріалом треба проводити в ігровій формі, з активною участю учня в процесі оволодіння знаннями. Для цього нами розроблені зошити з фізкультури для учнів 1 класу «Спортивна абетка», для учнів 2 класу «Разом з Фізкультуркіним», для 3 класу «Фізкультуркін у Спортивній країні», для 4 класу «Спортивний клуб Фізкультуркіна», для 5 класу «Фізкультур кін в країні Спортлан- дія», рекомендовані Міністерством освіти і науки України для втілення в навчальний процес (Н.В.Москаленко, Н.М.Ломако, 2005).
Зміст зошитів відповідає змісту теоретичного матеріалу програми для загальноосвітніх шкіл. Враховуючи вікові і психологічні особливості розвитку дітей у молодшому шкільному віці, теоретичний матеріал представлений у вигляді творчих завдань, що відкриває перед дитиною шлях до виходу за рамки жорстких правил і пошуку самостійних шляхів отримання знань. Характер творчого мислення особливо яскраво виявляється у ситуації, коли дитина отримує завдання, що не має заздалегідь відомого, чітко запрограмованого єдиного способу виконання.
Можливість реалізації принципу розвиваючого навчання передбачає наявність у дітей не стільки усіх спеціальних знань та вмінь, скільки більш складних форм розумової аналітико-синтезуючої діяльності, вищого рівня розвитку емоційно-вольових якостей, самостійності, працездатності.
Обсяг і якість здобутих школярами знань залежать від творчого підходу вчителів фізичної культури, класних керівників початкових класів, усвідомлення батьками необхідності занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я дитини.
Для формування теоретичних знань з фізичної культури нами розроблена і впроваджена в практику роботи загальноосвітніх шкіл система інтегрованих уроків фізичної культури згідно зі змістом теоретичного матеріалу, який представлений в зошитах (Н.В.Москаленко, 2003).
Розробка інтегрованих уроків починається з чіткого визначення завдань:
- збереження та покращення фізичного стану дитини; - розвиток творчих здібностей учнів; активізація
мислення дітей;
- розвиток пізнавальних інтересів, здійснення міжпредметних
зв'язків;
- виконання вимог державної програми щодо засвоєння  
теоретичного матеріалу з предмету «Фізична культура».
Методика розробки інтегрованих уроків передбачає:
1.    Визначення рівня розвитку дітей, класу в цілому (в тому числі їхніх якостей і здібностей).
2.    Визначення довгострокових, термінових завдань і способи їх вирішення.
3.    Визначення часу, який повинен витратити учень на засвоєння різних видів діяльності і особливо рухової діяльності.
4.    Залучення батьків.
5.    Визначення способів оцінки успіхів учнів.
6.    Врахування інтересів і потреб учнів.
Інтегровані уроки проводяться у взаємозв'язку з іншими предметами: валеологія, природознавство, малювання, музика, українська мова, ОБЖД, хореографія.
Підготовка вчителя до уроку передбачає розробку плану-конспекту уроку.
До основних вимог до плану-конспекту інтегрованого уроку можна віднести визначення: назви теми, мети і завдань, змісту, ходу уроку.
При розробці плану-конспекту слід враховувати, для якої вікової групи він призначений, рівень інтелектуальної і фізичної підготовки, спрямованості заняття (Додаток 6).
Назва теми уроку визначається вчителем згідно матеріалу, який запропонований у зошитах.
Підготовка до уроку передбачає розробку окремих завдань для дітей, батьків. Наприклад: придумати нову рухливу гру, знайти і розповісти про спортивні нагороди своїх батьків і свої для створення музею спортивних нагород, скласти спортивний кросворд. Таким чином, учитель вирішує проблему формування творчої думки, а учень стосовно знань займає свою особисту життєву позицію.
Основним змістом інтегрованих уроків є поєднання окремих видів діяльності в ігровій формі (наприклад, театральній), різноманітних завдань - це виконання малюнків, складання та розв'язання кросвордів, відповіді на запитання, творчі завдання, фізичні вправи. Треба намагатися, щоб дитина ставала діяльним, зацікавленим учасником процесу оволодіння знаннями.
Основну увагу слід приділяти руховій діяльності в ході уроку - це різноманітні фізичні вправи, рухливі та народні ігри, естафети, які достатньо добре засвоєні дітьми на уроках фізичної культури.
Метою запропонованих уроків визначено формування стійкої потреби у здоровому способі життя.
Червоною лінією через усі заняття проходить психологічна підтримка дитини - маленького спортсмена, разом з яким займається фізкультурою та спортом Фізкультуркін (персонаж спортивних ігор, що мешкає у Спортивному місті).
Кожна дитина поступово знаходить своє місце у Спортивній країні, свій спосіб дій щодо загартування, харчування, вивчає «Абетку здоров'я», складену саме для неї, і, найголовніше, разом з нею. При цьому здійснюється власне відкриття своїх можливостей, обирається вид спорту, що стає улюбленим на все життя.
Учень займає певну позицію щодо здорового способу життя не «взагалі», а свого життя!
Протягом навчання у початковій школі діти та батьки залучаються до чотирьох довготривалих творчих ігор.
Перший клас. «Абетка здоров'я». Думки дитини: «Це - моя «Абетка здоров'я». «Вона про мене»«. Думки батьків: «Це - «Абетка здоров'я» для нашої дитини. Ми будемо складати її разом» (Додаток 7).
Другий клас. «Разом з Фізкультуркіним». Разом з Фізкультуркіним будуємо Спортивне місто. Ми теж можемо бути його мешканцями (Додаток 8).
Третій клас. «Спортивна країна». Разом з Фізкультуркіним відправляємося у ФІЗ - куль - ТУР (Додаток 9).
Четвертий клас. Спортивний клуб. Ми вирішили відкрити свій Спортивний клуб! (Додаток 10).
В процесі апробації нашу увагу привернули такі теми проведення занять, як: будівництво Спортивного міста; дискотека «Дихавка» для тих, хто хоче навчитися правильно дихати; організація ФІЗ - культ - туру; у кабінеті лікаря Плоскостопа; операція «Пошук», шукаємо самокат; школа «М'яча»; екскурсія до спортивного магазину «Купуємо нову спортивну форму»; одночасний сеанс гри у шахи; творчі зустрічі з керівниками спортивних секцій, з дітьми - чемпіонами школи, з батьками - чемпіонами, спортсменами міста; відкриття Музею нагород дітей та батьків класу; похід - розвага.
Домашні завдання, що набрали більшість позитивних відгуків дітей та батьків, виглядають так: зроби вдома куточок «Справжнього спортсмена» і покажи його бабусі; у неділю разом з батьками відвідай спортивні споруди нашого міста. Цікаво? Якщо є фотоапарат, зроби знімки; перевір, хто в твоїй сім'ї найсильніший (пригадай, як на уроці визначався найсильніший учень у класі). Розпитай, як тато (дідусь, дядько...) став таким сильним?; перевір, хто в твоїй сім'ї далі всіх стрибає?
Треба звернути увагу на розширення уяви дітей про світ спорту, риси характеру, притаманні спортсменам, виховання культури поведінки під час спортивних занять і особливо змагань (зверніть увагу на заняття «Серце чемпіона віддане спорту», «Болільники - хулігани»).
Створення атмосфери постійного психологічного комфорту, підтримки, на нашу думку, має вирішальне значення у розв'язанні проблеми формування стійкого інтересу до занять фізкультурою та спортом і вимагає комплексу певних заходів з боку вчителя, таких, як різні форми організації занять, творчі та цікаві домашні завдання.
Вчитель повинен:
- чітко уявляти тему занять і уміти формулювати її образно;
- здійснювати навчання руховим умінням і навичкам,
використовуючи сюжетно-образне викладання, створення
позитивного емоційного фону.
Кожне заняття повинно орієнтуватися на основну мету - формування і розвиток особистості дитини - і представляти завершення, логічно пов'язане з попередніми і наступними заняттями.
Вплив заняття на дітей має бути достатньо різнобічним в освітньому, оздоровчому та виховному відношенні. Особливу увагу треба приділяти активності, самостійності, відповідальності і творчому підходу до занять.
Оцінка теоретичних знань дітей здійснювалась з використанням комп'ютерної програми.
Оцінювання теоретичних знань, як і практичних вмінь і навичок, повинно здійснюватися за 12-бальною системою. Для кожного класу нами були розроблені тестові завдання.
І клас
1.    Який вид спорту відноситься до одноборств:
- бокс   
- баскетбол   
- хокей   
- фехтування   
- боротьба   
2.    Які види спорту відносяться до зимових?
- фігурне катання   
- футбол   
- бадмінтон   
- волейбол   
- лижні гонки   
3.    Який інвентар можна використовувати під час занять зимовими видами спорту?
- лижі   
- клюшки   
- обруч   
- скакалки   
- велосипед   
4.    Для чого виконують фізичні вправи з гантелями? Щоб стати:
- сильним   
- спритним   
- витривалим   
- швидким   
- гнучким   
5.    Що відноситься до спортивного інвентаря?
- м'яч   
- скакалка   
- спортивна форма   
- гантелі   
- кросівки   
6.    Яку їжу корисно вживати для покращення здоров'я?
- тістечка   
- фрукти   
- масло     
- м'ясо   
- цукерки   
II клас
1.    Щоб стати мешканцем «Спортивного міста», потрібно:
- виконувати фізичні вправи   
- дивитись телебачення   
- читати книги   
- гуляти   
- займатися спортом   
2.    Що відноситься до спортивних споруд?
- стадіон   
- качелі   
- спортивний майданчик   
- гантелі   
- баскетбольний щит   
3.    Яких правил поведінки у спортивному залі необхідно дотримуватися?
- приходити на заняття
- в спортивному одязі   
- дотримуватися техніки безпеки   
- вживати їжу   
- слухати музику   
- виконувати команди вчителя   
4.    Що можна придбати у спортивному магазині?
- спортивну форму   
- їжу   
- м'ячі   
- гантелі     
- книги                                                                                           
5.    Назви 2 найсильніші тварини?
- слон   
- ведмідь   
- собака   
- кішка   
- птах   
6.    Які поради треба виконувати під час виконання ранкової гімнастики?
- виконуй зарядку у спортивному одязі   
- виконуй силові вправи   
- виконуй зарядку з відкритою
кватиркою   
- затримуй дихання під час
виконання вправ   
- слідкуй за поставою   
7.    Назви 2 найшвидші тварини:
- кенгуру   
- страус   
- лев   
- свиня   
- кінь   
III клас
1.    Яких правил ти дотримуєшся під час виконання ранкової зарядки?
- виконуй зарядку щоденно   
- тривалість зарядки триває 1 годину   
- виконуй вправи натщесерце   
- виконуй зарядку в закритому
приміщенні   
- застосовуй вправи для всіх
- частин тіла   
2.    Яких правил треба дотримуватися під час виконання режиму дня?
- прокидатися за ЗО хвилин
до початку занять у школі   
- виконувати щоденно ранкову
гімнастику   
- перебувати на свіжому повітрі
не менше 2 годин   
- щоденно дивись телебачення
3-3,5 години   
- виконувати правила гігієни
(чищення зубів, умивання)   
3.    Які правила загартовування с обов'язковими?
- загартовуючі процедури треба
проводити систематично   
- сидіти у воді до посиніння     
- поступово збільшувати тривалість
та інтенсивність   
- загоряти на сонці до знемоги   
- поєднувати різні засоби
загартування   
4.    Щоб мати правильну поставу, необхідно:
- виконувати фізичні вправи   
- носити важкий портфель
у одній руці   
- спати на м'якому ліжку   
- виконувати режим дня   
- вживати корисну їжу   
5.    Які вправи сприяють розвитку сили?
- згинання і розгинання рук в упорі
- лежачи   
- біг   
- підтягування на перекладині   
- човниковий біг   
- кидки м'яча об стіну   
6.    Як правильно дихати під час виконання фізичних вправ?
- через рот   
- через ніс   
- через рот і ніс   
- глибоко і ритмічно   
- при повільних рухах - нечасто
і через ніс   
7.    Де проходили літні Олімпійські ігри 2004 року у:
- Сіднеї   
- Афінах   
- Києві   
- Лондоні   
- Парижі   
8. Хто з українських спортсменів став Олімпійським чемпіоном у 2004 році?
- Шевченко   
- Клочкова   
- Кличко   
IV клас
1.    Щоб стати членом «Спортивного клубу», необхідно:
- займатися спортом   
- брати участь у спортивних
змаганнях   
- грати на музичних інструментах   
- щоденно виконувати фізичні вправи   
- брати участь у фізкультурних святах   
2.    Яких рекомендацій треба дотримуватись тим, хто займається спортом?
- виконувати ранкову гімнастику   
- правильно планувати режим дня   
- щоденно дивитись телебачення   
- перевіряти стан фізичної підготовленості,
показники   частоти серцевих скорочень   
3.    Які вправи виконують для визначення рівня гнучкості?
- нахил тулуба вперед із вихідного
положення лежачи   
- стрибки зі скакалкою за 10 секунд   
- згинання і розгинання рук в упорі
лежачи   
- вправа «міст»   
- підтягування на низькій перекладині                            
4.    Правильно визнач норматив твоєї тижневої рухової активності:
- 4 години   
- 8 годин   
- 10 годин   
- 14 годин   
5.    Для того, щоб мати добрий зір, необхідно:
- не нахиляти голову надто низько над книгою     - для читання використовувати яскраве світло   
- джерело світла розміщувати ліворуч   
- читати лежачи   
- виконувати спеціальні фізичні вправи   
6.    Яких правил виконання домашніх завдань з фізкультури необхідно дотримуватись?
- виконуй домашні вправи щоденно                                          
- при виконанні домашніх завдань використовуй
вправи, які запропонував вчитель                                           
- поступово збільшуй час занять фізичними
вправами, коли виконуєш домашні завдання   
- виконуй фізичні вправи одразу після їжі   
- перевіряй показники фізичної
підготовленості   
7.    Щоб стати здоровим, необхідно:
- щоденно виконувати фізичні вправи   
- читати книги про секрети здоров'я   
- щоденно їсти ласощі   
- виконувати режим дня   
- працювати на комп'ютері   
8.    Які вправи найбільш корисні для здоров'я:
- плавання   
- гімнастичні вправи   
- лижні перегони   
- катання на санках   
- біг   
9.    Як правильно вживати їжу?
- під час їжі не розмовляй   
- вживай їжу за 10 хвилин до початку
занять фізичними вправами   
- споживай холодні й сухі страви   
- їж чотири рази на день через
3,5 -4 години   
- добре пережовуй їжу   
10.    Для профілактики простудних захворювань необхідно:
- уникати дуже гучних звуків


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить