Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних принципах

Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних принципах
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних принципах:

• комунікативного спрямування навчальної діяльності;__
• особистісно орієнтованого навчання, що зумовлюється психофізіологічними особ-
ливостями дітей молодшого шкільного віку;
• врахування випереджального вивчення рідної мови, що передбачає послідовне ово-
лодіння учнями мовними та мовленнєвими явищами на основі досвіду, набутого на
уроках рідної мови;
• принцип мінімізації змісту навчання (тематики для спілкування, обсягу навчально-
інформаційного матеріалу, на якому здійснюється спілкування, рівнів навченості мо-
лодших школярів з мови і мовлення), що забезпечує доступність навчального матеріалу
і його достатність для задоволення комунікативних потреб спілкування у межах чинної
програми;
• ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу;
• діяльнісного характеру видів навчальної роботи;
• диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечують урахування особистісних
якостей учнів, їхньої мотивації та готовності до засвоєння іноземної мови;
• соціокультурного спрямування процесу навчання;
• взаємопов’язаного та збалансованого навчання видів мовленнєвої діяльності;
• сприяння розвитку, освіті та вихованню молодших школярів.
Навчання іноземної мови у початковій школі розглядається як комплексний інтег-
рований етап оволодіння предметом.
Однією з особливостей навчання іноземної мови у середніх загальноосвітніх на-
вчальних закладах і зокрема в початковій школі є принцип концентричного пред’яв-
лення тематичного матеріалу для організації спілкування в усній та письмовій формі
протягом усього шкільного курсу. У зв’язку з цим одна і та ж тема може вивчатися
впродовж кількох років. Навчальною програмою передбачається, що відповідно до
мовного і загальнонавчального досвіду школярів вивчення таких тем поглиблюється
у наступних класах, а тому повторення тематики зумовлюється саме зазначеним
прин ципом.
Основними засобами оволодіння учнями іноземною мовою є навчальні комплекти
(підручники і робочі зошити), спеціально сконструйовані для початкової школи згідно
з навчальною програмою та відповідно до основних положень комунікативно-діяльніс-
ного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання іншомовного
спілкування.
Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Одним
із най ефективніших інструментів, що допомогає розвинути в учні здатність до само-
оцінювання в іншомовному навчання, є Європейське мовне портфоліо.
Основна суть портфоліо — «показати все, на що ти здібний(а)». Педагогічна філософія
портфоліо передбачає: зміщення акценту з того, що учень (учениця) не знає і не вміє,
на те, що він знає і вміє з певної теми, розділу, предмета; інтеграцію кількісних і якісних
оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншо-
мовного навчання прозорішим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до
відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово
збільшувати свою відповідальність за власне навчання.
Використовуючи Європейське мовне портфоліо у навчанні, учні знайомляться із
загально європейськими рівнями володіння мовою, вчаться працювати з ними. Отже,
за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження
європейських стандартів оцінювання учнів, у тому числі під час формуючого чи підсум-
кового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загаль-
ноєвропейських рівневих стандартів.
Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у почат-
ковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета
не тільки розширював їхній світогляд, а й сприяв би глибшому розумінню власної куль-
тури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.
Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до
мережі годин, визначених навчальним планом. Для повноцінного забезпечення на-
вчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може
залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.
Успішна реалізація змісту навчання іноземної мови можлива за умови раціонального
застосування навчальних засобів як основних механізмів виконання мети і завдань.
Змістова частина Програми включає опис:
• тематики ситуативного мовлення та сфер спілкування;
• мовленнєвих умінь;
• мовних знань і навичок;
• соціокультурних знань і навичок;
• загальнонавчальних умінь і навичок.
Вимоги до рівня підготовки учнів (мовленнєва компетенція), подані по завершенні
кожного року навчання, визначають:
• що саме учні повинні знати і розуміти з кожного виду мовленнєвої діяльності (аудію-
вання, говоріння, читання, письмо);
• які вміння і навички у чотирьох видах мовленнєвої діяльності учень повинен отримати
на кінець навчального року.
Розподіл годин за тематичним принципом не передбачений, оскільки Програма но-
сить концентричний характер і не містить чітких тематичних формулювань.
Зауважимо, що лише підручник не може забезпечити досягнення цілей, визначених
державою до рівня володіння іноземною мовою випускників сучасної школи. Потрібно
широко використовувати й інші засоби: робочі зошити, аудіо- та відеоматеріали, книжки
для домашнього читання, текстові завдання тощо.
Доцільно активніше впроваджувати у практику школи електронні носії інформації,
що не тільки урізноманітнюють навчальний процес, а й сприяють його ефективності,
дозволяють індиві дуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно
до їхніх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості.
Основною формою навчання іноземної мови є урок. Зміст його визначає сам учитель.
Він спирається на матеріал підручника або посібника, який використовує у своїй роботі,
враховує рівень навченості учнів і умови, у яких відбувається навчання. Види діяльності
на уроці залежать від мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Уроки
мають бути комунікативно спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є
ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб
спілкування. Зацікавленість учнів у засвоєнні мови значною мірою залежить від умо-
тивованості навчальних дій, які виконуються на уроці.
Оволодіння іноземною мовою відбувається не тільки на уроці. А тому органічне по-
єднання уроку, домашньої і позакласної роботи забезпечить ефективне формування
комунікативних навичок і вмінь, сприятиме розвитку в учнів самостійності, комуніка-
тивно-пізнавальної та соціальної активності.
Результати навчальних досягнень, яких мають досягти учні, визначені для кожного
етапу навчання. Вони характеризують рівень умінь і навичок у кожному виді мовленнєвої
діяльності та узгоджуються з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання».


 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить