Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для дому і сім'ї Зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи

Зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи

Зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи створюється на ідеях ово-
лодіння нею у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає взаємопов’язане за-
своєння мови і культури. Орієнтація на цю технологію зумовлена вик ликами та перспек-
тивами розвитку мульти- та полілінгвоетнокультурної світової спільноти, в якій перебуває
людина і яка стає невід’ємним імперативом сьогодення. У зв’язку з цим одним із
основних завдань навчання іноземної мови у початковій школі доцільно розглядати
формування в учнів здібностей, готовності та бажання брати участь у міжкультурній ко-
мунікації у межах найтиповіших сфер і тем спілкування та самоудосконалюватися в по-
дальшому оволодінні іншомовною комунікативною діяльністю відповідно до власних ви-
кликів і потреб. Виконання цього завдання забезпечує діяльність, спрямована на розвиток
полікультурної та мультилінгвальної мовної особистості школяра вже на початковому
етапі його навчання у школі.

Отже, зміст навчання іноземної мови учнів початкової школи ґрунтується на таких
основних характеристиках:
1) відповідає актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам молодших школярів
і відбиває реальні потреби використання мови як засобу спілкування, є максимально
наближеним до умов і цілей реальної міжкультурної комунікації;
2) стимулює розвиток інтересів учнів молодшого шкільного віку та позитивного став-
лення до іноземної мови, здійснює вплив на їхню мотиваційну сферу;
3) прилучає учнів не тільки до нового для них мовного коду, а й до культури народу,
носія цієї мови, що забезпечується чітким усвідомленням найголовніших спільностей
та розбіжностей між чужою та рідною культурою, згідно з чим навчання поступово має
організовуватись як «діалог культур»;__
4) ґрунтується на досвіді оволодіння школярами рідною мовою, забезпечуючи випе-
реджальне вивчення останньої; враховує загальнонавчальний досвід учнів, набу тий
ними під час оволодіння іншими предметами (міжпредметні зв’язки);
5) забезпечує освітні, виховні та розвивальні потреби школярів, у тому числі стимулює
їхню само стійну діяльність, спонукає до рефлексії щодо якості власних навчальних до-
сягнень і бажання їх удосконалювати.
Зміст навчання іноземної мови визначається цілями навчання і відповідає віковим
особливостям учнів і їхнім інтересам. У зв’язку з цим важливого значення набуває мов-
ний, мовленнєвий, соціо культурний матеріал.


 

You have no rights to post comments