Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «ОЙЛГРУПП»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «ОЙЛГРУПП»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ «ОЙЛГРУПП»

ЗМІСТ

ВСТУП
3
1.     НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    5
1.1.    Необхідність та принципи планування діяльності підприємства    5
1.2.    Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового 
планування    11
1.3.    Зарубіжний  досвід  фінансового планування на підприємстві    17
2.        ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОВ  
«ОЙЛГРУПП»    29
2.1.    Складання бюджетного балансу підприємства     29
2.2.    Аналіз виконання плану за допомогою гнучкого бюджету     44
2.3.    Оцінка якості фінансового планування на підприємстві та шляхи 
його вдосконалення
46
ВИСНОВКИ    55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    58
ДОДАТКИ    62


ВСТУП


Актуальність дослідження. У сучасних ринкових відносинах важливою передумовою вільного виробництва і підприємництва, розподілу і споживання ресурсів і товарів є планування економічної діяльності підприємств. Планування діяльності стало в даний час економічною основою вільних ринкових відносин окремих людей і цілих трудових колективів, малих і великих підприємств, різних фірм і організацій, усіх суб'єктів, що хазяюють, і економічних об'єктів з різними формами власності.
У процесі планування забезпечується необхідна рівновага між виробництвом і споживанням продукції, величиною ринкового попиту на товари і послуги й обсягом їхньої пропозиції фірмами і підприємствами. При цьому виробники самі прагнуть до найбільш повного задоволення своєю продукцією і послугами всіх існуючих споживачів, ринкові запити яких стають власне кажучи майбутніми планами виробництва підприємств і фірм.
Перераховані обставини обумовили вибір актуальності проблеми, її теоретичну і практичну значимість, а також визначили вибір теми випускної роботи, її мета й основні задачі.
Мета і задачі дослідження. Метою дійсного дослідження є вивчення методів фінансового планування діяльності підприємства як основи прийняття управлінських  рішень і розробки практичних рекомендацій і висновків. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі:
- розкриті зміст фінансового планування підприємства, його місце і роль в організації фінансової діяльності;
- вивчити методи фінансового планування та його види;
- розглянути питання методики планування обсягу реалізації, витрат та прибутку;
- провести аналіз показників ефективності планування діяльності підприємства.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є методика  фінансового планування діяльності підприємства. Як об'єкт дослідження обрано ТОВ «Ойлгрупп».
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є закони України, постанови Верховної Ради України, накази Міністерства фінансів України й інші законодавчі акти, що регулюють і регламентують діяльність підприємств, методика фінансового планування. У процесі написання роботи вивчені праці вітчизняних і закордонних економістів: Бланка И.А., Коробова Н.Я., Поддєрьогіна А.Н., Єфімової О.В., Ковальова В.В.,  Балабанова И.Т., Стояновой Е.С., Савицької Г.В., Шеремета А.Д., Бернстайна Л.А., Беркара Коласа, Карлина Т.Р., Холта Роберта, Хорна Д. і ін.
Структура й обсяг роботи. Випускна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мета, основні задачі, об'єкти дослідження.
В першому розділі «Необхідність та сутність фінансового планування діяльності підприємства» визначений зміст  фінансового планування та його значення в організації фінансової діяльності підприємства.
В другому розділі “Організація бюджетного планування ТОВ «Ойлгрупп» викладено методику розрахунку операційних та фінансових бюджетів.
У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дослідження.

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments