Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПЕМ «ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПЕМ «ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  НА ПЕМ «ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ЗМІСТ


ВСТУП     3
1.     МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ     5
1.1. Роль  фінансових  ресурсів  в  функціонуванні  підприємства  та
джерела  їх  утворення    5
1.2. Методика розрахунку ефективності використання власних фінансових
ресурсів підприємства     15
1.3. Встановлення взаємозв’язку між рухом грошових коштів та прибутком     20
2.    ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПЕМ «ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»    29
2.1. Розрахунок показників дебіторської заборгованості    29
2.2. Розрахунок показників забезпеченості запасами    34
2.3. Оцінка обіговості активів підприємства    43
3.    АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ  НА ПЕМ «ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»    63
3.1. Прискорення  обігу  фінансових  ресурсів    63
3.2. Аналіз  платоспроможності  підприємства  на  основі  показників 
ліквідності  балансу    70
3.3. Оцінка ефективності використання власних фінансових ресурсів
підприємства     79
3.4.  Шляхи підвищення доходності власного капіталу    101
ВИСНОВКИ     110
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ     114
ДОДАТКИ                                                                       


ВСТУП

Актуальність теми. Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття.
Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності формування та використання грошових ресурсів підприємств як державного так і приватного сектору економіки України.
Теоретичне і практичне значення теми. Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпритацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.   
Об’єктом дослідження є Н.Каховське ПЕМ «Електромережі».
Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу грошових ресурсів на ПЕМ «Електромережі»
В першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.
Другий розділ роботи присвячено обчисленню основних показників, які характеризують формування та ефективність використання грошових ресурсів підприємства. досліджуваного періоду.
У третьому розділі аналізуються за обчисленими даними питання , які дають змогу  відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами (у першу чергу обіговими коштами) протягом дослідженого періоду (2003-2004 роки)
Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.
З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних коштів без заперечно. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва. Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості України.
В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємств України та зокрема підприємства ПЕМ «Електромережі»
Поряд з аналізом визнаються шляхи покращення використання оборотного капіталу, проілюстровані проблеми, з якими стикаються підприємства в умовах кризи.
Огляд джерел, що вкикористані в роботі. Основу роботи складають матеріали, методики розрахунків та приклади таких видатних вчених-економістів в області фінансів і фінансового аналізу як Ковальова І.А., Савицької М.Я., Шеремета А.Д., Лахтіонової О.М. тощо.
При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства, законів України, постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження.


Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments