Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ЗМІСТ

ВСТУП                                                3
1.    Оцінка ділової активності підприємства, та ознаки її стійкості            6
1.1. Завдання аналізу фінансового стану підприємства                6
1.2. Методи оцінки ділової активності підприємства                11
1.3. Оцінка ймовірності банкрутства та його прогнозування            15
2.    Організація роботи підприємства по оцінці ділової активності                
приватного підприємства “Адмірал”                            26
2.1. Розрахунок фінансових показників для визначення ділової активності підприємства                                            26
2.2. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства                 38
2.3. Оцінка рівня ефективності використання ресурсів підприємства         59
2.4. Розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства            67
ВИСНОВКИ                                            72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ            75
ДОДАТКИ                                            78

РЕФЕРАТ

Випускна робота написана на тему “«Оцінка ділової активності підприємства» (на матеріалах приватного підприємства «Адмірал»)” і складається з двох основних розділів; вступу; висновків; додатків і списку використаних джерел.
У першому розділі дана оцінка ділової активності підприємства, та ознаки його стійкості. Основні принципи і послідовність оцінки ділової активності підприємства і методика їхнього розрахунку. У другому розділі розглядається розрахунок фінансових показників для визначення ділової активності приватного підприємства «Адмірал», у якому детально показані оцінка ділової активності підприємства, та оцінка можливості стійкого розвитку підприємства, що є на сучасному етапі дуже важливим, а також проведена розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства.
У роботі були використані праці багатьох економістів, таких як Артеменко В.Г., Шеремет А.Г., , Герасимович А.М., підручник за редакцією А.М. Поддєрьогіна “Фінанси підприємств”, Коробова М.Я. та інші. Також використовувалися законодавчі акти, закони України, Укази Президента і періодичні видання.

ВСТУП


Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану приватного підприємства “Адмірал” є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і малорозроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
•    аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
•    оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
•    аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства;
•    розробка засобів зменшення дебіторської та кредиторської         заборгованості;
•    та інші.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглядаються в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою роботи є проведення аналізу фінансового стану ПП “Адмірал” на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. Дослідження проводяться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення господарської діяльності об’єкта. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів    підприємства.
2.    Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості.
3.    Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.
4.    Оцінка стану та напрямків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовуються в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Розроблена система показників які відображають фінансовий стан та його динаміку. Особлива увага звертається на методи оцінки платоспроможності ПП “Адмірал”.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено  теоретичній частині аналізу фінансового стану. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступних розділах. Приводяться приклади і результати аналізу аналогічних об’єктів дослідження підприємств України і закордоном. Другий розділ присвячено  організації роботи по оцінці ділової активності ПП “Адмірал”.

Характеристика об’єкту дослідження. Приватне Підприємство “Адмірал” є приватною власністю засновника . Воно займається  оптовим продажем обладнання, запасних частин та інших приладів , які застосовуються на  АЗС. Фінансовий стан підприємства є стабільним. За останні роки  обсяги  продажу та доходи ПП “Адмірал”  збільшуються.  До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо підвищення платоспроможності підприємства та його фінансової  стійкості, а також рентабельності використання власного та запозиченого капіталу.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту  дослідження. В роботі використовують наукові розробки таких авторів: Артеменко В.Г., Балабанова І.Т., Брігхема Є.Ф., Глазунова В.Н., Ковальова В.В., Крейніна М.Н., Лігоненка Л.Д., Поддєрьогіна В.Г., Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С. та інших.


 

You have no rights to post comments