Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АТВТ «ПБК» «РАДОМИШЛЬ»

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АТВТ «ПБК» «РАДОМИШЛЬ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АТВТ «ПБК» «РАДОМИШЛЬ»

ЗМІСТ

ВСТУП                                            5

1.     КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРИНЦИПИ ЙОГО
ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗ                            7
1.1     Економічна сутність капіталу, та його класифікація.                7
1.2     Основні джерела капіталу підприємства та порядок його формування    11
1.3     Методика проведення аналізу капіталу підприємства                24

2.     ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
КАПІТАЛУ АТВТ “ПБК РАДОМИШЛЬ”                    32 2.1     Аналіз складу джерел і динаміки формування                    32
2.2     Аналіз власного капіталу підприємства                        41
2.3     Аналіз залучення і використання фінансових ресурсів            52   
3.     ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АТВТ «ПБК» «РАДОМИШЛЬ»                                    60
3.1     Управління структурою і вартістю капіталу.                    60
3.2     Аналіз прибутковості капіталу                            70
3.3     Використання ефекту фінансового лівериджу для впливу
на формування структури капіталу                            85

4.     ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ                    99
5.     ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ                        110
ВИСНОВОК                                        118
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                    120
ДОДАТКИ


РЕФЕРАТ
В роботі розглянуті питання, що стосуються необхідності проведення аналізу капіталу та оптимізації його структури. З метою проведення аналізу використанні данні АТВТ “ПБК Радомишль”.
Результати проведеного аналізу виявили негативний вплив явища незбалансованості структури капіталу на результати фінансової діяльності об’єкта, який виражається в: значному зменшенні реальних прибутків підприємства; зменшення інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання та інше.
Дані пропозиції по оптимізації структури капіталу підприємства. До них зокрема відносяться: збільшення частки власного капіталу шляхом випуску додаткових акцій; зменшення об’єму довгострокових кредитів зменшення терміну використання кредитів.
Робота містить 26 таблиць, 8 рисунків, використано 43 джерела інформації. Обсяг роботи 122 сторінок.

ВСТУП

Актуальність теми.  В наш час, в умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з проведенням аналізу структури капіталу та її оптимізації мають дуже важливе значення. Визначення умов діяльності підприємства, безпосередньо пов’язане з вирішенням таких питань:
-  Яким виробничим потенціалом повинен володіти суб’єкт господарської діяльності для досягнення поставлених цілей?
- Як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства та його конкурентно спроможність?
Керівництво підприємства повинно чітко уявляти за рахунки яких джерел воно буде здійснювати свою діяльність і в які напрямки діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства.
В умовах ринкової економіки ці питання висуваються на перший план. Різко підвищується значимість фінансових ресурсів, за допомогою яких здійснюється  формування оптимальної структури і нарощування  виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності. Від того яким капіталом володіє суб’єкт господарювання, на скільки оптимальна його структура, на скільки доцільно він трансформується в основні та оборотні фонди, залежить фінансовий добробут суб’єкта господарювання і розростання його діяльності. Виходячи з цих питань дослідження структури капіталу АТВТ «ПБК» «Радомишль» є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах. 
Теоретичне і практичне значення теми. Тема  дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу капіталу підприємства недостатньо розроблене в нашій фінансовій науці. До найбільш складних проблем даної теми відноситься:
-    аналіз формування структури капіталу підприємства;
-    розробка засобів зменшення кредиторської заборгованості;
-    оцінка прибутковості капіталу, що використовується підприємством.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглянуті в роботі.
Мета і задачі дипломної роботи. Метою роботи є проведення аналізу капіталу АТВТ на основі використання відповідних методів дослідження. До основних задач роботи відносяться :
-    Проведення аналіз складу і динаміки джерел власного і позикового капіталу.
-    Оцінка структури і вартості капіталу підприємства.
-    Аналіз прибутковості капіталу суб’єкта господарювання,
-    Розрахунок напрямків оптимізації капіталу підприємства для більш раціонального використання його ресурсів.
Структура роботи . Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено дослідженню методики аналізу структури капіталу. Другий присвячено аналізу структури капіталу комбінату. В третьому розділі містяться розрахунки варіантів  та пропозиції щодо оптимізації структури капіталу. 
Огляд джерел що використані в роботі. У випускній роботі були використані нормативні документи України, праці українських економістів, науково інформаційні збірники з проблем аналізу фінансового стану підприємств, періодична література. Теоретичні положення і висновки випускної роботи підкріпленні  аналізом фактичного матеріалу, зібраного за допомогою фахівців АТВТ ”ПБК” ”Радомишль” нормативно-методологічних і інструктивних документів, статистичних документів і фінансової звітності капіталу.


 

You have no rights to post comments