Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз показників руху, складу та ефективності використання грошових ресурсів Херсонського заводу гумово-технічних виробів

Аналіз показників руху, складу та ефективності використання грошових ресурсів Херсонського заводу гумово-технічних виробів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз показників руху, складу та ефективності використання грошових ресурсів

Херсонського заводу гумово-технічних виробів


ЗМІСТ
ВСТУП                                                                                                                            4 
РОЗДІЛ 1.    Методика виявлення джерел формування грошових ресурсів підприємства в нових умовах господарювання                                      6
1.1    Основні джерела інформації для формування та руху грошових
ресурсів                                                                                                        6
1.2     Джерела формування та використання залучених грошових ресурсів підприємства                                                                                             11
1.3.    Методика розрахунку ефективності використання власних грошових ресурсів підприємства                                                                             13
1.4.    Встановлення взаємозв’язку між рухом грошових коштів та прибутком                                                                                                  20
РОЗДІЛ 2.    Організація формування та використання грошових ресурсів на Херсонський завод гумово-технічних виробів                   29
2.1.    Розрахунок показників дебіторської заборгованості.                           29
2.2.    Розрахунок показників забеспеченості запасами.                                 34
2.3.    Оцінка обіговості активів підприємства.                                                43
РОЗДІЛ 3.    Аналіз показників руху, складу та ефективності використання грошових ресурсів Херсонського заводу гумово-технічних виробів  63
3.1.    Аналіз складу грошових ресурсів підприємства                                    63
3.2.    Оцінка ефективності використання власних грошових ресурсів підприємства                                                                                              74
3.3.    Аналіз нормованих та ненормованих грошових ресурсів.                   85
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ                                   91
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА                                  101
ВИСНОВКИ                                                                                                                 112
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                   117
ДОДАТКИ                                                                                                                    120 
ВСТУП

Актуальність даної дипломної роботи полягає у тому, що неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття.
Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності формування та використання грошових ресурсів підприємств як державного так і приватного сектору економіки України.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпритацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін “фінанси” за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.   
Об’єктом дослідження є Херсонський завод гумово-технічних виробів.
Метою даної роботи є дослідження сучасних методів фінансового аналізу грошових ресурсів на Херсонському заводі гумово-технічних виробів.
В першому розділі досліджується методика аналізу показників бухгалтерського балансу підприємства, включаючи побудову порівняльного аналітичного балансу.
Другий розділ роботи присвячено обчисленню основних показників, які характеризують формування та ефективність використання грошових ресурсів підприємства. досліджуваного періоду.
У третьому розділі аналізуються за обчисленими даними питання , які дають змогу  відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами (у першу чергу обіговими коштами) протягом дослідженого періоду (2003-2004 роки).
У четвертому та п’ятому розділах розглянуто організацію охорони праці та цивільну оборону на Херсонському заводі гумово-технічних виробів.
Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.
З цього приводу важливість і актуальність проблеми організації оборотних коштів без заперечно. Саме оборотні кошти поряд з основними забезпечують діяльність підприємства. Немає оборотних коштів, немає виробництва. Яскравим прикладом цього твердження є сучасний стан промисловості України.
В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємств України та зокрема Херсонського заводу гумово-технічних виробів.
Поряд з аналізом визнаються шляхи покращення використання оборотного капіталу, проілюстровані проблеми, з якими стикаються підприємства в умовах кризи.
При написанні роботи були враховані вимоги чинного законодавства, законів України, постанов та інших документів Кабінету Міністрів. Це дало змогу поєднати теоретичний матеріал роботи з можливостями практичного дослідження.


 

You have no rights to post comments