Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


ЗМІСТ


ВСТУП......................................................................................................3

1.    МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І ЇХНЯ РОЛЬ У СОЦІАЛЬНОМУ Й   ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ......................................7

1.1      Роль місцевих бюджетів у розподілі і перерозподілі
національного доходу.....................................................................................7         
1.2      Структура і принципи формування місцевих фінансових
ресурсів..........................................................................................................19
1.3      Методологічні способи визначення ефективності
використання бюджетних засобів.............................................................25

2.     ОРГАНІЗАЦІЯ  І  КЕРУВАННЯ  ЗАСОБАМИ
МІСЦЕВОГО     БЮДЖЕТУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО  РОЗВИТКУ   ВІРМЕНСЬКОГО
МІСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КЕРУВАННЯ...................................35         
.
2.1    Керування і формування доходів міського бюджету....................35
2.2      Структура  витрат  міського  бюджету...............................................45
2.3      Джерела поповнення міського бюджету з метою обес-
печения фінансового розвитку регіону.....................................................57

3.       АНАЛІЗ КЕРУВАННЯ ЗАСОБАМИ БЮДЖЕТУ
ВІРМЕНСЬКОГО   МІСЬКОГО ФІНАНСОВОГО
КЕРУВАННЯ................................................................................................66

3.1    Оцінка виконання дохідної частини бюджету...........................................66
3.2      Аналіз  видаткової  частини  місцевого  бюджету  і  його
збалансованість.......................................................................................80
3.3      Пропозиції по збільшенню ефективності керування
засобами місцевого бюджету для забезпечення фінансового 
розвитку регіону............................................................................................94             

ВИСНОВКИ......................................................................................................103
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ.................................108
ДОДАТКА............................................................................................112 РЕФЕРАТ

У роботі розглянуті питання формування дохідної бази, а також розподілу і використання бюджетних засобів з метою забезпечення фінансового розвитку регіону. З метою проведення аналізу використані дані Вірменського міського фінансового керування.
У роботі дана оцінка динаміки і структури надходжень засобів у бюджет, а також витрат на зміст бюджетних установ.
Результати проведеного аналізу показали, що надходження власних джерел у бюджет було недостатнім для фінансування нестатків соціальної сфери, і для збалансування місцевого бюджету, місту були виділені офіційні трансферти у виді субвенцій і дотацій вирівнювання, у зв'язку з нерівномірністю мережі бюджетних установ.
За результатами зроблених у роботі досліджень сформульовані напрямки поповнення дохідної частини бюджету додатковими заходами, в умовах соціально-економічного розвитку території.
Розроблено модель і виконана задача на ЕОМ з розрахунку відхилень в аналізі динаміки виконання місцевих податків і зборів.
Робота містить 21 таблицю, 9 малюнків, використано 45 джерел інформації. Обсяг роботи 112 аркушів.     

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання зв'язані з керуванням засобами місцевих бюджетів з метою забезпечення фінансового розвитку регіону мають величезне значення.
Проблема утворення і використання місцевих бюджетів є самої актуальний у фінансовому житті будь-якої держави, тому  що місцеві бюджети - це складова частина Державного бюджету, який у свою чергу є основним фінансовим планом держави на поточний рік і має силу закону.
Винятково величезну роль грають місцеві бюджети в економічному і соціальному розвитку регіону. Через державний і місцевий бюджети й інші ланки бюджетної системи держава здійснює свою соціальну політику, впливає на соціально-економічні відносини, забезпечує фінансування таких сфер, як утворення, охорона здоров'я, соціальна захист населення, культура, а також житлово-комунальне господарство.
Виникнення і розвиток місцевих бюджетів тісно зв'язано із системою місцевих органів влади, отже, від планомірності, динамічності розвитку місцевих бюджетів залежить успішне рішення соціально-економічних задач, чи просто говорячи, наше життя.
Місцеві бюджети, як економічна категорія відіграють значну роль у розподілі і перерозподілі суспільного продукту і національного доходу. Вони забезпечують фінансовими ресурсами зміст державних установ, забезпечення проведення різних соціальне- культурних заходів.  Тобто місцевий бюджет можна охарактеризувати, як прогнозно-аналітичні числення очікуваних грошових доходів і витрат  населеного регіону, що фіксується місцевими органами влади. Виходячи з цього питання вивчення виконання бюджету Вірменського міського фінансового керування є найбільш важливими для забезпечення фінансового  розвитку регіону.
Теоретичне і практичне  значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології і принципу проведення аналізу керування засобами з метою забезпечення фінансового розвитку регіону є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика вимагає використання різноманітних ефективних способів керування засобами місцевого бюджету, з метою ефективного його розвитку.
До найбільш важливих питань теми відносяться:
- організація бюджетного процесу,
- формування грошових фондів  і їхній розподіл між галузями,
- оцінка виконання місцевого бюджету.
Ці питання щодо діяльності об'єкта дослідження розглядаються в роботі.
Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється в їхньому призначенні і виконанні функції:
- формування грошових фондів, що є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади;
- розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства;
- контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій, установ.
Мета і задачі роботи. Метою дипломної роботи є не тільки проведення дослідження формування, використання і керування засобами бюджету Вірменського міського фінансового керування, але і виявлення за допомогою аналізу в дохідній і видатковій частинах бюджету тенденцій економічних змін. Дослідження проводяться з метою розробки рекомендацій і пропозицій спрямованих на поліпшення організації діяльності об'єкта. До основних задач дослідження відносяться:
1.     Організація і керування засобами місцевого бюджету.
2.     Оцінка виконання дохідної частини бюджету.
3.     Аналіз видаткової частини бюджету і його збалансованість.
4.     Пропозиції по збільшенню ефективності керування засобами.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовуються в роботі відноситься оцінка показників  за 2000 і 2001 року, структура і динаміка надходжень засобів у бюджет, а також витрат на зміст бюджетних установ.
За результатами проведених у роботі досліджень сформульовані напрямки поповнення дохідної частини бюджету додатковими заходами, в умовах соціально-економічного розвитку території.
Структура роботи. Виходячи  з мети і задач дослідження структура роботи включає три глави. В першому розділі дана загальна характеристика принципу побудови бюджетної системи, її структура і взаємозв'язок між її окремими ланками, а також особлива увага приділена значенню місцевих бюджетів  у фінансовому забезпеченні регіонів. У другому розділі розкриті питання організації і керування засобами місцевого бюджету з метою забезпечення фінансового розвитку Вірменського міського фінансового керування, представлена структура доходів і витрат, розглянуті шляхи регулювання, а також структура і ставки головних джерел - місцевих податків і зборів. В третьому розділі дана оцінка виконання дохідної частини бюджету, проаналізована динаміка фінансування поточних витрат, а також розроблені пропозиції по збільшенню ефективності керування засобами місцевого бюджету для забезпечення фінансового розвитку  міста.
Характеристика об'єкта дослідження. Вірменське міське фінансове керування організує роботу зі складання і  виконання міського бюджету. Разом з економічними органами розробляє проект зведеного балансу фінансових ресурсів, на його основі визначає тенденцію розвитку фінансової бази і враховує їх для розробки міського бюджету. Фінансове керування здійснює контроль за правильним і ефективним використанням засобів, бере участь у розробці нових механізмів і форм господарювання, аналізує тенденції і фінансові аспекти їхнього застосування.
Огляд джерел які використані в роботі. У роботі використані нормативні документи України, наукові розробки, навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають діяльність об'єкта дослідження. У роботі використовуються  наукові розробки таких авторів: Артемова Ю.М., Борисова А.М., Брызгалина А.В., Бурдакова С.Г., Деркач Н.И., Дробозиной Л.А., Ковальової А.М., Кравченко В.И., Рибалка В.С., Сєдова К.В., Сало И.И., Христенко В.Б., Хурсевич С.Н., Ширкевич Н.А.  


 

You have no rights to post comments