Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ АТП 11848

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ АТП 11848
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ АТП 11848

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ТА ОЗНАКИ ЙОГО СТІЙКОСТІ    7
1.1. Завдання аналізу фінансового стану підприємства        7
1.2. Методи оцінки фінансового стану підприємства        12
1.3. Оцінка ймовірності банкрутства та його прогнозування    16
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ПІДПРИЄМСТВА ПО АНАЛІЗУ  ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ АТП 11848                   27
2.1. Характеристика майнового стану підприємства    27
2.2. Розрахунок фінансових показників для визначення
характеристики фінансового стану підприємства    34
2.3. Аналіз прибутку підприємства    47
2.4. Оцінка рентабельності        55
РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ АТП 11848    68
3.1. Оцінка ділової активності      68
3.2. Розрахунок і оцінка показників характеризуючих фінансову
стійкість    75
3.3. Розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства        85
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    90
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    97
ВИСНОВКИ    109
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ            95    112
ДОДАТКИ        115ВСТУП

Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану ВАТ АТП 11848 є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і малорозроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
•    аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
•    оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
•    аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства;
•    розробка засобів зменшення дебіторської та кредиторської         заборгованості;
•    та інші.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглядаються в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу фінансового стану ВАТ АТП 11848 на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. Дослідження проводяться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення господарської діяльності об’єкта. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів    підприємства.
2.    Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості.
3.    Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.
4.    Оцінка стану та напрямків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовуються в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Розроблена система показників які відображають фінансовий стан та його динаміку. Особлива увага звертається на методи оцінки платоспроможності ВАТ АТП 11848.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено  теоретичній частині аналізу фінансового стану. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступних розділах. Приводяться приклади і результати аналізу аналогічних об’єктів дослідження підприємств України і закордоном. Другий розділ присвячено  організації роботи по фінансовому аналізу ВАТ АТП 11848. Третій розділ містить комплексну оцінку фінансового стану підприємства, досліджуються питання пов’язані з формуванням і використанням його активів, забезпеченням платоспроможності підприємства його ліквідності та іншім
Характеристика об’єкту дослідження. ВАТ АТП 11848 є приватною власністю засновника . Воно займається  оптовим продажем обладнання, запасних частин та інших приладів , які застосовуються на  АЗС. Фінансовий стан підприємства є стабільним. За останні роки  обсяги  продажу та доходи ВАТ АТП 11848  збільшуються.  До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо підвищення платоспроможності підприємства та його фінансової  стійкості, а також рентабельності використання власного та запозиченого капіталу.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту  дослідження. В роботі використовують наукові розробки таких авторів: Артеменко В.Г., Балабанова І.Т., Брігхема Є.Ф., Глазунова В.Н., Ковальова В.В., Крейніна М.Н., Лігоненка Л.Д., Поддєрьогіна В.Г., Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С. та інших.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments