Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОВ “ДРУЖБА”

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОВ “ДРУЖБА”
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОВ “ДРУЖБА”

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ    8
1.1. Лізингові операції та ефективність їх проведення    8
1.2. Методика розрахунку лізингових платежів    25
1.3. Розрахунок показників проведення лізингових операцій    33
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОВ “ДРУЖБА”    44
2.1. Аналіз динаміки лізингових операцій ТОВ «Дружба»    44
2.2. Управління лізинговими платежами ТОВ «Дружба»    66
2.3. Розрахунок ризиків лізингових операцій ТОВ «Дружба»    72
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
ТОВ «ДРУЖБА»    86
3.1. Оцінка ефективності використання лізингу    86
3.2. Методи зниження ризику при проведенні лізингових операцій     96
3.3. Напрями підвищення використання лізингових операцій    101
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    109
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    117
ВИСНОВКИ    121
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    126
ДОДАТКИ    131


ВСТУП

Актуальність теми. Лізинг в Україні, ще дуже молодий вид економічної діяльності, тому не має юридичного оформлення у законодавчих актах, як спеціальна форма господарювання. Зважаючи на те, що лізинг дуже прибуткова. діяльність , він заслуговує на увагу.
Лізингова операція, як економічна форма діяльності, побудована на розподілі права власності на актив і права використання цього активу, і несе в себе елементи кредиту, оренди й інвестицій. Вважається, що лізинг має ряд переваг у порівнянні з іншими формами фінансування. Переваги лізингу, що перелічуються в літературі багато в чому спірні і тому вимагають докладних пояснень з метою їхнього обґрунтування [58, с.36 ].
Лізингові угоди, як це розуміють на Заході, на Україні не дуже поширені. Найчастіше лізинг плутають із звичайною орендою майна виробничого призначення. Але лізинг значно складніша форма економічної діяльності. За економічної кризи більшість підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак виникає об'єктивна необхідність розвитку лізингу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу. Термін «лізинг» походить від англійського дієслова «to lease», що означає «брати в оренду» [ 22, с.81].
Мета роботи. з’ясувати переваги лізингу перед іншими формами фінансування підприємств, при здобутті ними обладнання, а саме, довести ефективність використання лізингових операцій порівняно із кредитуванням та орендою. Для досягнення цієї мети було обрано підприємство, яке працює і надає послуги у сфері землевлаштування.
Даний вид діяльності має переваги для всіх суб'єктів лізингових відносин. Зокрема для орендарів лізинг припускає 100-процентне фінансування і не вимагає швидкого повернення всієї суми боргу. Це особливо вигідно дрібним позичальникам, для яких просто неможливо настільки зручне і гнучке фінансування за допомогою чи позички поновлюваного кредиту, яке одержують більш солідні компанії.
Державна політика, як правило, спрямована на заохочення і розширення лізингових операцій, тому що лізинг довгий час служить засобом реалізації продукції виробництва[18, с.44].
Лізинг - відносно новий вид фінансування для нашої країни, що сприяє організаціям для здійснення реорганізації виробництва не відволікаючи при цьому великих грошових ресурсів з оборотних коштів, і досягаючи більш високої ступіні ліквідності кредитного портфеля
Лізинг направляє фінансові ресурси безпосередньо на придбання матеріальних активів, тим самим, знімаючи проблему нецільового використання кредитних засобів, а інвестиції у виробниче устаткування за допомогою лізингу гарантує генерування доходу, що покриває зобов'язання по лізингу. Усе перераховане вище характеризує лізинг як ефективну форму інвестицій.
Розвиток малого бізнесу в Україні дуже важлива проблема. А лізинг – це передусім інвестиції у виробництво. І саме малий бізнес гостро потребує таких інвестицій.Це яскравий приклад, як приватна ініціатива і сучасні методи господарювання роблять діяльність таких організацій дуже прибутковою і привабливою для інвесторів[61, с.24].
Об'єктом дослідження є ТОВ „ Дружба” , як одна зі сторін лізингових відносин (лізингоотримувач), яка здобуває обладнання, для використання в своїй діяльності.
Предметом дослідження є дороговартістне обладнання яке необхідне для прискорення та поліпшення умов роботи на ТОВ „Дружба”, а саме, прилад для вимірювання і проектування земельних ділянок – тахеометр.
Щоб розкрити мету, треба виконати декілька завдань:
-    Перше – розглянути загальні поняття, з’ясувати умови ефективності проведення лізингу, ознайомитися з методами розрахунку лізингових платежів і економічної ефективності лізингу.
-    Друге - розрахувати основні показники лізингових операцій для ТОВ „Дружба” впроваджуючи різні види лізингу, та проаналізувати ці розрахунки з метою визначення найбільш ефективної форми лізингу для даного підприємства.
-    Третє – оцінити ефективність використання лізингу на ТОВ ружба”, проаналізувавши відмінності фінансових результатів даного підприємства, у випадку придбання обладнання в кредит та при лізингу. А також визначити напрями вдосконалення шляхів впровадження лізингових операцій, та підвищення ефективності їх використання.
Для виконання завдань роботи і розкриття теми використовувались наступні методи дослідження.
Збір первинної інформації за допомогою офіційних джерел.Також широко використовувались методи фінансового аналізу, для вивчення власне фінансового стану підприємства, і визначення економічного ефекту в разі використання лізингу . Інформація зібрана за допомогою цих методів не може вважатися абсолютно вірною, але це реальна інформація і її правдивість була перевірена теоретичним шляхом.Для розрахунку основних економічних, показників використовувались загальноприйняті методи економічного аналізу [23, с.73].
Для обчислення розмірів платежів при лізингових угодах були застосовані методи розрахунку запропоновані західними економістами.
На основі емпіричного методу дослідження були розраховані деякі похибки, допущені в попередніх розрахунках. На основі цього методу були розроблені деякі прогнози стосовно розвитку лізингу в Україні.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено вивченню показників ефективності лізингових операцій для підприємства, а також надається методика розрахунків тих показників, що будуть використані в наступних розділах. Приводяться приклади структури і результати розрахунків лізингових платежів. Другий розділ присвячено аналізу динаміки різних видів лізингових операцій, досліджуються питання пов’язані з умовами та механізмами їх проведення. В третьому розділі містяться пропозиції і рекомендації щодо підвищення рівня розвитку та ефективності лізингу на підприємстві. Такі пропозиції обґрунтовуються відповідними розрахунками.
Характеристика об’єкту дослідження. Товариство з обмеженою відповідальністю „ Дружба” – підприємство, яке займається наданням послуг населенню та організаціям у сфері землевлаштування: поділ та приватизація земель. Фінансовий стан підприємства є стабільним. До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо використання лізингу при здобутті підприємством необхідного , але дорого вартісного устаткування. А саме, ефективність цієї форми фінансування порівняно з орендою та банківським кредитом.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають фінансову діяльність об’єкту дослідження.

Реферат

В роботі розглянуті питання ефективності проведення лізингових операцій на підприємстві , а також розвиток лізингу та напрямки підвищення ефективності його використання. З метою проведення аналізу використані дані ТОВ „Дружба”.
Результати проведених розрахунків підтвердили що лізинг є більш привабливим фінансовим механізмом для здобуття основних засобів, ніж оренда та кредит.
До пропозицій по підвищенню ефективності використання лізингових операцій відносяться: створення спеціальних фондів підтримки лізингу й організація міжнародних конференцій по лізингу; встановлення податкових пільг, що звільняють лізингові компанії від податку на прибуток, одержуваний від реалізації лізингових договорів з терміном дії більше трьох років , необхідно створювати умови, що гарантують стійкий розвиток малого і середнього бізнесу, які мають більшу гнучкість для реагування на зміни кон'юнктури ринку, варто активно розвивати холдингову систему, і необхідно створювати умови вільної конкуренції, щоб вижити на ринку.
Вирішення задач пов’язаних із розрахунком лізингових платежів та показників ефективності проведено на ЕОМ.
Робота містить 33 таблиці, 3 рисунки, використано 62 джерела інформації. Обсяг роботи 125сторінок.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments