Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КП «ОКСАМИТ»

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КП «ОКСАМИТ»
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КП «ОКСАМИТ»

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРИБУТКУ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР    8
1.1.  Види прибутку та механізм його формування    9
1.2.  Суть прибутку та підходи до методики його визначення    22
1.3. Ціль та функції управління прибутком підприємницьких
структур    31
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ КП «ОКСАМИТ»     39
2.1. Планування прибутку та рентабельності    39
2.2. Прогнозування прибутку    43
2.3. Управління формуванням прибутку у процесі діяльності
підприємницьких структур    48
2.4.  Фактори росту прибутку підприємницьких структур    58
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ КП «ОКСАМИТ»    62
3.1.  Регулювання маси та динаміки прибутку підприємства    62
3.2.  Аналіз прибутку підприємства    67
3.3. Управління розподілом прибутку підприємницьких  
структур    76
3.4.  Загальна оцінка рентабельності роботи підприємства    81
3.5. Аналіз використання прибутку підприємства    84
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    90
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    99
ВИСНОВКИ    111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    114
ДОДАТКИ    119

ВСТУП

Актуальність теми роботи. Сьогодні, коли Україна намагається побудувати країну з ринковою економікою і іде шляхом утворення високо розвинутої держави в світі, дуже  важливе значення набуває правильне та ефективне управління формуванням прибутку, організація розподілу та використання його підприємницькими структурами у процесі фінансово-господарської діяльності.
Актуальність цієї проблеми у сучасних умовах господарювання обумовлена постійним браком обігових грошових коштів у підприємств, що практично рівнозначно їх нерентабельності, що в умовах ринкових відносин неприпустимо і може бути причиною банкрутства підприємства.
В умовах необхідності поліпшення економічного стану країни постала потреба більш детального дослідження та вивчення світового досвіду у методах визначення, обліку та обчислювання прибутку підприємств на усіх стадіях фінансово-господарської діяльності.
Ці обставини обумовили вибір, актуальність проблеми, її теоретичну та практичну знаменність, а також визначили вибір теми цієї роботи, її ціль та основні напрямки.
Прибуток, відоміша з давен категорія, набув нового змісту в умовах сучасного економічного розвитку країни, формування реальної самостійності суб’єктів господарювання. Прибуток, як головна рушійна сила ринкової економіки, забезпечує інтереси держави, власників та персоналу підприємств. Тому одним з актуальніших завдань теперішнього етапу є оволодіння суб’єктами підприємницької діяльності, керівниками та фінансовими менеджерами сучасними методами ефективного управління формуванням прибутку у процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.
Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудування на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів його аналізу та планування.
Поряд з формуванням прибутку на кожному підприємстві повинно бути забезпечено й ефективне управління його розподілом та використанням, а також проводити пошук резервів збільшення та визначення основних факторів його росту. Необхідно при цьому брати до уваги, що кожний цикл розподілу прибутку звітного періоду це одночасно й процес забезпечення ефективних умов його формування на розширеній основі у наступному періоді, реалізації цілей стратегічного розвитку підприємства.
Прибуток як основний узагальнюючий показник фінансових результатів господарської діяльності підприємства виконує ряд важливіших функцій. По-перше, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Тобто, сам факт прибутковості вже свідчить про ефективну діяльність підприємств. Однак це свідчення не є необхідним і достатнім для власника та кредитора, оскільки підприємству потрібен не взагалі якій-небудь прибуток, а конкретна його величина для задовільнення потреб усіх зацікавлених осіб: власників підприємства, його працівників та кредиторів. По-друге, прибуток має стимулюючу функцію. Виступаючи остаточним фінансово-економічним результатом підприємств, прибуток грає ключову роль у ринковому господарстві. За ним закріплюється статус цілі, що зумовлює економічну поведінку підприємницьких структур, благополучність яких залежіть як від розміру прибутку, так і прийнятого у вітчизняній економіці алгоритму його розподілення, включаючи оподаткування. По-третє, прибуток є джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів.
Таким чином, прибуток підприємницьких структур – основний фактор їх економічного та соціального розвитку. Саме ці обставини обумовили вибір, актуальність проблеми, її теоретичну та практичну знаменність, а також визначили вибір теми цієї роботи, її ціль та основні напрямки.
Ціль та завдання роботи. Ціль цієї роботи є дослідження та розуміння систем сучасних методів ефективного управління формуванням та розподілом прибутку, виробити вміння комплексного підходу до оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств. Саме розгляд усіх сторін діяльності суб’єктів підприємництва під кутом зору досягнення ними найвищих кінцевих результатів – прибутковості, рентабельності – є найпродуктивнішим підходом до розвитку у фахівців плідного аналітичного мислення.
Для досягнення вказаної цілі поставленні та вирішені наступні завдання:
•    досліджено місце та роль прибутку в економіці підприємств;
•    розглянута суть прибутку і вивченні підходи до методики його визначення;
•    визначенні основні фактори росту прибутку і шляхи пошуку резервів збільшення прибутковості діяльності підприємницьких структур;
•    проведені аналітичні розрахунки, які дають змогу виявити резерви зростання прибутку за рахунок факторів, що впливають на його величину;
•    розглянута організація планування і прогнозування прибутку та рентабельності.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом робити є методика розрахунку і аналізу прибутку та загальна оцінка рентабельності роботи підприємства. Об’єктом дослідження обрано підприємство КП «Оксамит».
Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є Закони України, Укази Президента України, Постанови  Кабінету Міністрів і інші законодавчі акти, які регулюють та регламентують господарську та фінансову діяльність, а також роботи вітчизняних та іноземних економістів.
Дипломна робота складається з вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.
У першому розділі розкривається суть та важливість теми, роль та місце прибутку, основні види та підходи до методики його визначення. Значна увага приділена цілі та функції управління прибутком підприємницьких структур.
Розділ 2 дипломної робити відображає управління формуванням та розподілом прибутку у процесі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Розглянуті основні фактори росту прибутку суб’єктів підприємництва.
У Розділі 3 проводиться аналіз формування, розподілу та використання прибутку, розглядається регулювання маси та динаміки прибутку на прикладі підприємства КП «Оксамит».
У четвертому розділі розглянуто заходи, яких вживає керівництво досліджуваного підприємства для забезпечення дотримання  вимог законодавчих актів  України з охорони праці.
У п’ятому розділі розкривається організація цивільної оборони  на даному підприємстві.
У висновку сформульовані основні результати дослідження управління формуванням та розподілом прибутку діяльності підприємства.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments