Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ “АВАЛЬ”

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ “АВАЛЬ”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ “АВАЛЬ”

ЗМІСТ

ВСТУП    5
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ    8
1.1. Поняття, структура пасивів та їх види    8
1.2. Принципи та цілі управління пасивами комерційних банків    22
1.3. Вплив регулятивної функції Національного банку України на методи управління пасивами комерційних банків    23
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО УПРАВЛІННЮ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ “АВАЛЬ”     30
2.1. Організація роботи Херсонскього відділення банку “Аваль”     30
2.2. Управління власним капіталом банку    32
2.3. Управління залученими коштами банку    46
2.4. Управління запозиченими коштами банку    55
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ХЕРСОНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ “АВАЛЬ”     67
3.1. Аналіз структури і динаміки пасивних операцій Херсонського відділення банку “Аваль”    67
3.2. Аналіз методів управління пасивними операціями Херсонського відділення банку “Аваль”    85
3.3. Напрямки підвищення ефективності управління пасивними операціями Херсонського відділення банку “Аваль”    86
3.4. Прогнозування результатів діяльності Херсонського відділення банку “Аваль”    91
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ    95
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА    103
ВИСНОВКИ    115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    118
ДОДАТКИ    123

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи. Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів перетворення їх в реальний капітал, здійснюючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності КБ - це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.
Формування ринкової фінансово – кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково – технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління банківською діяльністю.
В таких умовах значна роль відводиться саме управлінню всіма джерелами грошових коштів, які утворюють ресурсний потенціал банку.
Ці обставини вплинули на вибір і актуальність проблеми, її теоретичну і практичну значимість, а також визначили тему дійсного досліджування, його мету і основні напрями.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є детальний аналіз правових та економічних основ, сучасних напрямків та моделей управління пасивними операціями комерційних банків. Для досягнення указаної мети поставлені і вирішені задачі:
- досліджено принципи та цілі організації управління пасивами, їх сутність та види;
- визначено основи побудови методики управління пасивами комерційних банків;
- досліджено методику аналізу управління пасивними операціями;
- здійснено аналітичну оцінку управління пасивними операціями Херсонського відділення банку “Аваль”.
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є етапи і напрямки організації роботи по управлінню пасивними операціями. Об’єктом дослідження виступає Херсонське головне відділення акціонерно – комерційного Промислово – інвестиційного банку України (скорочено Банк України, який є найпотужнішою фінансовою установою України з універсальними функціями та розгалуженою філіальною мережею).
У досліджуваній проблемі автор спирався на практиці вітчизняних вчених економістів: Остапишин Т. П., Шевченко Р. І., Савлук М. І., Мороз А. М., , Міщенко В. І., Бутинець Ф. Ф., Кириченко О., Кочетков В. М., Примостка Л. О., а також на роботи зарубіжних авторів: Е. Рід, Р. Котер, Е. Гіл, Жуков Є. Ф.
В указаних матеріалах вивчено методику управління пасивними операціями комерційних банків України як діючу до 2003 р., так у відповідності з прийнятими положеннями КБ. У зв’язку з цим дана бакалаврська робота написана з метою осмислення нових підходів до розкриття сутності пасивних операцій КБ та орієнтування на дослідження тих елементів і сторін як досліджуваної методики, так і аналізу, які на нашу думку набувають особливої важливості в сучасних умовах діяльності КБ.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.
У вступі обґрунтована актуальність вибраної теми, визначена мета, основні задачі, об’єкт дослідження.
Перший розділ розкриває сутність пасивів, їх структуру, принципи та цілі організації управління пасивними операціями, влив регулятивної функції НБУ на методи управління пасивами.
У другому розділі йдеться про принципи організації, типи і види управління пасивними операціями й методику їх визначення.
У третьому розділі аналізуються методи управління пасивами в Херсонському головному відділенні українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку, надається аналіз структури і динаміки пасивних операцій, залучених і запозичених коштів, а також напрямки підвищення ефективності управління пасивними операціями.
У четвертому та п’ятому розділах розділі розглянуто організацію охорони праці та цивільну оборону.
У висновках сформульовано основні висновки та пропозиції по результатам дослідження, які можуть використовуватися вітчизняними банками при організації управління пасивною діяльністю КБ і процесу складання методики, проведення аналізу доходів від пасивних операцій банку.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments