Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (на матеріалах Приватного Підприємства “Южмашимпорт”)

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (на матеріалах Приватного Підприємства “Южмашимпорт”)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

(на матеріалах Приватного Підприємства “Южмашимпорт”)

 

ЗМІСТ

ВСТУП                                                3
1.    Оцінка фінансового стану підприємства, та ознаки його стійкості        6
1.1. Завдання аналізу фінансового стану підприємства                6
1.2. Методи оцінки фінансового стану підприємства                12
1.3. Оцінка ймовірності банкрутства та його прогнозування            16
2.    Організація роботи  підприємства по оцінки  фінансового стану               
Приватного Підприємства “Южмашимпорт”                    26
2.1. Характеристика майнового стану підприємства                26
2.2. Розрахунок фінансових показників для визначення характеристики     фінансового стану ПП “Южмашимпорт”                        34
2.3. Аналіз прибутку ПП “Южмашимпорт”                        47
2.4. Оцінка рентабельності ПП “Южмашимпорт”                    56
3.    Комплексна оцінка фінансового стану Приватного Підприємства “Южмашимпорт”                                        69
3.1. Оцінка ділової активності  ПП “Южмашимпорт”                69
3.2. Розрахунок і оцінка показників характеризуючих фінансову стійкість
ПП “Южмашимпорт”                                    76
3.3. Розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства            87
ВИСНОВКИ                                            92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ            95
ДОДАТКИ                                            98


РЕФЕРАТ

Випускна робота написана на тему “Аналіз фінансового стану підприємства та розробка шляхів його фінансової стабілізації” і складається з трьох основних розділів; вступу; висновків; додатків і списку використаних джерел.
У першому розділі дана оцінка фінансового стану підприємства, та ознаки його стійкості. Основні принципи і послідовність оцінки фінансового стану підприємства і методика їхнього розрахунку. У другому розділі розглядається аналіз фінансового стану Приватного Підприємства «Южмашимпорт», у якому детально показані оцінки використання прибутку, оцінка джерел фінансування власного капіталу і його структура, даний аналіз оборотного капіталу підприємства, а також оцінка ліквідності і платоспроможності.
У третьому розділі розкрита комплексна оцінка результатів діяльності ПП “Южмашимпорт”, проведена оцінка ділової активності підприємства, та оцінка можливості стійкого розвитку підприємства, що є на сучасному етапі дуже важливим, а також проведена розробка шляхів фінансової стабілізації підприємства.
Розрахунки велися на матеріалах ПП «Южмашимпорт», що є сучасним  підприємством оптової торгівлі обладнанням та комплектуючими  для АЗС.
Випускна робота написана на 102 сторінках із застосуванням 19 таблиць, 3 малюнків, додатків.
У роботі були використані праці багатьох економістів, таких як Артеменко В.Г., Шеремет А.Г., , Герасимович А.М., підручник за редакцією А.М. Поддєрьогіна “Фінанси підприємств”, Коробова М.Я. та інші. Також використовувалися законодавчі акти, закони України, Укази Президента і періодичні видання.


ВСТУП


Актуальність теми. В умовах переходу до ринкової економіки питання пов’язані з аналізом фінансового стану підприємства мають важливе практичне значення. Визначення умов діяльності підприємства, напрямків покращення його фінансового стану та перспектив розвитку безпосередньо пов’язані з проведенням фінансового аналізу.
Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи підприємства є перешкодою його ефективного розвитку і приводять до незапланованих витрат та зайвих резервів. Виходячи з цього питання дослідження фінансового стану Приватного Підприємства “Южмашимпорт” є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології та інструментарію проведення аналізу фінансового стану підприємства є недостатньо розробленими в нашій фінансовій науці. Разом з тим, практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану підприємства з метою підвищення ефективного його розвитку. До найбільш складних і малорозроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
•    аналіз формування структури фінансових активів підприємства;
•    оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості;
•    аналіз використання необоротних і оборотних активів підприємства;
•    розробка засобів зменшення дебіторської та кредиторської         заборгованості;
•    та інші.
Ці питання стосовно діяльності об’єкта дослідження розглядаються в роботі.
Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є проведення аналізу фінансового стану ПП “Южмашимпорт” на основі використання відповідних методів дослідження з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних суб’єктів господарської діяльності. Дослідження проводяться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення господарської діяльності об’єкта. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Проведення аналізу формування і використання фінансових ресурсів    підприємства.
2.    Оцінка його платоспроможності та фінансової стійкості.
3.    Аналіз структури та динаміки капіталу підприємства.
4.    Оцінка стану та напрямків погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Методи дослідження. До основних методів аналізу що використовуються в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Використовується вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової діяльності об’єкта дослідження. Розроблена система показників які відображають фінансовий стан та його динаміку. Особлива увага звертається на методи оцінки платоспроможності ПП “Южмашимпорт”.
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає три розділи. Перший розділ присвячено  теоретичній частині аналізу фінансового стану. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступних розділах. Приводяться приклади і результати аналізу аналогічних об’єктів дослідження підприємств України і закордоном. Другий розділ присвячено  організації роботи по фінансовому аналізу ПП “Южмашимпорт”. Третій розділ містить комплексну оцінку фінансового стану підприємства, досліджуються питання пов’язані з формуванням і використанням його активів, забезпеченням платоспроможності підприємства його ліквідності та іншім
Характеристика об’єкту дослідження. Приватне Підприємство “Южмашимпорт” є приватною власністю засновника . Воно займається  оптовим продажем обладнання, запасних частин та інших приладів , які застосовуються на  АЗС. Фінансовий стан підприємства є стабільним. За останні роки  обсяги  продажу та доходи ПП “Южмашимпорт”  збільшуються.  До задач дослідження відноситься розробка пропозицій щодо підвищення платоспроможності підприємства та його фінансової  стійкості, а також рентабельності використання власного та запозиченого капіталу.
Огляд джерел що використані в роботі. В роботі використані нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, а також матеріали, що відображають господарську та фінансову діяльність об’єкту  дослідження. В роботі використовують наукові розробки таких авторів: Артеменко В.Г., Балабанова І.Т., Брігхема Є.Ф., Глазунова В.Н., Ковальова В.В., Крейніна М.Н., Лігоненка Л.Д., Поддєрьогіна В.Г., Шеремета А.Д., Сайфуліна Р.С. та інших.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments