Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Оцінка фінансового стану ВАТ “Чаплинський маслосирзавод”

Оцінка фінансового стану ВАТ “Чаплинський маслосирзавод”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Оцінка фінансового стану ВАТ “Чаплинський  маслосирзавод”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретично – методологічні основи аналізу фінансового   стану підприємства                                                   6
1.1.    Поняття і мета аналізу фінансового стану                                   6
1.2.    Методи та прийоми проведення аналізу фінансового стану                       9
1.3.    Інформаційна база для проведення аналізу                      14

РОЗДІЛ 2.Аналіз фінансового стану ВАТ “Чаплинський    маслосирзавод”                                                     18
2.1.    Характеристика організаційної структури та                                      фінансово–господарської діяльності підприємства                      18
2.2.    Аналіз рентабельності підприємства                          23
2.3.    Аналіз ліквідності та платоспроможності                           31

РОЗДІЛ 3.Оцінка фінансового стану ВАТ “Чаплинський  маслосирзавод”                                             42
3.1.    Оцінка фінансової стійкості господарюючого суб’єкта              42
3.2.    Оцінка виробничої діяльності заводу в молочній                 промисловості Херсонщини                                  53

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Недосконала економіка України характеризується відсутністю необхідних умов для нормального функціонування підприємств. Характерним є нестача коштів, наявність великої дебіторської
та кредиторської заборгованості і, як наслідок, - хронічна неплатоспроможність підприємств. В цих умовах кожне підприємство самостійно розробляє стратегію свого “виживання”.
Актуальність теми. Для розробки адекватної стратегії особливого значення набуває ефективно проведена оцінка фінансового стану та  діяльності підприємства. Фінансовий аналіз за напрямками його здійснення є багато аспектним, але основоположним є аналіз фінансового стану підприємства. Систематичний та якісний аналіз фінансового стану особливо важливий і практично значущий для забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та запобігання їх банкрутству за сучасних умов переходу економіки України до ринкових відносин. В сукупності це визначає актуальність та практичну важливість теми роботи.
Мета та задачі роботи. Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється з метою поліпшення організації фінансів і підвищення ефективності їх використання. Такий аналіз допомагає у вивченні стану розміщення і раціонального використання засобів виробництва, платоспроможності та рентабельності підприємства, забезпеченості власними оборотними коштами, власних і позичених джерел їх формування.
Основна задача оцінки фінансового стану підприємства - своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності і знаходження ресурсів поліпшення фінансового стану підприємства та його рентабельності. Під фінансовим становищем підприємства розуміють спроможність фінансувати свою діяльність і забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства і доцільністю їх розміщення та ефективного використання. Оптимізація фінансового стану є однією з головних умов успішного розвитку підприємства в майбутньому. В ринковій економіці фінансовий стан, це по суті кінцевий результат діяльності підприємства.
Обєкт дослідження. Випускна робота на тему "Оцінка фінансового стану підприємства і напрямки його вдосконалення” виконана на матеріалах підприємства харчової промисловості, зокрема молочної - ВАТ "Чаплинський маслосирзавод". В роботі аналізується фінансовий стан підприємства,  оцінюється його місце в молочній промисловості області та  висвітлені можливі напрямки вдосконалення його фінансового стану.
Структура роботи. Робота складається із пяти розділів. Перший розділ розкриває теоретичні основи проведення оцінки фінансового стану підприємства, її сутність та необхідність. Другий розділ - характеристику досліджуваного підприємства та оцінку фінансового стану. В третьому розділі розкрито сутність управління оцінкою фінансового стану ВАТ “Чаплинський маслосирзавод”. Четвертий та пятий розділи роботи містять основні положення по виконанню, відповідно, заходів з охорони праці та цивільної оборони. 
Основними літературними джерелами для написання роботи стали – навчальні посібники “Фінансовий менеджмент” Кузьменко Л. В., Кузьміна В. В., Шаповалової В. М., “Фінансовий аналіз діяльності суб’єктів господарювання” Лахтіонової Л. А., “Фінанси підприємств” Поддєрьогіна А. М., Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, інші нормативні акти і періодичні видання.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments