Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз структури та динаміки кредитних операцій комерційного банку ХОД АППБ “Аваль”

Аналіз структури та динаміки кредитних операцій комерційного банку ХОД АППБ “Аваль”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз структури та динаміки кредитних операцій комерційного банку ХОД АППБ “Аваль”

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у сти¬мулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банків¬ський кредит, як головне джерело забезпечення грошовими ре¬сурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання. Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслі¬док чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичаль¬ників (на фоні падіння прибутковості банківських операцій), кре¬дитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків. Нормальне функціонування комерційних банків, основою якого є кредитування суб'єктів господарювання, у значній мірі залежить від оптимальної організації кредитування.
Дослідження організації кредитування малого бізнесу в ХОД АППБ “Аваль” є важливим для забезпечення його роботи в ринкових умовах.
Теоретичне і практичне значення теми. Тема дослідження має важливе теоретичне значення. Питання методології проведення аналізу фінансового стану позичальника є недостатньо розробленими. Разом  з  тим практика потребує використання різноманітних ефективних засобів аналізу фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності  з метою підвищення рівня захищеності від ризиків неповернення кредитів. До найбільш складних і мало розроблених проблем з даної теми в нашій теорії відносяться:
-    оцінка прибутковості кредитних операцій банка;
-    аналіз ефективності проведення кредитних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності;
-    оцінка платоспроможності й кредитоспроможності позичальника;
-    аналіз ефективності та якості кредитних вкладень,
-    шляхи зменшення кредитного ризику.
Ці питання стосовно діяльності комерційного банку розглядаються в роботі.
Мета і задачі. Метою випускної роботи є проведення аналізу ефективності кредитування малого бізнесу, аналізу кредитоспроможності підприємства – позичальника ( на матеріалах ПП Марик В.П.) На основі використання відповідних звітів з урахуванням досвіду розвитку вітчизняних і зарубіжних комерційних банків. Аналіз проводиться з метою розробки рекомендацій і пропозицій направлених на покращення організації кредитування малого бізнесу ХОД АППБ “Аваль”. До основних задач дослідження відносяться:
1.    Проведення оцінки платоспроможності й кредитоспроможності підприємства - позичальника;
2.    Аналіз прибутковості та надійності кредитного портфелю ;
3.    Аналіз ефективності проведення кредитних операцій з підприємствами малого бізнесу;
4.    Оцінка  ефективності та якості кредитних вкладень.
5.    Аналіз кредитного ризику.
Методи дослідження. До основних методів аналізу, що використовуються в роботі відносяться внутрішній та зовнішній аналіз. Розроблена система показників, які відображають аналіз короткострокових кредитів приватним Херсонської обласної дирекції АППБ “Аваль” та динаміку розвитку кредитного портфеля. Особлива увага приділяється оцінці кредитоспроможності і фінансового стану  позичальника.   
Структура роботи. Виходячи з мети і задач дослідження структура роботи включає два розділи. Перший розділ присвячено видам  кредитування  ,які надаються малим підприємствам та організації його проведення. В ньому дається розробка тих методів і показників що будуть використані в наступному розділі.
Другий розділ присвячено аналізу оцінці кредитоспроможності і фінансового стану ПП “Марик”.
У третьому розділі огляд  кредитних операцій ХОД АППБ “Аваль”, кредитного портфеля та містяться пропозиції, рекомендації щодо покращення організації кредитування малого бізнесу .
Характеристика об’єкту дослідження.
АППБ “Аваль” був заснований на підставі чинного законодавства і зареєстрований НБУ 27 березня 1992 року за №94
ХОД АППБ “Аваль”- універсальна фінансово-кредитна установа, яка проводить банківські операції на грошовому ринку (у національній та іноземній валютах ), фондовому ринку, а також іншу діяльність, відповідно до чинного законодавства.
Основним завданням банку є сприяння економічному розвитку України.
Основною метою діяльності банку є отримання прибутку в інтересах банку та його акціонерів.
Предметом діяльності банку є виконання банківських та інших операцій згідно наданим НБУ, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензіями та дозволами, а саме:
ведення рахунків юридичних і фізичних осіб, у тому числі ведення вкладних(депозитних) рахунків;
здійснення операцій з використанням платіжних карток;
приймання готівкових коштів від юридичних і фізичних осіб для здійснення комунальних та інших платежів і переказів;
видача готівки фізичним особам за здійсненими переказами на їх ім’я;
приймання готівкової  виручки  в юридичних осіб та підприємців;
неторговельні операції з валютними цінностями в частині готівкового обміну валют, купівлі-продажу та обслуговування чеків;
послуги щодо кредитного обслуговування;
роздрібна торгівля банківськими металами. 
До задач дослідження відноситься розробка пропозицій, щодо поліпшення організації кредитування підприємств малого бізнесу, зменшення ризику неповернення кредитів при більш ефективному аналізі кредитоспроможності позичальників та використанні ефективних форм забезпечення банківського кредиту.
Огляд джерел, що використані в роботі. В роботі використані законодавчі та нормативні документи України, наукові розробки та навчальні посібники, періодична література, що відображають діяльність комерційних банків. В роботі використовуються наукові розробки таких авторів:  Васюренко О.В., Вігуру Ж.К., Вітлінський В.В., Савлук М.І., Клименко Т.В., Лагутiн В.Д., Мороз А.Н., Панова Г.С., Потоцька Л.О., Жуков Є.Ф., та iншi.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments