Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БПП “БОНУС”

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БПП “БОНУС”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БПП “БОНУС”

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ  ТА ЙОГО         РОЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ    8
1.1    Сутність та задачі  аналізу фінансового стану суб’єкта   
господарювання     8
1.2    Методика проведення фінансового аналізу на
підприємстві   
11
1.3    Взаємозв’язок фінансового аналізу з управлінською
діяльністю суб’єкта господарювання     21
РОЗДІЛ 2.  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ БПП “БОНУС”    24
2.1  Аналіз структури та динаміки балансу    24
2.2  Аналіз економічного потенціалу БПП “Бонус”    43
2.3    Аналіз результативності фінансово-господарської 
діяльності    61
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БПП “БОНУС”    70
3.1 Визначення прибутковості підприємства    70
3.2 Оцінка фінансового стану підприємства за системою 
“Дюпон”    74
3.3 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства    76
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА БПП “БОНУС”     85
4.1 Організаційно-теоретичні та правові основи охорони праці    85
4.2 Основи пожежної безпеки    90
РОЗДІЛ 5. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА НА БПП “БОНУС”                                                        93
ВИСНОВКИ    98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    102
ДОДАТКИ   

ВСТУП


Актуальність теми
Перехід до ринкової економіки потребує якісних змін організаційної структури господарювання і переходу до формування нових організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Становлення малого бізнесу в нашій країні – це одне з найважливіших направлень в для економіки і соціального розвитку. Малий бізнес може допомогти не тільки виходу з кризової економічної ситуації, але й вирішити інші, більш довгострокові задачі розвитку ринкових відносин. Отже, в Україні має бути забезпечений розвиток малих підприємств. Саме тому в даний час є актуальним проведення аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання малого бізнесу. Адже цей аналіз необхідний для самого підприємства з метою виявлення дійсного стану підприємства і коригувати його діяльність в результаті виявлення відхилень. Цей аналіз необхідний і для інвесторів, і для кредиторів, які вкладають кошти в діяльність підприємства. Даний аналіз необхідний і для державних органів, які виявляють його платоспроможність, реальний стан виробництва.
Теоретичне і практичне значення теми
Дана робота має важливе теоретичне і практичне значення. З теоретичної сторони вона дає поняття аналізу і показує його значення в діяльності та управлінні підприємством. З практичної – показує методику аналізу, який можна частково або повністю використовувати при аналізі діяльності підприємства.
Мета і задачі роботи
При написанні роботи була поставлена основна мета – це розкрити комплекс показників, який може бути використаний при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства незалежно від форми власності і розміру та провести оцінку фінансового стану даного підприємства.

Основні задачі:
•    теоретично і практично обґрунтувати необхідність проведення аналізу;
•    виділити групи показників, які можна використовувати при аналізі;
•    розкрити економічне поняття кожного показника;
•    використовуючи комплекс показників провести аналіз за даними підприємства;
•    зробити висновок за отриманими результатами;
•    оцінити поточний фінансовий стан підприємства.
Методи дослідження
При написанні роботи був використаний горизонтальний і вертикальний аналіз балансу та коефіцієнтний аналіз. Оцінка фінансового стану була проведена з використанням показників прибутковості, системи “Дюпон” та показників інвестиційної привабливості.
Структура роботи
Робота містить вступну і заключну частину, п’ять розділів, список використаних джерел, додатки.
Перший розділ “Значення фінансового аналізу та його роль в сучасних умовах господарювання” складається з трьох підрозділів. В ньому розкрито поняття “аналізу” і обґрунтована необхідність проведення аналізу для успішної роботи підприємства, охарактеризована структура комплексного аналізу. А також показаний взаємозв’язок фінансового аналізу з управлінською діяльністю суб’єкта господарювання.
Другий розділ “Управління фінансовим станом БПП “Бонус” містить три підрозділи. В ньому проведений аналіз структури та динаміки балансу; аналіз економічного потенціалу та результативності фінансово-господарської діяльності.
Третій розділ “Оцінка фінансового стану БПП “Бонус” містить три підрозділи. У ньому подана оцінка фінансового стану підприємства за допомогою показників прибутковості; системи “Дюпон”; та показників інвестиційної привабливості підприємства.
Четвертий розділ роботи “Охорона праці на БПП “Бонус” містить організаційно-теоретичні та правові основи охорони праці та основи пожежної безпеки.
П’ятий розділ “Цивільна оборона на БПП “Бонус” містить основні принципи взаємозв’язку технологічного процесу з основними вимогами цивільної оборони.
Характеристика об’єкта дослідження
БПП ”Бонус” було створене в 1996 році, має оптимальне розміщення  і працює в умовах високої конкуренції. Особливістю даного підприємства є те, що воно не має уставного фонду. Це пояснюється тим, що на момент створення підприємства в законах не було вказано про обов’язкову наявність уставного фонду при реєстрації підприємства. Тому підприємство розпочало свою діяльність виключно за позичкові кошти – банківський кредит.
БПП “Бонус” займається роздрібною торгівлею, а, зокрема, реалізацією горючо-мастильних матеріалів. В момент оприходування товари враховуються по початковій вартості, яка є собівартістю товару і складається з: оптова ціна + транспортні витрати. Транспортні затрати включаються в собівартість в розмірі реалізованого товару. Ціна, по якій іде реалізація продукції, називається роздрібною ціною. Нормативний документ, який регулює роздрібну ціну є Положення “Про державне регулювання ціни на нафтопродукти, що реалізуються на території України”. За цим положенням оптовик при реалізації продукції має право встановлювати свою надбавку в розмірі, що не перевищує 30%. Але на аналізуємо му підприємстві кінцева ціна встановлюється на рівні конкурентів або нижче.
На підприємстві відбувається постійне розширення діяльності, і, звичайно, відбувається і постійне переоснащення. Для обліку амортизаційних відрахувань, використовується податкова форма обліку амортизаційних відрахувань. Основні засоби враховуються на картках обліку основних засобів, яка кожного року переписується з усіма змінами і доповненнями.
Проводячи виробничо-господарську діяльність підприємство вступає у взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, установами, працівниками підприємства та іншими особами. Ці взаємовідносини основані на різного роду грошових розрахунках. Всі розрахунки відбуваються через банківську установу. Прийняття-видачу грошей в касі проводить на даному підприємстві бухгалтер. Він несе повну відповідальність за збереження виданих йому грошових коштів. Основними нормативними актами, якими користуються на підприємстві, для обліку грошових коштів є Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті” затверджена постановою правління Національного банку України 11.12.1998 року; а також Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України” затверджена постановою правління Національного банку України від 29.03.2001 року №135.
На підприємстві ведеться оперативна, місячна, квартальна та річна звітність.
Оперативна звітність – дозволяє кожен день прослідкувати за господарськими операціями здійснюванні на підприємстві, а також здійснювати взаємовідносини зі своїми партнерами. 
Місячна і квартальна звітність крім балансу, звіту про фінансові результати і документів оперативної звітності включає і заповнення один торг і три торг.
Річна звітність включає тільки баланс і звіт про фінансові результати.
Аналіз цієї звітності дозволяє прослідкувати за діяльністю підприємства і виявити успіхи і прорахунки в його роботі.
Огляди джерел, використаних у роботі
При написанні роботи були розглянуті закони України, а також літературні джерела різни авторів. В основному опір був на літературні джерела, які містять методики проведення аналізу.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments