Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................    3

1.       МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ............................................................................................    8
1.1.    Ринкове середовище як фінансова система..............................................    8
1.2.    Особливості управління платоспроможності підприємства...................     15
1.3.    Методика визначення показників платоспроможності і ліквідності
підприємства................................................................................................     25
30
2.      ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА....................................    30
2.1.   Оцінка показників платоспроможності та ліквідності підприємства.....    30
2.2.   Оцінка фінансової стабільності підприємства..........................................    35
2.3. Визначення і використання виробничо-фінансового лівериджу підприємства ...............................................................................................    45
2.4.   Прогнозування і напрямки підвищення платоспроможності підприємства................................................................................................    64

ВИСНОВКИ.................................................................................................    72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................    75
ДОДАТКИ....................................................................................................    78


ВСТУП

Актуальність теми. Умовою життєдіяльності і основою стабільності стану підприємства у ринковій економіці виступає його платоспроможність. На платоспроможність підприємства впливає дуже багато факторів. Від того, які саме фактори впливають на неї, розрізняють декілька видів стійкості.
Фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єктів господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.
Відповідно до підприємства як господарюючого суб'єкта існує: внутрішня платоспроможність; фінансова платоспроможність; загальна платоспроможність.
Внутрішня платоспроможність – це такий фінансовий стан підприємства, за якого забезпечується достатньо високий результат його функціонування.   
Теоретичне і практичне значення теми. Показники фінансової стійкості характеризують ефективність господарювання підприємства, тому що фінансова платоспроможність – це то, до чого прагнуть всі підприємства в процесі своєї діяльності, це є сенс існування кожного підприємства. Показники фінансової стійкості є найважливішими показниками ефективності роботи підприємства, джерелом його життєдіяльності. Гарний рівень цих показників створює основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного виробництва і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб колективу.
Основними задачами аналізу як головною функцією управління фінансовою стійкістю підприємства є:
Своєчасне виявлення і знешкодження недоліків у фінансовій діяльності і пошук резервів покрашення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.
2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності виходячи із реальних умов господарчої діяльності і наявності власних і запозичених ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3. Розробка конкретних дій, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і покріплення фінансового стану підприємства.
Мета і задачі роботи. Метою випускної роботи є вивчення і визначення показників, що характеризують фінансовий стан, зокрема фінансову платоспроможність підприємства, їх обгрунтування і аналіз, визначення запасу фінансової стійкості підприємства (зони безпечності), ефекту виробничо-фінансового лівериджу та короткострокове прогнозування фінансової стійкості суб'єктів господарчої діяльності.
Фінансова платоспроможність відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також затрати на його розширення і оновлення.
Загальна платоспроможність відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (затратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовищ. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів.
Головною складовою загальної стійкості підприємства є його фінансова платоспроможність, яка формується в процесі всієї фінансово-господарської діяльності.
Отже, фінансова платоспроможність – це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення.
Фінансовий стан також може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Можливість підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширенні, переносити непередбачувані струси і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих умовах свідчать про його стійке фінансове становище, і навпаки.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно мати гнучку структуру капіталу, вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над збитками з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.
Отже, фінансова платоспроможність підприємства це можливість суб'єкта господарювання функціонувати та розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів та пасивів в умовах змінного внутрішнього та зовнішнього середовища, що буде гарантувати його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах припустимого рівня ризику [15, с.607].
Стійкий фінансовий стан в свою чергу оказує позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного поступлення і витрачання грошових ресурсів, дотримання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і запозиченого капіталу і найбільш ефективне його використання.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до однієї стратегічної задачі збільшенню активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Вибрана тема є актуальною в умовах переходу до ринкових відносин, оскільки управління і аналіз показників фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності на сьогоднішній день дає реальне уявлення про стан підприємства, показує всі недоліки виробничої, збутової та іншої політики підприємства, дозволяє виживати в умовах непередбачуваних струсів, визначає розвиток підприємства в майбутньому. Крім того, кардинальні зміни, які відбулися в економіці, передбачають вивчення меж фінансової стійкості підприємства. Недостатня фінансова платоспроможність може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва і взагалі діяльності. В свою чергу, надлишкова фінансова платоспроможність також негативно впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки виступає гальмом її розвитку, збільшуючи затрати підприємства надлишковими запасами і резервами. Отже, перед підприємствами сьогодні постає така задача: як знайти оптимальну величину фінансових ресурсів, яка б відповідала вимогам ринку і водночас задовольняла потреби розвитку підприємства.
Важлива роль в реалізації цієї задачі належить економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, робітників.
Для оцінки фінансового стану підприємства, його стійкості використовується ціла система показників, які характеризують:
1) наявність і розміщення капіталу, ефективність і інтенсивність його використання;
2) оптимальність структури пасивів підприємства, його фінансову незалежність і ступінь фінансового ризику;
3) оптимальність структури активів підприємства і ступінь виробничого ризику;
4) оптимальність структури джерел формування оборотних активів;
5) платоспроможність і інвестиційну привабливість підприємства;
6) ризик банкрутства суб'єкта господарювання;
7) запас його фінансової стійкості (зона беззбиткового обсягу продаж).
У запропонованій роботі аналіз фінансової стійкості грунтується головним чином на відносних показниках, тому що вони дають більш чітке і реальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Окрім того, визначені такі важливі показники діяльності підприємства як виробничо-фінансовий ліверидж, беззбитковий обсяг реалізації вантажних робіт, запас фінансової стійкості тощо. В процесі аналізу використані засоби елімінування і детерміновані факторні моделі.
Характеристика об’єкту дослідження.  Херсонське виробниче управління водоканалізаційного господарства спеціалізується по наданню послуг, забезпечення питною водою населення, організації комунально-побутових і промислових підприємств міста, а також прийом і очистку каналізаційних стоків.
Огляд джерел, що вкикористані в роботі. Основу роботи складають матеріали, методики розрахунків та приклади таких видатних вчених-економістів в області фінансів і фінансового аналізу як Ковальова І.А., Савицької М.Я., Шеремета А.Д., Лахтіонової О.М. тощо.
Джерелами для аналізу були форма №1 "Баланс" і форма №2 "Звіт про фінансові результати" підприємства за 2002 і 2003 роки.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments