Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Організація проведення операцій комерційних банків з цінними паперами (на матеріалах акціонерного банку “Експрес-банк”)

Організація проведення операцій комерційних банків з цінними паперами (на матеріалах акціонерного банку “Експрес-банк”)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація проведення операцій комерційних банків з цінними паперами

(на матеріалах акціонерного банку “Експрес-банк”)

ЗМІСТ

ВСТУП    3

1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ     6

1.1.    Банківські операції з цінними паперами на фондовому ринку    6
1.2.    Здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів     15
1.3.    Регулювання банківської діяльності на ринку цінних паперів    22

2.    ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ВАТ АКБ СР «УКРСОЦБАНК»    32

2.1    Загальна характеристика операцій з цінними паперами банку…………..32
2.2    Особливості визначення класу емітента та оцінки фінансового стану емітента ВАТ АКБ СР «Укрсоцбанк»    56
2.3.    Визначення ринкової вартості груп цінних паперів в портфелі банку    63
2.4.    Формування вексельного портфеля комерційного банку й оцінка його ефективності....................................................................................................71


ВИСНОВКИ    85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    87

ДОДАТКИ........................................................................................................92

ВСТУП

Провідне місце у перехідному періоді економіки Українидоринкуналежитьфінансово-кредитній системі. Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно - фінансового механізму залежить не лише своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому.
Центральною ланкою цього механізму в сучасній економіці виступають банки.З огляду на це питання банку на сучасному етапі досить актуальне і йому   приділяється  значна увага економічної науки.
Банківська система організовує і обслуговує рух головного атрибуту ринку – капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перетікання у ті сфери суспільного виробництва, де виникає дефіцит капіталу.
Банківська ситема України має своє особливе призначення, специфічні функції в економіці. Виникає банківська система не внаслідок механічного поєднання окремих банків, а будується за заздалегідь виробленою концепією, в межах якої надається певне місце кожному виду банків і кожному окремому банку.
Створення нової банківської системи в Україні на основі державних банків почалося у 1991 році з прийняттям Закону України “Про  банки і банківську діяльність” [2], згідно з яким було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, що включає верхній та нижній рівні, а також визначено, які банки належать до кожного з рівнів і яким буде механізм зв‘язків між ними.
У результаті дезінтеграції колишнього Союзу українське відділення Державного банку СРСР змушене було прийняти рішення про поділ асигнувань, оскільки союзний банк не підготував плану кредитів на початок 1991 року. На базі українського республіканського відділення Державного банку СРСР було
створено Національний банк України. Уже влтку 1991 року інструкції союзного
5
Державного банку не мали зобов`язуючої дії в Україні, а 25 грудня 1991 року
Державний банк СРСР було офіційно ліквідовано і Національний банк України
став центральним банком.
На верхньому рівні Національний банк України, на другому - всі інші види кредитних установ, об`єднаних в законі під спільною назвою “комерційні банки”. Ситуація ускладнюється тим, що недостатньо проголосити про створен- ня нових кредитних інститутів, змінивши назву банку та, присвоївши йому ста- тус “акціонерного товариства”. Докорінно повинна змінитися вся система сто- сунків внутрішньо - банківського сектора, характеру управління і контролю з боку Національного банку України, принципи взаємовідносин банків и їх клієн- тів, розрахунки з державним бюджетом тощо. Найбільш важливе питання в  цьому сенсі дійсна комерціалізація колишніх спецбанків. Саме вони займають найбільшу питому вагу на другому рівні банківської системи (80-85%).
Згідно з проектом “Концепції розвитку банківської ситемиУкраїни”,
протягом перших п`яти років після становлення незалежності в Україні ство- рені  основи дворівневої банківської системи,валютного ринку і ринку цінних паперів. Здійснені перший етап реформування грошової системи держави із введенням проміжної валюти – Українського карбованця та другий – головний етап введена національна валюта  - гривня.
Створено національну платіжну систему з впровадженням нових прогре-сивних технологій перерахування коштів на овнові електронних платежів. Це дозволило досягнути світового рівня обробки інформації в сфері міжбанків-ських розрахунків, значно підняти їх надійність, обмежити ризик виготовлення та використання фальшивих грошей в обігу та скоротити до мінімуму термін проходження платежів.
На сучасному етапі неминуче ставиться питання про значне підвищення ролі банків, як об`єктивної потреби розвитку економіки, а також інших сфер життя суспільства, зумовленою першорядним значенням грошей в ринковому господарстві.
Сьогодні в Україні функціонують понад двісті банків. Чи потрібні вони
6
нашій державі, її населенню? Таке запитання може здатися риторичним бо, банк - то такий же атрибут нориального суспільства, як школа, представницька влада, пошта, правоохоронні органи. Це те, без чого суспільство некероване. Банки, які виконують важливі соціальні функції, ми маємо сприймати як неодмінні установи незалежної України, так само, як і повітря, яким дихаємо.    Державний Ощадний банк України у новій українській банківській сис-темі входить до шістки системоутворюючих фінансових інститутів. Банк про-понує клієнтам різноманітні банківські продукти і послуги, що надаються фі-зичним і юридичним особам відповідно до їх потреб. За організаційною струк-турою  та мережою його не можна порівняти з будь–яким іншим вітчизняним банком. Широка мережа підрозділів Ощадбанку створює величезний потенціал розвитку у майбутньому.
Важливою характеристикою банку є розподілення його операцій на ак-тивні і пасивні. Основні пасивні операції Ощадбанку зводяться до залучення коштів населення і підприємств, а активні – пов`язані з використанням цих  коштів на кредитній основі.
Масштаби і характер пасивних операцій визначені рівнем розвитку товарно-грошових відношень, характером мережі банківських установ і сис-тими безготівкових розрахунків. Ці операції повинні будуватися таким чином, щоб доходи банку за ними перевищували витрати на їх забезпечення, тобто були рентабельними. На рентабельність банківських операцій суттєво впливає конкуренція між банками, яка призводить, з однієї сторони, до вирівнювання рівня дохідності (рентабельності) в різних банках, а з другої сторони, до забез-печення необхідного рівня обслуговування клієнтів при меншій платі. Врахову-ючи концентрацію в Ощадбанку більшості маси грошових збережень населення і реально складеного положення в банківській сфері, в найближчі роки його установи будуть виконувати головну роль в обслуговуванні населення або до тих пір, поки мережа інших банків не буде відповідно розвинута.
До пасивних  операцій банку відносяться операції по прийманню і збере-женню вкладів, виконання розрахунків громадян за їх фінансовими обов`зками     
7
різноманитного роду (приймання платежів до бюджету на користь торгових, комунальних, транспортних та інших оганізацій і установ), продаж і покупку державних і інших цінних паперів тощо.
У своєму дипломному проекті я вирішила з`ясувати, яку задачу виконує Ощадний банк, де я працюю бухгалтером, по роботі з цінними паперами. Для цьго я ознайомилася з посадовими обов`язками спеціалістів відділу цінних па-перів, вивчила законодавчі та нормативні акти і розробила план досліджень для вивчення поставленої мети.
В першому розділі свого дипломного проекту я описую теоритичні засади функціонування ринку цінних паперів в Україні, знайомлюся з видами цінних паперів і їх порядком випуску, обігу та регулюванням.
У другому розділі я описую,що собою уявляє ВАТ “ Державний Ощадний банк” сьогодні  і з якими цінними паперами він працює.
У третьому розділі дипломної роботи я застосовую придбанні теоритичні знання щодо операцій з цінними паперами, і виконую практичний аналіз робо-ти Ощадного банка в умовах ринку цінних паперів з освоєнням сучасних бан-ківських технологій.
Бакалаврська дипломна робота складається із 85 сториінок, містить таблиці, рисунки та додатки, які стосуються операцій з цінними паперами в Ощадному банку.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments