Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

ЗМІСТ

ВСТУП
1.ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЇХ ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ…
1.1.Основні напрямки фінансування видатків з місцевіх бюджетів                              місцевіх бюджетів ………………………………………………………
1.2.Розмежування видатків між місцевими бюджетами та його               значення…………………………………………………………………..
1.3.Основні принципи управління видатками місцевіх видатків……..
2.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………...
2.1.Склад і формування видатків бюджету Херсонського області…...
2.2.Планування видатків бюджету Херсонського області………….....
2.3.Оптимізація видатків бюджету Херсонського області………….....
3. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВИДАТКАМИ В 2001-2002 РОКАХ ТА ЕФЕКТИВНЕ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.....................................................................................
3.1. Аналіз виконання видатків та ефективність використання бюджету області за функціональною і економічною класифікацією...
3.2 Оцінка методів складання видаткової частини місцевих бюджетів………………………………………………………………….
3.3 Шляхи підвищення ефективності використання видатків бюджету Херсонської області…………………………………………...
ВИСНОВОК ...............................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...........................................
ДОДАТОК...................................................................................................

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Протягом усіх років існування незалежної Української держави в центрі уваги державних діячів, вчених, практиків, громадськості стоїть питання щодо удосконалення управління видатками місцевих бюджетів, які включають бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією певних програм. Саме видатки місцевих бюджетів є точним відображенням функцій та завдань, які покладаються на місцеву владу. Найбільший інтерес викликають проблеми визначення пріоритетів у витрачанні бюджетних коштів, забезпечення їх цільового та ефективного використання та зміцнення місцевих бюджетів.
Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, приро¬дою та функціями держави, вони відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни.
На мій погляд, управління видатками місцевих бюджетів надто складний процес, котрий сприяє забезпеченню прийняття своєчасних і дійових рішень щодо використання бюджетних коштів.  Традиційно управління видатками місцевих бюджетів розглядалося як система контролю за правильністю витрачання бюджетних коштів. Із роками вплив на зміст управління видатками справили економічні труднощі, завдання в цьому напрямі розширювалися і ускладнювалися. З нинішніх позицій вирішення   питання управління видатками місцевих бюджетів потребує комплексного підходу. Таке управління розпочинається  з етапу складання бюджету і закінчується складанням звітності про використання бюджетних коштів.
Мета і завдання. Мета цієї роботи полягає у вивченні успішного управління видатками місцевих бюджетів, поглибленні реформи бюджетних взаємовідносин – відносин між державою та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України. Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
Кроком до прозорості міжбюджетних взаємовідносин стало розроблення науковообгрунтованих нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості регіонів, які встановлюються в межах наявних бюджетних ресурсів для кожного типу делегованих видаткових повноважень і гарантуються державою, враховуючи економічні, демографічні, екологічні, природні особливості регіонів; застосування формульного підходу до розрахунку міжбюджетних трансфертів і запрова¬дження автоматичного механізму їх перерахування.
Запорукою оптимального складання усіх місцевих бюджетів є планування видатків відповідно до бюджетної класифікації групування видатків  по галузях та видах витрат, така класифікація має бути науковообгрунтованою. Плануючи бюджетні витрати, регіон керує усім бюджетним процесом. Найважливішим принципом планування бюджетних видатків є додержання пропозицій розподілу коштів із врахуванням реальної необхідності в них.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження являється бюджет Херсонської області за 2003 рік. У якості об’єкта дослідження вибрано Головне фінансове управління Херсонської облдержадміністрації.
Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження являються Закони України, Бюджетний кодекс України, Постанови Кабінету Міністрів.
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота спеціаліста складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатка. Загальний обсяг роботи 114 листів.
В роботі проводиться дослідження видатків місцевих бюджетів  на прикладі аналізу бюджету Херсонської області: напрямки фінансування бюджетних коштів показують склад і структуру видатків місцевого бюджету, аналізується динаміка цих показників, а також фактори, які позитивно або негативно впливають на використання коштів бюджету, наведено розробки і пропозиції відносно підвищення ефективності використання видатків бюджету Херсонської області. 
Робота основана на нормативних документах, матеріалах Головного фінансового управління Херсонської обласної державної адміністрації, а також на роботах вітчизняних авторів: Епіфанова А.О., Копитова С.М., Мітюкова І.О.,
Опаріна В.М., Василика О.Д., Вишнякова С.В., Буряка П.Ю. та інших.     

РЕФЕРАТ

В роботі розглянуті питання планування видатків місцевих бюджетів та основних напрямків фінансування видатків з цих бюджетів; проведено аналіз структури фактично отриманих видатків бюджету області в 2001 – 2002 роках та аналіз виконання бюджету Херсонської області за видатками в 2001 – 2002 роках; дані пропозиції щодо підвищення ефективності використання видатків бюджету області.
Для проведення аналізу використані дані Головного фінансового управління Херсонської облдержадміністрації.
Розроблена модель і проведено рішення задачі на ЕОМ.   
Робота містить 15 таблиць, 4 малюнків, 49 джерел інформації, виконано 3 листа графіки форматом А1. Обсяг роботи складає 114 сторінок.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments