Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ С.-З. “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”

ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ С.-З. “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ С.-З. “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”

ЗМІСТ

ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА    6
1.1. Необхідність та принципи планування діяльності підприємства    6
1.2. Бюджетне планування як один із видів оперативного фінансового планування    12
1.3.Планування прибутку у процесі діяльності підприємницьких структур    18
1.4. Зарубіжний  досвід  фінансового планування на підприємстві    29
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА АГРОФІРМІ С.-З. “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”    40
2.1. Планування обсягу виробництва підприємства    40
2.2.Складання бюджетного балансу агрофірми     45
2.3. Розрахунок показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства     61
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОФІРМИ С.-З. “БІЛОЗЕРСЬКИЙ”    72
3.1.Ефективність фінансового планування на агрофірмі с.-з. “Білозерський”    72
3.2. Оцінка якості фінансового планування на агрофірмі    79
3.3. Шляхи підвищення фінансової стійкості та платоспроможності агрофірми     82
ВИСНОВКИ    91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    94
ДОДАТКИ    

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних ринкових відносинах важливою передумовою вільного виробництва і підприємництва, розподілу і споживання ресурсів і товарів є планування економічної діяльності підприємств. Планування діяльності стало в даний час економічною основою вільних ринкових відносин окремих людей і цілих трудових колективів, малих і великих підприємств, різних фірм і організацій, усіх суб'єктів, що хазяюють, і економічних об'єктів з різними формами власності.
У процесі планування забезпечується необхідна рівновага між виробництвом і споживанням продукції, величиною ринкового попиту на товари і послуги й обсягом їхньої пропозиції фірмами і підприємствами. При цьому виробники самі прагнуть до найбільш повного задоволення своєю продукцією і послугами всіх існуючих споживачів, ринкові запити яких стають власне кажучи майбутніми планами виробництва підприємств і фірм.
Перераховані обставини обумовили вибір актуальності проблеми, її теоретичну і практичну значимість, а також визначили вибір теми дипломної роботи, її мета й основні задачі.
Мета і задачі дослідження. Метою дійсного дослідження є вивчення методів фінансового планування діяльності підприємства як основи прийняття управлінських  рішень і розробки практичних рекомендацій і висновків. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені і вирішені наступні задачі:
- розкриті зміст фінансового планування підприємства, його місце і роль в організації фінансової діяльності;
- вивчити методи фінансового планування та його види;
- розглянути питання методики планування обсягу реалізації, витрат та прибутку;
- провести аналіз показників ефективності планування діяльності підприємства.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є методика  фінансового планування діяльності підприємства. Як об'єкт дослідження обрано агрофірма с.-з. “Білозерський”.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є закони України, постанови Верховної Ради України, накази Міністерства фінансів України й інші законодавчі акти, що регулюють і регламентують діяльність підприємств, методика фінансового планування. У процесі написання роботи вивчені праці вітчизняних і закордонних економістів: Бланка И.А., Коробова Н.Я., Поддєрьогіна А.Н., Єфімової О.В., Ковальова В.В., , Балабанова И.Т., Стояновой Е.С., Савицької Г.В., Шеремета А.Д., Бернстайна Л.А., Беркара Коласа, Карлина Т.Р., Холта Роберта, Хорна Д. і ін.
Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.
У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мета, основні задачі, об'єкти дослідження.
В першому розділі «Необхідність та сутність фінансового планування діяльності підприємства» визначений зміст  фінансового планування та його значення в організації фінансової діяльності підприємства.
В другому розділі “Організація бюджетного планування на агрофірмі с.-з. “Білозерський” викладено методику розрахунку операційних та фінансових бюджетів.
В третьому розділі “Аналіз ефективності планування діяльності агрофірми с.-з. “Білозерський”” проаналізовані заплановані та фактичні результати діяльності підприємства за 2002 р., оцінено ефективність планування на агрофірмі с.-з. “Білозерський” та тенденції подальшого розвитку підприємства.
У висновку сформульовані основні висновки і пропозиції за результатами дослідження.

 


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments