Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві

Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві

ЗМІСТ

Вступ        4
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи розвитку інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві        11
1.1. Соціально-економічна сутність інноваційного процесу        11
1.2. Термінологічна база інноваційної діяльності та показники її виміру        29
1.3. Основні методологічні положення формування інноваційної діяльності та визначення її ефективності        70
Висновки до розділу 1        88
Розділ 2. Система наукового забезпечення розвитку агропромислового виробництва та створення інноваційної продукції        92
2.1. Розвиток науково-кадрового потенціалу в агропромисловій сфері        92
2.2. Організація науково-дослідної діяльності в аграрному виробництві        104
2.3. Формування інноваційної продукції та особливості її використання        128
Висновки до розділу 2        147
Розділ 3. Організація застосування інноваційної продукції у виробництві та її економічна ефективність        150
3.1. Організаційні форми застосування інноваційної продукції в сільськогосподарському виробництві        150
3.2. Основні напрями та умови впровадження у виробництво науково-технічних досягнень        166
3.3. Економічна ефективність впровадження інноваційних проектів        182
Висновки до розділу 3        204
Розділ 4. Розвиток ринку інноваційної продукції в агропромисловому виробництві        207
4.1. Організаційно-економічні особливості формування ринкового середовища в сфері реалізації інноваційної продукції        207
4.2. Регулювання ринкових відносин в умовах інноваційної діяльності    222
4.3. Удосконалення управління розвитку ринку інноваційної продукції        255
Висновки до розділу 4        288
Розділ 5. Основні концептуальні положення перспективного розвитку інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві        291
5.1. Перспективи розвитку аграрної науки в ринкових умовах        291
5.2. Формування системи інформаційного супроводу та експертизи виробництва науково-технічної продукції    316
5.3. Організаційно-економічні особливості розробки і реалізації інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва    330
Висновки до розділу 5        349
Висновки        353
Список використаних джерел        358
Додатки        399

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток агропромислового виробництва на сучасному етапі демократичного державотворення зумовлюється у значній мірі широким впровадженням у практику вітчизняних і світових досягнень науково-технічного прогресу, стратегічна роль у якому належить інноваційній діяльності, застосуванню нових матеріалізованих наукових знань.
В перехідний період до ринку опрацювання реалізації інноваційної стратегії довготривалого економічного зростання агропромислового комплек-су повинна спрямовуватись на прискорення високотехнологічного виробни-цтва наукоємної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції.
Нині, як свідчить аналіз, її частка в загальному обсязі виробництва залишається поки що досить низькою. Внутрішній ринок науково-технічної продукції в аграрному секторі економіки продовжує деградувати, через неплатоспроможність сільськогосподарських споживачів попит на інноваційні розробки знижується. Стримується розвиток науково-технологічної та інноваційної діяльності в аграрній сфері також недосконалістю законодавчої бази щодо державного стимулювання, відсутністю системи пільгового оподаткування та сформованої інфраструктури, яка б забезпечувала залучення до відтворювального процесу банківський та торговий капітал, сприяла поєднанню ланок “наука – техніка – технології – виробництво”.
Ефективному процесу практичному освоєнню інноваційних розробок перешкоджають слабка адаптація і низька інноваційна активність агропромислових підприємств, безсистемність і розпорошеність  надходжень впровадження інноваційної продукції, відсутність комплексного застосування інновацій, недосконалість економічного механізму управління інноваційними процесами.
Проте, незважаючи на важливість і виняткове значення інноваційного процесу, його суттєвого впливу на прискорення розвитку суспільного виробництва, дослідженню цього соціально-економічного явища в агропромисловій сфері України, в умовах освоєння ринкових відносин, приділяється науковими установами явно недостатньо уваги, що зумовлює високу актуальність теми дисертаційного дослідження, необхідність обґрунтування теоретико-методологічних  засад переходу агропромислового комплексу на інноваційну модель виготовлення продовольчих ресурсів, розроблення організаційно-економічних механізмів широкого практичного застосування інноваційної продукції з метою підвищення рівня наукоємного виробництва. У зв’язку з цим проблема інноваційної діяльності не випадково привертала й нині привертає пильну увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Ґрунтовне дослідження різних аспектів інноваційного розвитку та ефективності інновацій здійснили у своїх працях іноземні вчені: С.Валдайцев, Л.Водачек, О.Водачкова, П.Еліот, Г.Ковалев, Ю.Морозов, З.Румянцева, Б.Санто, А.Стрікленд, Б.Твісс, А.Томпсон, Е.Уткін, Р.Фатхутдінов, Й.Шумпетер, Ю.Яковець; вітчизняні науковці: О.І.Амоша, Ю.М.Бажал, Л.К.Безчасний, В.І.Бойко, А.М.Бузні, В.М.Геєць, М.В.Гладій,
В.І.Захарченко, О.В.Крисальний, В.І.Ландик, І.І.Лукінов, С.М.Покропивний, П.Т.Саблук, Л.І.Федулова, М.Г.Чумаченко, О.М.Шестопаль та інші. Проблемам державного регулювання, матеріального, фінансового, інформаційного забезпечення інноваційної діяльності та розвитку інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві приділяли увагу А.П.Гайдуцький, М.Я.Дем’яненко, М.В.Зубець, М.І.Кісіль, М.Ю.Коденська, М.Х.Корецький, М.Ф.Кропивко, М.І.Крупка, М.Й.Малік, Г.М.Підлісецький, М.А.Садиков, А.В.Чупіс, В.В.Юрчишин та ін.
Однак, при важливості проведених досліджень проблемою наукових дискусій є визначення сутності та змісту інноваційної діяльності, її термінологічної бази в агропромисловому виробництві. Не до кінця визначене місце об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній моделі в аграрній сфері. Поки що залишаються необґрунтованими показники ефективності використання інновацій. Механізми управління інноваційною діяльністю в агропромисловому виробництві не враховують комплексного характеру застосування інноваційних пакетів та додаткових джерел їх фінансового забезпечення. Ринок інновацій в агропромисловому виробництві нині не сформовано. Потребує удосконалення система науково-інформаційного забезпечення, державної підтримки та стимулювання розвитку аграрного виробництва країни. Науково-теоретична та практична значимість зазначених проблем зумовила  структурну побудову дисертаційного дослідження, його цільову спрямованість та одержання високої результативності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науковими програмами Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за темою “Розробити пропозиції щодо інвестиційного забезпечення АПК в ринкових умовах” на 2001-2005 рр. (номер державної реєстрації 0102U000242), в розробці якої здобувач брав безпосередню участь.
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретично-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві.
Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання:
- дослідити соціально-економічну сутність та зміст інноваційної діяльності, її термінологічну базу в агропромисловому виробництві;
- вивчити вплив застосування інноваційної продукції на ефективність агропромислового виробництва та взаємозв’язок її показників з фінансовими показниками ефективності інвестицій;
- обґрунтувати включення об’єктів інтелектуальної власності до інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки;
- опрацювати основні засади організаційно-структурної побудови системи наукового забезпечення розвитку аграрного виробництва країни;
- проаналізувати основні форми застосування інновацій, виявити можливості їх розширення та створення сприятливих умов прискорення їх впровадження у виробництво;
- розробити організаційно-економічні умови формування інфраструктури ринку науково-технічної продукції як сполучної ланки створення інновацій та їх реалізації у виробництві;
- опрацювати пропозиції щодо удосконалення розвитку аграрної науки, регіонального розміщення наукових установ, формування інформаційного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції на засадах досягнень науково-технічного прогресу.
Об’єктом дослідження є інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України.
Предмет дослідження – система організаційних і економічних відносин, що складаються у процесі підвищення ефективності інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для дослідження еволюції проблеми та наступності її вирішення; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання висновків; статистико-економічний – для аналізу сучасного стану ефективності інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві; монографічний – при оцінці інновацій у рослинницьких і тваринницьких галузях, промисловій переробці сільськогосподарської продукції, у системи фінансового забезпечення розвитку інноваційної діяльності; розрахунково-конструктивний та експериментальний – для розробки методів стимулювання наукових установ сільськогосподарських формувань у розвитку інноваційного процесу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні організаційно-економічних механізмів та напрямів підвищення ефективності інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві.
У межах проведеного дослідження щодо розв'язання наукової проблеми в роботі
вперше:
- науково обґрунтовано соціально-економічну сутність та складові розвитку інноваційної діяльності, які полягають у визначенні ролі науки у прискоренні науково-технічного прогресу, створенні інноваційної продукції, організації її реалізації у виробничій сфері на основі ринкових відносин;
- розроблено методику визначення квазіренти як приросту прибутку, створеного в результаті застосування інновацій в агропромисловому виробництві, що дає можливість виділяти перспективні проекти з максимальним потенціалом одержання прибутку на одиницю інвестицій;
удосконалено:
- організаційно-економічні механізми управління інноваційною діяльністю в агропромисловому виробництві у напрямі об’єднання пріоритетних інноваційних проектів в споріднені пакети в межах галузевих та регіональних програм розвитку ринку інноваційної продукції;
-  “нелінійну” модель інноваційного процесу, яка передбачає орієнтацію споживачів на соціально-економічні інтереси та напрями використання об’єктів інтелектуальної власності, якою є інноваційна продукція у вигляді прогресивних нових технологій, їх елементів з пропозиціями щодо їх застосування;
- систему фінансового та інформаційного забезпечення розвитку інноваційної діяльності на основі формування Венчурного інноваційного фонду, Державного фонду завершених науково-технічних розробок, Центру інформаційно-інноваційного забезпечення в рамках Державних програм розвитку аграрної науки та інформатизації агропромислового виробництва;
доповнено і розширено:
- тлумачення соціально-економічної сутності понять “інновація”, “інноваційний процес”, “інноваційна діяльність”, “життєвий цикл інновації”, “інноваційна модель”, “інноваційна сфера”, “інноваційне підприємництво”;
- види і методи застосування інноваційної продукції у виробничій сфері, забезпечення наукового супроводження використання інновацій у виробничо-правових структурах на засадах ринкових відносин;
- методи стимулювання наукових установ сільськогосподарських формувань у розвитку інноваційного процесу шляхом зниження податкового тиску, доступу до пільгових кредитних ресурсів, матеріального заохочення працівників науки та фахівців і керівників виробничої сфери.
Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень щодо вдосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва використані Комітетами Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (довідка № 06-8/12-1903Д2 від 01.10.2004 р.); з питань науки і освіти (довідка № 06-6/9-1952 від 23.09.2004 р.); з питань промислової політики і підприємництва (довідка № 06-11/12-356 від 22.09.2004 р.); Міністерством промислової політики України (довідка № 21/2-3-348 від 08.11.2004 р.). За участю автора інновації та інноваційні проекти в агропромисловому виробництві впроваджені Асоціацією “Укроліяпром” (довідка № 15-07/338 від 29.07.2004 р.); Асоціацією фермерів України (довідка № 17/03 від 06.05.2003 р.); Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України (довідка № 55/6-239 від 03.11.2004 р.). Пропозиції, що містяться в дисертації, використані при виконанні Програми стабілізації та розвитку: Дніпропетровської області (довідка № 15-1901 від 01.12.2004 р.); Кіровоградської області (довідка № 27-188/4 від 27.07.2004 р.); Запорізької області (довідка № 893/12 від 03.12.2004 р.); Донецької області (довідка
№ 20975-1 від 29.11.2004 р.).
Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Дніпропетровського державного аграрного університету при викладанні таких дисциплін: економіка підприємства в АПК, фінанси АПК, організація сільськогосподарського виробництва (довідка № 234-342/12 від 12.12.2004 р.).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в дисертації і винесені на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертації доповідались і обговорювались на науково-теоретичних і науково-практичних міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, конгресах і семінарах, зокрема: “Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування”, м. Запоріжжя (2001 р.), “Динаміка наукових досліджень”, м. Дніпропетровськ (2002 р.), “Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні”, м. Запоріжжя (2002 р.), “Соціально-економічні проблеми сучасної держави”, м. Донецьк (2003 р.), “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції”, м. Київ (2003 р.), “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи”, м. Львів (2003 р.), “Соціально-економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання”,
м. Запоріжжя (2003 р.), “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”, м. Дніпропетровськ (2003 р.), “Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність підприємств”, м. Дніпропетровськ (2003 р.), “Дні науки”, м. Запоріжжя (2004 р.) та інші.
Публікації.  Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 71 наукових працях, загальним обсягом 68,5 обл. вид. арк., з них авторських – 60,5 обл. вид. арк., у т.ч. в 2 монографіях (1–одноосібна), 37 статтях у наукових фахових виданнях, 42 – в інших наукових публікаціях за темою дисертації.
Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 425 сторінок, в тому числі 27 рисунків, 72 таблиці. Список використаних джерел включає 450 найменувань.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments