Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні

Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні

ЗМІСТ
Вступ
1. Особливості оподаткування податком на додану вартість в Україні
1.1.    Суть та призначення податку на додану вартість, як непрямого податку в економічному житті країни
1.2.    Платники податку на додану вартість та обєкти оподаткування
1.3.    База та ставки оподаткування
1.4.      Пільги щодо податку на додану вартість
1.5.    Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість
2.    Роль податку на додану вартість в доходах країни
Аналіз надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України
3.  Зміни, що відбулися в оподаткуванні податком на додану вартість
Висновок
Список використаної літератури

Стоимость дипломной работы

Вступ
Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам.
Податки є невід’ємною частиною господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб. Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури. Держава не може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких виконують, в першу чергу, податки.
Входження України в ринкову економіку зумовило необхідність створення власної податкової системи, яка не повинна бути простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови нашої країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, зовнішньої і внутрішньої політики, традицій народу, географічне положення і безліч інших чинників. У зв’язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися. Але існує ряд основних податків, які дістали загально світове визнання, хоча механізм їх справляння може суттєво відрізнятися в різних країнах. До них належать: основні прямі податки – прибутковий податок із доходів юридичних осіб і фізичних осіб, а також такі форми непрямого оподаткування, як специфічні акцизи представником яких є акцизний збір, та універсальні акцизи, до яких належить податку на додану вартість. Універсальні акцизи містяться в цінах на всі товари. Роль їх у формуванні доходної частини бюджету на відміну від специфічних акцизів зростає. Податок на додану вартість являється найпоширенішою формою універсальних акцизів.
Саме податок на додану вартість  і розглядається в даній дипломній роботі.
Податок на додану вартість був введений в Україні в 1992 році Декретом Кабінету Міністрів України “Про податок на добавлену вартість” і разом з акцизним збором замінив податки з обороту і з продажу. Надходження по податкам з обороту і продажу формувалась за допомогою різниці в цінах, тобто сума податку визначалась як роздрібна ціна мінус оптова ціна, а всі ціни встановлювала держава. В ринкових умовах таке оподаткування неможливе, тому що поряд з державними фіксованими і регульованими цінами існують вільні ціни. Однією з причин заміни було також і те, що податок на додану вартість зберігаючи переваги податку з обороту, в той же самий час ліквідував його головний недолік — кумулятивний ефект, який полягає в тому, що в обєкт оподаткування включалися податки, котрі були сплачені раніше, на попередніх стадіях руху товарів. Це і спричинило появу податку на додану вартість у нас в Україні, який існує вже девятий рік. На даний момент питання оподаткування податком на додану вартість ще потребує доопрацювання і удосконалення.
У загальній системі податків і обовязкових платежів податок на додану вартість посідає особливе місце. Цей податок, що охоплює найбільшу кількість субєктів господарювання, є одним з основних джерел наповнення державного бюджету України. Про те саме з ним повязано найбільша кількість порушень податкового законодавства. Однією з причин цього є складність податкового закону, постійне внесення змін і доповнень до чинних нормативних актів. На сьогодні питання оподаткування податком на додану вартість регламентується Законом України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р., після якого було прийнято ще десятки законів про внесення змін та доповнень. Треба враховувати і те, що деякі з них вже втратили чинність, тобто були тимчасові, а деякі з 01.01.2000 року набрали чинності. Це повязано із нестабільностю економіки в Україні та недосконалістю податкового законодавства.
Якщо ж говорити з точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки, а отже і податок на додану вартість, завжди ефективніші за прямі податки. Одним з головних чинників є різниця в базах оподаткування: прибуток або доход при прямому оподаткуванні і обсяг і структура споживання — при непрямому оподаткуванні. Податок на додану вартість є найпрогресивнішою формою оподаткування споживання. Разом з тим, як свідчить вітчизняний досвід, практика нарахування і сплати податку неповною мірою відповідає вимогам ринкового середовища, що вимагає подальшого удосконалення механізму справляння податку на додану вартість відповідно до умов перехідної економіки в Україні.
Тобто, на сьогодні питання податок на додану вартість залишається відкритою та актуальною темою над якою необхідно працювати і вдосконалювати.
Основною метою даної дипломної роботи являється розкриття особливостей оподаткування податком на додану вартість в Україні, його недоліки та переваги.
В першому розділі роботи розглядається сутність податку на додану вартість, його роль як “вбудованого стабілізатора” економічного циклу та вплив на процеси ціноутворення, а також призначення в економічному житті країни як непрямого податку. В цьому ж розділі приділяється увага деяким особливостям оподаткування податком на додану вартість: так як він охоплює найбільшу кількість субєктів господарювання, тому в одному з підрозділів більш конкретно описується, хто є платниками податку на додану вартість і що є обєктом оподаткування. Також розкрито питання щодо ставок і бази оподаткування податком на додану вартість. Розглядаються особливості обрахунку та сплати податку і такі поняття як податковий кредит та податкові зобовязання по податку на додану вартість. Звертаючи увагу на те, що з моменту введення в Україні податку на додану вартість кількість пільг зросла, не менш важливе місце займає питання щодо пільг по податку на додану вартість.
Так як податок на додану вартість, як непрямий податок, у загальній системі податків та обовязкових платежів посідає особливе місце та являється одним з найважливіших джерел фінансових ресурсів держави, тому другий розділ присвячений аналізу податку на додану вартість в доходній частині Зведеного бюджету України. В роботі були використані дані Міністерства статистики України, а також проводиться детальний аналіз надходжень податку на додану вартість до Зведеного бюджету України по Державній податковій інспекції в місті Ірпені.
Виходячи з того, що згідно з чинним законодавством щорічно дуже часто починають або припиняють діяти ті чи інші норми, положення, закони тощо і Закон України “Про податок на додану вартість” не є виключенням, тому в третьому розділі дипломної роботи приділяється увага основним змінам в оподаткуванні податком на додану вартість, які відбулися з 1-го січня 2000 року.
В другій частині третього розділу представлена модель залежності зростання доходної частини Зведеного бюджету України від податків, які мають найбільший фіскальний потенціал: податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян.
В останньому четвертому розділі розкрита тема охорони праці. В останній період часу в Україні було прийнято ряд законодавчих нормативів, зокрема Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ.
Сьогодні треба сказати про те, що держава не забезпечує виконання в повному обсязі не тільки вимог Конституції в галузі охорони праці, а й жодного з основних принципів своєї політики в цьому напрямку. Тому в даному розділі дипломної роботи приділена увага рівню охорони праці в Україні, а також проведено аналіз умов праці в Державній податковій інспекції в місті Ірпені. Зокрема, здійснено аналіз повітряного середовища та освітлення робочих місць,  проведена оцінка електробезпеки та пожежної безпеки, здійсненні відповідні розрахунки.
Основними джерелами інформації, які використовувались для написання дипломної роботи є: Закони України про Державний бюджет України на 1995 - 2000 роки; Закон України "Про податок на додану вартісь" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.; Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість " від 1999.12.03, № 1274-XIV; Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ; Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 1998.08.07, № 857/98; “Оподаткування в Україні податком на додану вартість” Бюлетень законодавства юридичної практики в України. — 1998 р. - № 4.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments