Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ»)

Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ»)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік і аудит витрат на виробництво продукції (на матеріалах акціонерного товариства ВАТ «Коломийський ДОЗ»)

Зміст
Вступ          3     
1.    Теоретичні основи обліку і аудиту витрат на виробництво продукції      6
1.1    Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції      6
1.2    Групування витрат по статтям калькуляції      20
1.3    Характеристика бази дослідження      46
2.    Облік витрат на виробництво продукції      56
2.1    Облік затрат виробничої собівартості продукції      56
2.2    Зведений облік витрат на виробництво і складання звітності                       64 
калькуляції собівартості продукції      
2.3 Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами                               70
3. Аудит витрат на виробництво                                                                            85
3.1 Аудит непрямих витрат                                                                                     85
3.2 Аудит прямих витрат                                                                                         89
3.3    Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво         93
Висновки     106
Список використаної літератури                                                                           108

Стоимость дипломной работы

Вступ
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.
Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження.
Важливе значення відіграє науково-обгрунтований бухгалтерський облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань.
Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості.
Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості виробів, які визначаються галузевими факторами.
Мета обліку затрат і калькулювання собівартості продукції заключається в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних затрат, зв’язаних з виробництвом і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Неперевершений поточний облік витрат в місцях виникнення затрат, виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинен задовільнити потреби оперативного управління виробництвом.
В основі організації обліку витрат на виробництво лежать слідуючі принципи:
—документування витрат і повне їх відображення на рахунках обліку виробництва;
—    групування витрат по об’єктам обліку і місцям їх виникнення;
—    відповідність об’єктів обліку витрат з об’єктами калькулювання собівартості продукції, показників обліку фактичних витрат з нормативними, плановими;
—    розширення кола витрат, які відносяться на об’єкти обліку за прямим призначенням;
—    здійснення оперативного контролю за витратами виробництва і формуванням собівартості продукції.
Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними.
Облік і аудит виробництва і калькулювання собівартості потребує комп’ютеризації.
Все вище вказане підтверджує актуальність вибраної теми даної дипломної роботи, метою якої є вивчення організації та методології бухгалтерського обліку і аудиту витрат на виробництво в сучасних ринкових умовах. Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та підвищення рівня виробництва.
Вихідними даними для дослідження були взяті дані підприємства, плани, дані первинного, аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, звітні показники та установчі документи.
Об’єктом дослідження є ВАТ “Коломийський ДОЗ”.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments