Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку)

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку)

ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Роль обліку в системі управління комерційним банком
1.1. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України
1.2. Особливості застосування рахунків у банківських установах
1.3. Організація аналітичного обліку в банках
Розділ II. Методика складання звітності комерційних банків
2.1. Організація касової роботи в банках України
2.2. Організаційні основи ведення фінансової звітності
2.3. Техніка складання, подання та оприлюднення фінансової звітності комерційних банків
Розділ III. Внутрішній аудит комерційного банку
3.1. Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю
3.2.Особливості внутрішнього аудиту акціонерів засновників комерційних банків
Висновки
Література
Додатки

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки потребував суттєвої перебудови фінансової системи, зокрема банківського сектора, оскільки він є одним з найризикованіших видів підприємництва. В період становлення ринкової економіки змінювались вимоги до повноти та достовірності банківської інформації. Це пов'язано з розширенням кола не тільки внутрішніх, а й зовнішніх користувачів економічної інформації у зв'язку з інтегруванням вітчизняної економіки в світову систему господарювання.
Реалізація політики держави в напрямі інтеграції України у світову спільноту потребувала адаптації вітчизняної економічної інформації до міжнародних вимог та стандартів і насамперед системи обліку економічної інформації, контролю, платіжних систем.
Банків сьогодні вже немало в Україні. Діяльність їх стає дедалі багатограннішою. За цих умов великого значення набувають питання суто практичного характеру - питання бухгалтерського обліку в банках.
Метою дослідження є фіксування операцій ТАС-Комерцбанку, зокрема:
• визначення змісту здійснених операцій і докладне записування їх;
• опис операцій у часовому вираженні;
• підсумки виконаних операцій відповідно до принципів міжнародних стандартів обліку.
На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності.
Об'єктом дослідження є Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку міста Тисмениця, на прикладі якого досліджено облік та аудит результатів діяльності комерційного банку.
Предметом дослідження в ТАС-Комерцбанку виступають банківські операції, які випливають зі статутної діяльності банку:
• розрахункові операції;
• депозитні операції;
• операції з цінними паперами;
• позичкові операції;
• операції з касового обслуговування бюджетних рахунків та інші.
Бухгалтерський облік базується на певних правилах визначення, записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, пов'язаних із діяльністю банку. Усе це і становить метод бухгалтерського обліку - метод дослідження, який складається з таких елементів:
• документація та інвентаризація;
• оцінка й калькуляція;
• рахунки та подвійний запис;
• бухгалтерський баланс і звітність.
Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Вона викладена на 99 сторінках, ілюстрована 34 додатками. Список літератури включає 58 найменувань.
У вступі викладено актуальність теми, об'єкт і предмет дослідження, методи його проведення.
У першому розділі "Роль обліку в системі управління комерційним банком" досліджуються основи побудови бухгалтерського обліку, особливості застосування рахунків та організація аналітичного обліку.
У другому розділі "Методика складання звітності комерційних банків" досліджено організацію банківської роботи, узагальнення результатів діяльності банку та оприлюднення звітності.
Третій розділ "Внутрішній аудит комерційного банку" висвітлює організацію системи внутрішнього контролю та аудиту ТАС-Комерцбанку.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments