Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз інформаційних систем управління на підприємстві (ЗАТ “Кераммаш”)

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………...….3
1. Теоретичні аспекти управління інформаційними системами підприємства..................................................................................................7
1.1.Концептуальні основи управління інформаційними
системами підприємства.................................................................................7
1.2.Сутність і стадії розвитку інформаційних систем…………………….16
1.3.Класифікація інформаційних систем…………………………………..20
1.4.Управління інформаційною діяльністю організації:
виробничі функції, типові завдання .............................................................26
2. Аналіз і оцінка  інформаційних систем управління в
ЗАТ “КЕРАММАШ”…………………………………………………….....29
2.1.Стисла характеристика підприємства…………………………………..29
2.2.Аналіз електронного документообігу на підприємстві………………..31
2.3.Оцінка програмного і апаратного забезпечення підрозділів
підприємства………………………………………………....…………..…..46
2.4.Розробка рекомендацій щодо удосконалення управління
інформаційними системами ЗАТ “KЕРАММАШ”…..............................…54
Висновки……………………………………………………………………..61
Список використаних джерел……………………………………………..63


Стоимость дипломной работы


ВСТУП
Діяльність підприємств і організацій у складних умовах динамічної ринкової економіки та жорсткої конкуренції потребує зниження вартості бізнес-процесів, удосконалення внутрішніх виробничих процесів, розширення діапазону послуг і товарів, скорочення надлишкових робіт всередині організації.
На сучасному підприємстві комп'ютер перетворився на необхідний інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання, накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження комп'ютерної системи для покриття витрат на її створення.
Поява поняття "електронний офіс" пов'язана з уявленням про без паперове робоче середовище, що базується на використанні комп'ютерів, засобів передачі даних (мереж, модемів, факс-апаратів) і інших електронних пристроїв. "Електронний офіс" передбачає набір програмних продуктів для вирішення широкого спектра завдань. При цьому першорядне значення має правильний їх вибір і використання.
Впровадження інформаційних технологій створює підґрунтя для розвитку нової культури праці і одночасно призводить до стратегічної переорієнтації підприємства. Використання інформаційних комп'ютерних систем для вирішення управлінських та підприємницьких завдань, стратегічного розвитку, підвищення ефективності адміністративної діяльності, обліку і контролю, планування й аналізу, реалізації у мережевому режимі різноманітних зв'язків підприємств з їх партнерами, клієнтами, владними структурами призвело до зростання інформаційних потреб, дало можливість не обмежувати інформаційні потоки та інформаційні процеси межами окремого підприємства і зумовило зростання інвестицій у комп'ютерні технології.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є системною діяльністю, яка не повинна здійснюватись інтуїтивно. Досить часто використовуваний принцип: "На кожному столі повинен стояти комп'ютер" не дозволяє реалізувати розумну стратегію адміністрування обчислювальних ресурсів. Для організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих і недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація витрат на них та їх перспективне планування.
Залучення до процесу впровадження інформаційних офісних систем кваліфікованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити процес впровадження інформаційних систем в організаціях ефективним, підвищити віддачу від інформаційних технологій, організувати спільну роботу всіх причетних до створення і впровадження інформаційної системи. Обговорення змісту діяльності в галузі ІТ-менеджменту у фаховій літературі свідчить про визнання відокремлення цього нового напряму, зокрема робляться спроби визначення змісту діяльності ІТ-менеджера: "...сьогодні мова йде про те, що IТ-менеджери це не тільки (і навіть не стільки) "технарі та програмісти", а й управлінці, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допомогою інформаційних технологій і довготермінове планування інфраструктури корпоративної інформаційної системи". І далі зазначається, що IT-менеджери займають “...професійне положення на ринку, якому у зарубіжній бізнес-практиці відповідає позиція сhіеf  іnformаtіоn offісеr (директор інформаційної служби)”.
Спів відносячи визначення інформатизації, сутність якої дослідники визначають як систематичну реорганізацію і вдосконалення, підвищення ефективності соціально значущої діяльності на основі  використання сучасної електронно-обчислювальної  техніки і інформаційних систем, із специфікою та основним змістом діяльності менеджера (за П.Друкером, А.Чандлером Т.Парсоном) - активізація і розвиток наявних ресурсів, форм їх раціонального використання, інноваційність діяльності менеджера, орієнтація на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації діяльності, - можна бачити, що інформатизація як процес оволодіння інформацією і знаннями за допомогою створення автоматизованої інформаційної інфраструктури та інформаційна система, як об'єкт управління при впровадженні і використанні, адекватні завданням менеджменту. Відповідно, необхідна діяльність і освітня підготовка менеджерів як професійної групи, спеціалізованої з урахуванням специфічного ресурсу розвитку суспільної практики - інформаційного ресурсу і інформаційної системи як засобу оптимізації використання інформаційних ресурсів шляхом активізації процесів їх створення, пошуку, одержання і розповсюдження.
Отже, розробляючи модель об'єкта управління, яким є автоматизована інформаційна система, і, відповідно, модель спеціаліста, здатного керувати цим об'єктом, ми маємо сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній спрямованості підготовки спеціалістів, основними концептами їх діяльності і підготовки, визначивши застосування теорії і практики управління стосовно потоків соціальної інформації (інформаційний менеджмент), застосування теорії і практики управління стосовно процесів створення автоматизованої інформаційної інфраструктури (інноваційний, стратегічний менеджмент, менеджмент проектів) і розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. Інтегрований підхід до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне впровадження і використання інформаційних систем, спонукає до виділення полі функціонального напряму діяльності - менеджменту інформаційних систем.
Менеджмент інформаційних офісних систем - це інтегрована організаційна стратегія для управління тими складовими, які забезпечують ефективне впровадження і функціонування комп'ютерних інформаційних систем, інформаційні ресурси, фінанси, персонал, комп'ютерні технології, відповідне програмне та апаратне забезпечення. Для реалізації переваг, що надаються новітніми комп'ютерними технологіями, необхідно забезпечити зв'язок між комп'ютерними системами, співробітниками та організаційною структурою підприємства, для чого необхідний контроль з боку спеціаліста за використанням і впровадженням комп’ютерних систем.
Функціональна галузь менеджменту інформаційних систем тісно пов'язана із такими дисциплінами, як "Інформатика". "Теорія і практика управління", "Системний аналіз", "Менеджмент проектів", дисциплінами інформаційно-технологічного циклу: "Комп'ютерні мережі", "Системи електронного документообігу", "Документаційне забезпечення управління" та ін., що знаходить своє відображення у між предметних зв'язках цих дисциплін із змістом курсу "Менеджмент інформаційних офісних систем".
Мета випускної роботи – провести аналіз інформаційних систем управління на підприємстві ЗАТ “Кераммаш”. Також розглянути саму структуру управління інформаційних систем які є на підприємстві. Дослідити документообіг якій є між його виділеннями і з зовнішньою середою підприємства. Проаналізувати заходи які вживаються на підприємстві для забезпечення персоналу програмним і апаратним забезпеченням. Після аналізу управління інформаційних систем підприємства розробити рекомендації щодо удосконалення управління інформаційних систем на підприємстві ЗАТ “Кераммаш”.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments