Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”)

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Управління персоналом організації (на прикладі ДП ЗАТ „Укрпрофздравниця”)

ЗМІСТ
Вступ...………………………………......…………………………………...    3
1.Теоретичні основи формування управління персоналом як
фактору підвищення ефективності діяльності    організації...………....    7
1.1    Управління персоналом в умовах ринкової економіки...………...    7
1.2    Методи і принципи управління персоналом...…………………….    12
1.3    Кадрова політика організації...……………………………..............    21
1.4    Закордонний досвід управління персоналом...…………………....    23
2. Аналіз і оцінка формування управління персоналом як фактору
підвищення ефективності діяльності санаторія «Ювілейний»
Слов'янського ДП ЗАТ «Укрпрофздравниця»...…..................................    35
2.1 Характеристика санаторія «Ювілейний».........................................35
2.2 Організаційна структура ДП ЗАТ «Укрпрофздравниця»...……...    38
2.3 Організаційно-економічна характеристика санаторія
«Ювілейний»...……………………………………………………...    43
2.4 Оцінка ефективності використання персоналу в санаторії
«Ювілейний»...……………………………………………………....    53
2.5 Оцінка ефективності діяльності персоналу управління
санаторія «Ювілейний»...…………………………………….........    58
2.6 Рекомендації по удосконалюванню управління персоналом
санаторія «Ювілейний»...…....……………………………..............    73
Висновки...……………………………………………………………………77
Список використаних джерел...…....………………………………….........    80

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Управління персоналом є однією з найбільш важливих сфер життя  під-приємства, здатного багаторазово підвищити його ефективність, а саме по-няття «управління персоналом» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко-статистичного до філолофсько-психологічного.
Система управління персоналом забезпечує безперервне вдосконалюван-ня методів роботи з кадрами і використанням досягнень вітчизняної і закор-донної науки і найкращого виробничого досвіду.
Час, у яке ми живемо - епоха змін. У соціально-політичному житті це пе-рехід від тоталітаризму до демократії, в економіці - від адміністративно-командної системі до ринку. У житті окремої людини - перетворення його з «гвинтика» у самостійного суб'єкта господарської діяльності.
Щоб упоратися із цими безпрецедентними в житті нашого суспільства змінами, нам потрібно опановувати новими знаннями, навчитися користува-тися ними на практиці. Важлива частина цих знань, уміння домагатися по-ставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поводження ін-ших людей. Одним з напрямків якнайшвидшого переходу до цивілізованих ринкових відносин у нашій країні є піднесення ролі людини, особистості, вивільнення його творчих можливостей.
Активізація і розвиток потенціалу персоналу підприємства, і пов'язані із цим соціальні проблеми не вирішуються автоматично. Тим часом від їхнього  рішення більшою мірою залежить ефективність і конкурентноздатність під-приємств, їхня здатність освоювати новітні технології. Тому від стратегії розвитку людських ресурсів у цілому, і організації роботи з персоналом на підприємствах зокрема, рішень проблем корінної перебудови організації управління в сучасних умовах соціально-економічного розвитку здобувають особливу актуальність. Це обумовлюється інтенсифікацією виробництва, розвитком науково-технічного прогресу, що відбуваються структурними змінами економіки, викликаними переходом до ринкових відносин. Недо-оцінка значення активізації і розвитку персоналу підприємства збільшує спад виробництва, веде до зниження продуктивності праці, розтраті і знецінюван-ню накопиченого людського капіталу. Про це свідчать як загальні економічні показники (падіння виробництва, ріст безробіття, скорочення професійно технічної підготовки і ін.), так і положення на підприємствах.
В умовах переходу до ринкової економіки персонал підприємства є од-ним з найважливіших видів капіталу фірми. У зв'язку із цим робота з управ-ління персоналом висунулася на перший план і є однієї з основних завдань, що коштують перед керівництвом фірми і її підрозділів. Управління здійс-нюється через певні управлінські структури, що відображають рівні управ-ління здатні вчасно реагувати на умови, що змінюються, і реорганізовувати-ся.
Найбільший ефект і якість системи управління персоналом досягають-ся в тому випадку, коли застосовується система методів у комплексі. Засто-сування системи методів дозволяє глянути на об'єкт удосконалювання з усіх боків, що допомагає уникнути прорахунків.
Все негативне, що властиво незалежній Україні пов'язане з розвалом сис-теми управління соціально-економічними процесами перехідного періоду. Майбутнє країни - у застосуванні сучасних методів управління, розвитку га-лузей і виробництв, передових у технічному оснащенні, заснованих на під-вищенні освітнього і кваліфікаційного рівня працівників.
В умовах перехідної економіки значно зріс інтерес до людини як голо-вному фактору: виробництва, доходів, підвищення продуктивності праці, ціннісному ресурсу підприємства в конкурентній боротьбі.
Ринкові умови, жадають від підприємств збалансованого сполучення людських цінностей, організаційних змін і безперервних адоптацій до змін зовнішнього середовища, а значить -  істотних змін у принципах, методах і формах роботи з людьми на підприємстві, а також створення ефективного механізму системи управління персоналом.
Головний потенціал будь-якої організації укладений у кадрах. Кадрова політика - стратегічний фактор виживання підприємства, що вимагає відмо-ви від політики мінімальних вкладень у людські ресурси.
Управління персоналом - це системний, комплексний підхід, що забезпе-чує ефективність функціонування організації. Людина - це не тільки витрати, але і фактор підвищення продуктивності праці, підвищення якості прийнятих рішень і т.д. Співробітники - це людський капітал, що означає менший конт-роль над співробітниками, але більшу мотивацію і стимуляцію праці.
Реалізація продуктивної політики вимагає створення ефективного механі-зму функціонування системи управління персоналом, що представляє собою сукупність відносин, форм і методів впливу на формування, розподіл (пере-розподіл) і його використання з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Ефективність функціонування системи управління персоналом визнача-ється її внеском у досягнення організаційних цілей.
Людські можливості - головне і визначальні в досягненні поставлених цілей незалежно від форм власності. Завданням управління персоналом під-приємства в умовах ринкової економіки є формування виробничого пово-дження співробітників, що забезпечує досягнення організаційних цілей. То-му цілісність системи управління персоналом підприємства є важливою умо-вою її ефективного функціонування. Ефективне управління персоналом не-можливо без активної і постійної участі вищого керівництва організацією у визначенні завдань управління персоналом, моделюванні поводження, ство-ренні і впровадженні систем управління, оцінці їхньої ефективності.
Кінцева мета роботи з управління персоналом в умовах ринкових відно-син - максимальне зближення очікувань підприємства і інтересів працівника, відмова від політики мінімальних вкладень у персонал підприємства і відве-дення вирішальної ролі системи управління персоналом підприємства у фо-рмуванні кадрової політики і механізму її реалізації.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є організаційно-економічний механізм  системи управління персоналом у філії Слов'янського дочірнього підприємства ЗАТ «Укрпрофздравниця» санаторію «Ювілейний».
Предмет дослідження - формування системи управління персоналом як фактору підвищення ефективності функціонування об'єкта дослідження.
Мета роботи – розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом організації, як фактору підвищення ефективності діяльності.
Завдання роботи:
•    дослідити вітчизняний і закордонний досвід теорії і практики управ-ління персоналом;
•    виконати організаційно-економічний аналіз системи управління об'єк-та дослідження;
•    проаналізувати і оцінити систему управління персоналом об'єкта до-слідження;
•    розробити рекомендації по удосконаленню управління персоналом об’єкта дослідження.
Теоретичною і інформаційною основою написання роботи з'явилися праці вчених економістів із проблем управління персоналом, Закони України, по-станови Кабінету Міністрів України, матеріали періодичної преси.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments