Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ1.     ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1.1 Концептуальні  засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах
1.2 Інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики
1.3 Макроекономічні та організаційні аспекти реалізації зовнішньоторговельної політики у країнах світу

Розділ2.    МЕХАНІЗМ  ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
2.1 Стратегічні напрями розвитку зовнішньоторговельної політики України.
2.2.Макроекономічні чинники регулювання зовнішньо-торговельної сфери держави.
2.3. Регіональні механізми здійснення експортно-імпортної       політики України.

Розділ3.    ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ
3.1. Посилення  ролі зовнішньоторговельних факторів у впровадженні зовнішньоекономічної стратегії України.
3.2. Забезпечення експортно-імпортної збалансованості економіки України  в системі сучасної світової торгівлі.
3.3. Впровадження ефективної моделі зовнішньоторговельної  політики  держави.
ВИСНОВКИ
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  

Стоимость дипломной работы


ВСТУП
Характерною особливістю сучасного етапу розвитку системи світогосподарських зв'язків є поглиблення процесів взаємозалежності різних національних економік і активізація їх участі в сучасному міжнародному поділі праці. Домінантою економічного розвитку країн світу стала ринкова система господарювання, яка продемонструвала свою ефективність, спроможність стимулювати економічне зростання, забезпечувати мотивацію  до праці, мобілізувати і раціонально використовувати матеріальні, природні, фінансові та інші ресурси.
Перехід України до ринкової економіки відкриває широкі можливості для інтеграційного розвитку країни, участі в міжнародному поділі праці та світогосподарських процесах. У зв’язку з цим, особливої актуальності набувають проблеми формування і налагодження зовнішньоекономічних зв’язків, організації і управління зовнішньоекономічною діяльністю, розробки і реалізації ефективної зовнішньоторговельної політики.
Проблема створення нової системи організації та управління зовнішньоекономічними зв’язками стає предметом особливої уваги державної економічної політики.  Саме від якості управління зовнішньоекономічною діяльністю і ефективності її державного регулювання залежать перспективи міжнародної конкурентоспроможності економіки України.
У вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях, в яких аналізуються основні закономірності розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в умовах перехідної  економіки, зовнішньоторговельна політика розглядається переважно крізь призму стратегії системних перетворень. Проте, проблеми оптимізації  зовнішньоекономічних зв’язків, структура та інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики, механізм її розробки та реалізації,  співвідношення протекціонізму і лібералізму в зовнішньоекономічній політиці, роль регіонального фактору в поліпшенні конкурентних  переваг України на світовому ринку, впровадження  сучасної ефективної моделі розвитку зовнішньоекономічної політики України потребують більш детального аналізу.
Дослідження названих проблем є виключно актуальним на сьогоднішньому етапі економічного розвитку як з теоретичної, так і  практичної точки зору.
Теоретичним проблемам розвитку зовнішньоторговельної політики і її впливу на інтеграційний розвиток країн з перехідною економікою присвячені численні роботи як українських, так і зарубіжних вчених-економістів. Серед них слід відзначити дослідження М.Аль-Аграа, Дж.Брандера, Дж. Вінера, Г.Грубеля,  Р.Д.Джонса,  Р.Кейвса, Ч.Киндлбергера,  Д.Кісінга,   В. Леонтьєва,
С. Ліндера, Х. Ліннеманна, Дж. Міда, К. Мілнера, Б.Оліна, М.Познера, Д.Рікардо, П. Самуельсона, А.Сміта, Б. Спенсера, Р.Фінстра, Г.Хаберлера, Е.Хекшера, М.Чаколіадеса.
У працях цих вчених закладено теоретичні основи зовнішньоторговельної політики та визначення її економічного ефекту, аналізуються особливості торговельної політики країн на різних етапах розвитку світової торгівлі.
Тема даного дослідження зумовила певний інтерес до наукових праць таких  вчених, як Р. Абрамов, П.Адмірал, М.Дабровський, П.Кук, Є.Лімер, П.Марер та інших, в яких узагальнені особливості інтеграції постсоціалістичних країн у світове господарство, визначені проблеми переходу від адміністративно-командної до ринкової  економічної системи і роль зовнішньоекономічних факторів у трансформації економіки країн.
Багато наукових праць українських економістів присвячено інтеграції України в сучасне світове господарство, адаптації національного виробництва до вимог сучасного рівня розвитку міжнародного поділу праці, а також проблемам розробки та впровадження зовнішньоекономічної стратегії України.
Серед них чільне місце посідають дослідження Д.Богині, В.Будкіна,  І.Бураковського, Г.Волинського, А.Гальчинського, О.Дерев’янка, М.Дудченка, О.Живицького, О.Кириченка, Л.Кістерського, Г.Климка, В.Клочка, А.Кредісова, І.Лукінова, Ю.Макогона, С.Мочерного, В.Новицького, В.Онищенка, А.Поручника, К.Радченка,  О.Рогача, А.Рум’янцева,  Г.Сащенка, Ю.Сафіуліна, В.Сіденка,     В.Сиренка,    С.Соколенка,    М.Суркова,    М.Тараканова,    А.Філіпенка,  О. Шниркова  та інших вчених.
У цих роботах досліджуються проблеми вдосконалення зовнішньоекономічного механізму інтеграції України в сучасні світогосподарські зв’язки, аналізуються реальні та потенційні можливості торговельно-економічного співробітництва України з країнами світу, загальні проблеми вироблення і реалізації зовнішньоекономічної політики України.
У даному дослідженні розширено та поглиблено вивчення питань, які не дістали належного висвітлення в економічній літературі із зазначеної проблематики. Зокрема, систематизовані підходи щодо інструментарію сучасної зовнішньоторговельної політики, узагальнені основні засади її реалізації в умовах переходу до ринкових відносин та структурних зрушень в економіці, розроблена модель аналізу ефективності запровадження зовнішньоторговельної політики на сучасному етапі економічного розвитку в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дослідження проводилося згідно з планом наукових досліджень кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка і є складовою наукової теми “Механізм комплексного забезпечення зовнішньоекономічних аспектів суверенітету України” (державний реєстраційний номер 97134).
Актуальність теми, її практична значимість, з одного боку,  і недостатність вивчення, дискусійність багатьох положень, з іншого, зумовили визначення мети та завдань дослідження.
Метою та завданнями дослідження є виявлення концептуальних засад розвитку зовнішньоторговельних відносин та специфічних закономірностей регулювання зовнішньоторговельної політики, розробка науково-теоретичних і практичних аспектів вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики в умовах ринкової трансформації та визначення основних напрямів підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики  України в умовах поєднання протекціонізму та лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків.
Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання наступних завдань теоретичного, методичного і практичного характеру:
-    виявити концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах;
-    розкрити сутність, структуру та інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики ;
-    визначити умови формування нової концепції розвитку зовнішньоторговельних відносин країн з перехідною  економікою;
-     виявити основні суперечності поєднання лібералізму і протекціонізму в зовнішньоекономічній політиці різних країн світу;
-    показати особливості розробки та реалізації зовнішньоторговельної політики України в умовах формування ринкових механізмів управління та господарювання;
-    охарактеризувати макроекономічні чинники регулювання в зовнішньоторговельній сфері держави;
-    виявити регіональний механізм здійснення експортно-імпортної політики України;
-    визначити стратегічні напрями розвитку зовнішньоторговельної політики України;
-    аргументувати необхідність посилення ролі зовнішньоторговельних факторів у розвитку зовнішньоекономічної стратегії країни;
-    довести необхідність забезпечення експортно-імпортної збалансованості і поліпшення конкурентних переваг України на світовому ринку для ефективної участі країни  в сучасних світогосподарських зв’язках;
-    визначити основні напрями підвищення ефективності та впровадження нової моделі зовнішньоторговельної політики  як головного чинника  реалізації  інтеграційної стратегії  України.
Об’єктом дослідження є теоретичні аспекти розробки зовнішньоторговельної політики як регулюючого механізму оптимізації зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах ринкової трансформації.
Предметом дослідження дипломної роботи є зовнішньоторговельна політика,  інструментарій і специфічні закономірності її організації та запровадження в Україні в умовах перехідної  економіки.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає логіко-діалектичний метод пізнання явищ і процесів у сучасних світових і національних економіках. Дослідження побудовано на основі використання методів системного аналізу, макро- і мікроекономічного аналізу, індукції і дедукції, а також визначення системи прямих і зворотніх зв’язків у процесі взаємодії різних національних економік в системі сучасного світового господарства. В роботі використані також спеціальні методи, зокрема: метод графічного аналізу — при вивченні доцільності використання інструментів зовнішньоторговельної політики; метод угруповань — при аналізі сучасного стану зовнішньоекономічних зв’язків країни, оцінці світових тенденцій розвитку зовнішньоекономічних відносин; метод моделювання — при розробці  моделі оцінки ефективності зовнішньоторговельної політики держави.
Теоретичною основою дослідження є фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, у яких розглядаються проблеми структурних перетворень зовнішньоекономічної стратегії і політики країн з перехідною економікою, закономірності і особливості регулювання зовнішньоекономічних зв’язків в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі акти України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності, офіційна статистична звітність Держкомстату України, Департаменту зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі, дані міжнародних організацій (ООН, Європейського центру макроекономічного аналізу України, документи Євростату), регіональних (обласних) державних адміністрацій і статистичних управлінь, дані і висновки, опубліковані в економічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, практиків, а також матеріали періодичної преси.
Наукова новизна  результатів, одержаних здобувачем самостійно в ході проведення дослідження, визначається наступним:
-    узагальнено специфічні закономірності реалізації зовнішньоторговельної політики в умовах лібералізації економіки і доведено, що  однією з таких закономірностей є встановлення пріоритетів географічної орієнтації, регіональна та структурна перебудова зовнішньоекономічних зв’язків України;
- доведено, що при розробці зовнішньоторговельної політики України слід враховувати специфічні особливості пострадянського характеру розвитку перехідної української економіки. Особливості включення України в систему радянських економічних, соціальних, виробничих та інших зв’язків, на думку автора, увійшли в протиріччя з процесом лібералізації зовнішньоекономічних відносин, запровадженням різноманітних моделей зовнішньоекономічного розвитку з метою одержання найбільш ефективного результату включення країни у світовий економічний простір;
-    доведено доцільність трактування зовнішньоторговельної політики держави як системи заходів, спрямованих на досягнення високої ефективності економіки і певних, передусім, конкурентних переваг на світовому ринку. Саме така політика стала визначальним елементом моделей і регулюючих механізмів соціально-економічної трансформації не тільки національних економік перехідного типу, але й всієї системи світового співтовариства;
-    сформульовано основні критерії і макроекономічні умови вибору стратегії зовнішньоторговельної політики з посиленням протекціоністських або ліберальних заходів;
-    визначено, що специфічними рисами політики перехідного протекціонізму в Україні є непрозорість національної економіки, фіскальний, а не стимулюючий механізм чинної податкової системи, нестабільність нормативно-правової та законодавчої бази, великі масштаби тіньової економіки;
-    обгрунтовано напрями подальшої лібералізації зовнішньоторговельної політики України як визначального чинника реалізації зовнішньоекономічної стратегії держави, зокрема, створення прозорої системи організації регулювання зовнішньоторговельної політики.;
-    аргументовано, що сформована модель зовнішньоекономічних відносин нашої держави є внутрішньо суперечливою і поєднує в собі протиріччя як експортоорієнтованої, так і імпортозаміщуючої політики;
-    обгрунтовано систему показників, що формують модель ефективного регулювання зовнішньоторговельних операцій в умовах перехідної економіки України. Серед них: показники економічної безпеки держави, показник економічної ефективності експорту і імпорту, валютна ефективність експорту і імпорту, індекс “умов торгівлі” як синтетичний показник ефективності зовнішньої торгівлі, бюджетний показник експорту і імпорту та інші;
-    доведено, що  нові стратегія і тактика зовнішньоекономічного вектора розвитку України повинні поєднувати ринкові і державні регулятори;
-    обгрунтовано, що інерційність зовнішньоекономічної стратегії України зумовлена повільними структурними зрушеннями в національній економіці, непослідовністю і суперечливістю ринкових реформ;
-    визначені існуючі і потенційні конкурентні переваги українських товаровиробників в експортній орієнтації економіки, а також механізм їх (переваг) реалізації в умовах радикальної модернізації вітчизняного виробництва.  При цьому доведено, що оптимізація зовнішньоторговельних операцій України  залежить не тільки від ступеня лібералізації зовнішньої торгівлі, але й  від конкурентної спроможності і порівняльних переваг партнерів по товарообміну, їх різноманітних можливостей щодо забезпечення необхідними складовими національного і міжнародного виробництв;
-    обґрунтована необхідність розробки перспективного механізму зовнішньоторговельної політики, що базуватиметься на концептуальних підходах до структурної перебудови зовнішньоекономічних зв’язків України, розвитку експортного потенціалу країни і впровадження гнучкого механізму регулювання зовнішньоторговельного обміну, підпорядкованого досягненню стратегічних цілей інтеграційного розвитку;
-    запропонована модель оцінки ефективності зовнішньоторговельної політики України, яка враховує параметри економічної безпеки, розвиток факторів торгівлі, динаміку умов торгівлі, ключові показники ефективності зовнішньоекономічних відносин, рівень сумісності регіональних та глобальних  факторів суспільного виробництва на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин, особливості економічних інтересів окремих регіональних об'єднань, мононаціональних структур, співтовариств, галузей, корпорацій, підприємств і організацій, а також найсучасніші тенденції глобалізації світової економіки.
Практичне значення одержаних результатів наукового дослідження полягає в тому, що його положення та висновки можуть бути використані в процесі подальшого вдосконалення механізму зовнішньоторговельної політики України, зокрема, у вдосконаленні її нормативно-правової бази, Департаментом зовнішньоекономічних зв’язків Міністерства економіки країни та відповідними міністерствами та відомствами при оцінці перспектив різних форм і механізмів зовнішньоекономічного співробітництва України, в прогнозах економічних наслідків застосування сучасних інструментів зовнішньоторговельної політики, при підготовці фахівців у галузі організації і управління зовнішньоекономічної діяльності.
Структура та обсяг диплома. Диплом складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг  складає 183 сторінки друкованого тексту, включаючи 10 таблиць і 12 рисунків. Диплом містить список використаних джерел і додатки.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments