Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства

План
ВСТУП    5
Розділ 1    9
1. Управління як шлях підвищення ефективності використання  матеріально технічних ресурсів    9
1.1 Система управління матеріально-технічними ресурсами    9
1.2 Організаційні системи взаємодії підрозділів підприємства і їх вплив на процес управління матеріально-технічними ресурсами    20
1.3 Задоволення інформаційних потреб в процесі управління матеріально-технічними ресурсами  підприємства    28
Висновки до розділу 1    34
Розділ 2    36
2.Вирішення практичних задач, що виникають в процесі зміни структури управління матеріально-технічними ресурсами    36
2.1   Вступ до розділу    36
2.2 Проведення нормування за допомогою інформаційних систем    42
2.2.1 Управління процесом формування і контролю норм матеріалів в  інформаційних системах    42
2.2.2 Матеріальне стимулювання  співробітників підприємства, які  займаються формуванням норм    47
2.2.3 Висновки до підрозділу    51
2.3 Матеріальне стимулювання співробітників складу    52
2.3.1 Основна частина    52
2.3.2 Висновки до підрозділу    63
2.4  Визначення критеріїв ефективності оперативної  роботи     співробітників матеріально - технічного забезпечення    65
2.4.1 Роль відділу матеріально - технічного  забезпечення    65
2.4.2 Критерії ефективності роботи постачання і суть системи матеріального стимулювання праці    66
2.4.3  Обмеження пов'язані із застосуванням запропонованої моделі пошуку критеріїв ефективності роботи співробітників матеріально - технічного забезпечення    70
2.4.4 Визначення категорій  витрат на величину яких впливає  якість роботи відділу матеріально-технічного постачання    71
2.4.5 Визначення змінної величини витрат на утримання складських запасів    73
2.4.6 Приклад № 1    79
2.4.7 Визначення величини транспортних витрат    81
2.4.8 Приклад №2    92
2.4.9 Визначення змінної величини витрат пов'язаних з виникненням дефіциту    95
2.4.10 Приклад №3    101
2.4.11 Висновки до підрозділу    105
2.5 Практичне застосування механізмів управління запасами матеріалів    108
2.5.1 Постановка задачі    108
2.5.2  Реалізація моделі визначення дефіцитних матеріалів і   визначення пріоритетності їхньої закупівлі    109
2.5.3 Механізм відбору постачальників    112
2.5.4 Визначення доцільності закупівлі не дефіцитних матеріалів при комбінованій закупівлі    114
2.5.5 Визначення розміру замовлення    118
2.5.6  Висновки до підрозділу    119
Висновки до розділу 2    120
Висновки та пропозиції    121
Список використаних джерел    124

Стоимость дипломной работы


ВСТУП

Актуальність теми. Протягом останніх років майже всі вітчизняні підприємства вичерпали можливість зростання за рахунок екстенсивних факторів і для продовження свого зростання потребують якісних змін. Однак більшість підприємств не мають достатніх фінансових ресурсів для здійснення капітального переоснащення. Значною мірою розв'язати дану проблему може використання власних внутрішніх резервів, а саме можливостей, які дає застосування інформаційних технологій та методів організації праці не виробничого персоналу.   Актуальність даної роботи зумовлена необхідністю на практиці пошуку шляхів, які дозволять виявити ці резерви, а в разі виявлення і скористатись ними.
Проблема управління матеріально-технічними ресурсами знайшла певне відображення в сучасній іноземній, вітчизняній та літературі радянських часів. Значна частина проблем досліджуваної теми знайшла своє відображення в підручниках логістики і сумісних дисциплін. Нажаль, література вітчизняних авторів з даної дисципліни  своєю структурою, списком досліджуваних тем, характером їх, розкриття є майже повною копією літератури іноземних авторів. В сучасній літературі іноземних авторів, що присутня на нашому ринку  велика увага приділяється  теоретичним аспектам досліджуваних проблем, висвітлюються нові підходи  які використовуються в управлінні, пропонуються нові методи організації роботи, описуються можливості, які дає застосування інформаційних технологій. Разом з тим, слід зазначити, що обсяг корисної практичної інформації, яка подана в даній літературі, є не достатнім для того, щоб оперуючи нею, була можливість вирішувати практичні завдання. Пропоновані нові методи організації і управління описуються відокремлено  від інших факторів, що можуть вплинути на характер їх, застосування на практиці, недостатньо уваги приділяється роботі з безпосередніми виконавцями, недостатньо уваги приділяється опису методик, що дозволять показати економічних ефект від застосування того, чи іншого економічного нововведення,  не враховується вітчизняна специфіка. В галузевій літературі радянських часів по деяким аспектам організації роботи представлена більш  повна інформація, яку вже по можна застосовувати в практичній роботі.    Однак в цілому через зміну характеру господарських зв’язків, що відбулася за цей час, не передбачення появи нових можливостей в управлінні, організації і головне і інформаційному забезпеченні вона в цілому є не актуальною.
Мета і завдання атестаційної магістерської роботи. Мета  роботи полягає в розробці механізмів, використання яких разом із інформаційними технологіями на практиці дозволить створити передумови, для того, щоб в подальшому здійснювати більш якісне управління матеріально-технічними ресурсами, визначати та підвищувати його ефективність. 
Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі завдання:
1) Охарактеризувати сутність системи управління матеріально-технічними ресурсами;
2)  Показати нові можливості, які дає використання нових організаційних форм взаємодії співробітників та нових інформаційних технологій;
3) Показати приклад реалізації заходу, виконання якого дозволить створити   передумови для подальшого покращення системи управління матеріально-технічними ресурсами, по нормуванню витрат матеріалів за допомогою інформаційних систем;
4)  Показати приклад реалізації заходу, виконання якого дозволить стимулювати співробітників підприємства до запровадження нових підходів по виконанню своєї роботи, по створенню системи матеріального заохочення співробітників складського господарства за допомогою інформаційних систем.  Для цього необхідно визначити методи розрахунку премій та сформулювати методики контролю які дозволять уникнути чи зменшити загрози, які несе з собою неякісне виконання свої основних  обов'язків працівниками складу;
5) Показати приклад реалізації заходу, виконання якого дозволить визначати ступінь позитивності впливу тих чи інших організаційних чи управлінських змін, по визначенню критеріїв ефективності роботи працівників відділу матеріально-технічного забезпечення за допомогою інформаційних систем;
6) Показати приклад реалізації заходу, виконання якого дозволить спростити та підвищити ефективність процесу управління матеріально-технічними ресурсами, по управлінню-запасами матеріальних цінностей за допомогою інформаційних систем;
Об’єктом дослідження є система управління матеріально-технічними ресурсами підприємства.
Предметом  дослідження є  методичні положення та методи управління і організації, що впливають на систему управління матеріально-технічними ресурсами підприємства.
Наукова новизна одержаних результатів. Найвагоміші результати, що характеризують наукову новизну дослідження, полягають у такому:
удосконалено:
1) процес організації нормування в  інформаційних системах за рахунок чіткої регламентації дій всіх співробітників, які   включені в реалізацію даного проекту;
2) методику проведення комплектацій складових машинобудівної продукції;
набуло подальшого розвитку:
1) методологія оцінки рівня складських запасів;
2) методологія визначення рівня рентабельного обсягу замовлення;
запропоновано:
1) систему матеріального стимулювання співробітників, що займаються формуванням норм в  інформаційних системах. Запропонована методика передбачає оцінку за допомогою інформаційної системи, як якості так інтенсивності робіт; 
2) систему матеріального стимулювання співробітників складського господарства за допомогою інформаційних систем. Майже кожен посадовий обов'язок співробітників складського має свої критерії оцінки, які можуть фіксуватись в інформаційній системі на основі зафіксованих даних і проводиться розрахунок розміру заохочення;
3)  модель пошуку витрат, які характеризують рівень ефективності роботи постачання за допомогою інформаційних систем, визначені загальні характеристики даної моделі;
4) систему матеріального стимулювання співробітників відділу матеріально-технічного забезпечення (постачання);
5) методологію оцінки рівню втрат внаслідок втрат матеріалами свої споживчих властивостей;
6) запропоновано методологію виділення витрат на доставку матеріальних цінностей із загальної сукупності транспортних витрат;
7) організаційну схему проведення моніторингу по виявленню дефіциту, та теоретичний метод знаходження втрат внаслідок дефіциту, як виходячи з даних, які отримані в ході моніторингу так і виходячи з обліку даних по виробництву та руху матеріальних цінностей в інформаційній системі;
Практичне значення одержаних результатів. Практичні результати дослідження можуть за певної модифікації використовуватися на підприємствах машинобудівної промисловості. Частково результати дослідження впроваджені на підприємстві ВАТ “Ухл-маш” де працівниками підприємства застосовуються наведені в роботі методики по проведенню процесу нормування в інформаційній системі, працівники відділу матеріально-технічного забезпечення також починають використовувати в своїй роботі деякі положення роботи. Використання наведених в роботі систем матеріального заохочення дало змогу прискорити темпи адаптації працівників підприємства до нових умов роботи.

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments