Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація обліку та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………… 3
Розділ І. Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
1.1 Поняття фінансових результатів та порядок їх формування……………... 6
1.2 Організація обліку фінансових результатів………………………………… 10
1.3 Мета, завдання, джерела інформації та формування фінансових показників для  проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства….. 12

Розділ ІІ. Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона» 
2.1 Загальна характеристика ТзОВ «Крона»…………………………………… 28
2.2Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів на підприємстві ..... 31
2.3 Порядок складання звітності з обліку фінансових результатів на підприємстві…… 39

Розділ ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку
3.1 Аналіз рівня, структури і динаміки прибутку…………………………....... 46
3.2Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності)…………… 54
3.3Аналіз рентабельності підприємства………………………………………… 59

Висновок………………………………………………………………………….. 66
Список використаних джерел…………………………………………………… 70
Додатки……………………………………………………………….................... 75

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
Актуальність теми. Основу економічного розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах господарювання становить прибуток, який являє собою грошовий вираз основної частини грошових надходжень, які створюються підприємствами різних форм власності. Як економічна категорія він характеризує фінансовий результат підприємницької діяльності. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об’єм і кількість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Багатоаспектне значення прибутку починається з переходом економіки України на принципи ринкового господарства. Адже акціонерні, орендні, приватні підприємства, а також підприємства інших форм власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, стали самі вирішувати, на які цілі і в яких розмірах використовувати прибуток, який залишається після сплати податків до бюджету і інших обов’язкових платежів і відрахувань.
Мета дипломної роботи полягає у висвітленні методики обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.
Головним завданням дипломної роботи є:
- розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результатів;
-  на прикладі конкретної організації показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів;
-  провести фінансово-економічний аналіз;
-  сформувати конкретні висновки за предметом дослідження
-  обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку підприємства.
Об’єктом дослідження вибрано ТзОВ «Крона» м. Івано-Франківськ, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів і прибутку з використанням практичних матеріалів. Основним видом діяльності товариства є: створення торгових мереж та складів для промислових та продовольчих товарів, оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, товарами виробничо-технічного призначення, організація та впровадження сучасних форм торговельного обслуговування, рекламні роботи; проведення виставок.
Предметом дослідження є організація обліку та фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства для прийняття відповідних управлінських рішень.
Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо адекватності вимогам стандартів; порівняння – для зіставлення даних підприємства у динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; порівняння – для зіставлення даних звіту про фінансові результати у динаміці; середніх і відносних величин – для глибшого розуміння сутності і причини відхилення його змін; горизонтальний і вертикальний аналізи – для визначення рівня впливу і питомої ваги кожного окремого показника на загальний результат із плином часу.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності на підприємстві, сформувати рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати аналізу та рекомендації будуть застосовані ТзОВ «Крона» м. Івано-Франківськ для покращення фінансової діяльності підприємства.
Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на  87 сторінках, ілюстрована 8 таблицями, 7 рисунками та     додатками. Список використаних джерел включає 55 найменувань.
У вступі викладено актуальність обраної теми, об’єкт і предмет дослідження, методи його проведення, наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі „Основні теоретичні засади організації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства” досліджується економічна природа категорії „прибуток (збиток)” та формування фінансових результатів, порядок формування фінансових показників для проведення аналізу діяльності підприємства, охарактеризована організація обліку фінансових результатів.
У другому розділі „Порядок ведення обліку фінансових результатів на ТзОВ «Крона»” описано структуру підприємства, вивчено організацію, особливості обліку фінансових результатів та порядок складання звітності на об’єкті дослідження.
У третьому розділі „Аналіз фінансових результатів діяльності та використання прибутку” визначено систему показників для аналізу, проведено оцінку ділової активності на прикладі діяльності підприємства ТзОВ „Крона”, досліджено показники рентабельності.
У висновках узагальнені результати та сформовані рекомендації для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments