Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Податки в системі фінансових методів

Податки в системі фінансових методів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податки в системі фінансових методів

З М І С Т
Вступ
Розділ 1. Податки в системі фінансових методів державного регулювання економіки   
1.1.    Економічна сутність податків та їх еволюцію в умовах ринкової економіки
1.2.    Особливості використання податків як методу регулювання економік
1.3.    Основні принципи формування податкової політики
Розділ 2. Аналіз ефективності застосування діючої системи оподаткування і податкової політики в умовах трансформації економіки  України
2.1.    Передумови становлення сучасної податкової системи в Україні
2.2.    Особливості діючої податкової системи та податкової політики
2.3.    Рівень податкового навантаження в економіці та окремих її секторах
Розділ 3. Основні напрями реформування податкової системи України
3.1.    Засади та шляхи реформування системи оподаткування в Україні
3.2.    Прийняття Податкового кодексу як важлива умова посилення регулюючої ролі держави в економіці
3.3.    Передбачувані наслідки здійснення податкової реформи в Україні
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Стоимость дипломной работы

В С Т У П
Податки є не лише головним джерелом доходів бюджету, але й потужним фінансовим інструментом регулювання економіки.  Безжалісно втручаючись у сферу стратегічних рішень, нерідко примушують керівників змінювати тактику дії компанії.
Здійснюючи регулювання економіки через податки, держава шляхом зменшення (збільшення) маси податкових надходжень, зміни ставок податків і форм оподаткування, надання податкових пільг може сприяти створенню умов для розвитку пріорітетних галузей економіки, стимулювати інвестиційну, інноваційну й підприємницьку активність.
Становлення податкової системи в Україні розпочалося без належного теоретичного обґрунтування. Як приклад використовувалися західні моделі оподаткування, але при цьому не враховувалися спецефічні особливості соціально-економічного розвитку країни, пов’язані з глибокою деформованістю інфраструктури економіки України, рівнем розвитку сучасних форм грошового обігу тощо в Україні і в західних країнах. Всі ці фактори визначають нестабільний характер податкової політики і справляє негативний вплив на розвиток макро- і мікроекономічних процесів у державі.
Податкова політика виявилася відірваною від структурної політики, як в нинішніх умовах повинна бути основою економічної політики, створила значні податкові навантаження на товаровиробників, обумовила вилучення обігових коштів підприємств, спричинила зростання цін на продукцію, відкрила легальні і нелегальні шляхи для ухилення від сплати податків. Фактично податки на сьогодні використовуються як пасивний інструмент для забезпечення загальнодержавних потреб.
Для підвищення дієвості податкового механізму в державному регулюванні економіки країни необхідно посилити наукове обгрунтування податкової політики, з метою забезпечення економічного розвитку, розвитку науки, освіти і культури, охорони здоров’я та дотримання прав людини.
Виникнення багатьох теоретико-методологічних проблем та практичних протиріч з приводу оподаткування, що загострилися у зв’язку з розробкою Податкового кодексу вимагає поглиблення дослідження економічної суті податків, їх еволюції розвитку і ролі в ринковій економіці, фінкцій податків і принципів формування податкової політики, методів оцінки податкового навантаженнята його перерозподілу, взаємодії податків з іншими елементами економічної системи тощо.
В магістерській роботі розглядається широке коло проблем пов’язаних зі станом податкової системи України, її недоліками та напрямами реформування з метою необхідного поповнення дохідної частини бюджету. Рівень державного регулювання визначається питомою вагою фінансових ресурсів, які мобілізуються у формі податків, у їх загальній величині, а також у ВВП. Таким чином, податкові надходження у загальному обсязі фінансових ресурсів держави посідають значне місце. Податки виступають важливим інструментом регулювання економіки, перерозподілу ВВП  на цілі економічного розвитку і соціальних гарантій населенню.такою умовою успішного розвитку економіки держави повинна стати ефективна податкова система.
Податкова система стає все більш гнучкою. При збереженні основ і структури податкового законодавства державні регулюючі органи вибірково і тимчасово знижують податкові ставки і навіть відміняють податки для підприємств, виконуючи цілі державного регулювання економіки. Все ширше використовуються знижки з податку на прибуток, направленого на капіталовкладення, на наукові дослідження і впровадження їх досягнень, на створення нових робочих місць, охорону навколишнього середовища.
Важливу регулюючу роль відіграє система оподаткування вибрана урядом. Зниження податкового навантаження веде до збільшення чистого прибутку, посилення стимулюючої господарської діяльності, росту капітальних вкладень, зайнятості і пожвавлення господарської кон’юнктури. Змінюючи податкові ставки на прибуток держава може створити стимули капітальних вкладень, а маневруючи рівень податків – впливати на фонд споживання в цілому на рівень цін. Таким чином, по мірі ускладнення і вдосконалення  державного регулювання економіки податки все ширше використовуються для регулювання структури народного господарства.
Об’єктом дослідження у магістерській роботі є податки в системі   фінансових методів державного регулювання економіки, проведено аналіз діючої системи оподаткування, а також розроблені основні напрями реформування податкової системи України.
Проблемам оподаткування присвячені праці таких відомих вчених в Україні як Федосов В.М., Василик О.Д., Кучерявенко М.П. та інші. За кордоном аналіз таких питань проводився Д. Черніком, В. Радіоновою, А. Бризгаліним, П. Мостовим.
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти України, монографічна література українських і зарубіжних авторів, статті періодичних видань, статистичні збірники та доповіді науково практичних конференцій.
Основною метою дослідження є поглиблене вивчення теоретико – методологічних і практичних питань щодо оподаткування в Україні, дослідження проблем його правового регулювання та удосконалення. Дослідження по даній темі проводилися в інституті економіки НАН України.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments