Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області

ЗМІСТ
Стор.
І. Вступ   
ІІ. Огляд літератури   
2.1 Хімічний склад та властивості молока. Біологічна та поживна
цінність.....................................................................................................   
2.2  Екологія молока.......................................................................................   
ІІІ. Аналіз молокопереробної галузі в Чернівецькій області   
3.1  Загальні відомості про Чернівецьку область.......................................   
3.2  Реорганізація АПК.................................................................................   
3.3  Концепція розвитку молочного скотарства на 2001-2010 рр. ...........   
3.4  Технологія виробництва молока в агроформуваннях Чернівецької області....................................................................................................   
IV. Матеріали і методика досліджень   
4.1 Методична схема і умови проведення науково-виробничих та
лабораторних досліджень.......................................................................   
4.2. Методики визначення хімічних показників молока та важких
металів...................................................................................................   
V. Результати власних досліджень.   
5.1. Молочна продуктивність, показники якості та хімічного складу
молока, отриманого від корів різних порід у лісостеповій,
передгірній та гірській зонах...............................................................   
5.2. Екологія та вміст важких металів в молоці Чернівецької області...   
5.3. Оцінка якості молока, що заготовляється в агроформуваннях різ-них форм власності Чернівецької області..........................................   
VI. Економічна ефективність проведених досліджень   ...................................   
VII. Охорона праці та навколишнього середовища..........................................   
VIII. Цивільна оборона........................................................................................   
ІХ.  Висновки........................................................................................................   
Х. Пропозиції, рекомендації для виробництва...................................................   
ХІ. Використана література.................................................................................

Стоимость дипломной работы

ВСТУП
У сучасному високотехнологічному суспільстві подальший поступ держави можливий лише на основі розвитку науки та якнайширшого освоєння її передових досягнень  усіма галузями господарства. Українська академія агарних наук вбачає перспективу розвитку агропромислового комплексу тільки в контексті інноваційного розвитку. Тільки спираючись на власні розробки та освоєння світових досягнень у галузі сільського господарства, харчової і переробної промисловості, у тісній спів-праці науковців і виробничників можна буде досягти високого рівня виробництва в АПК та зайняти чільне місце серед інших країн.
В Україні за останні роки значно збільшився об’єм наукових досліджень в мо-лочно переробній промисловості. Адже актуальним на сьогоднішній день залиша-ється питання забезпечення населення якісними молочними продуктами.
У науково-технічній програмі УААН на 2001-2005 рр. „Переробка молока та м’яса” (головний виконавець  - Технологічний  інститут молока та м’яса УААН”), орієнтованій на розв’язання першочергових завдань галузі, виділено підпрограму: „Розробити ресурсозберігаючі технології та ефективне обладнання для виробництва повноцінних продуктів харчування на основі поглибленої переробки молочної сиро-вини”.
Підпрограмою передбачено проведення фундаментальних і прикладних науко-во-дослідних робіт з розробки технологій нових видів молочних продуктів та вико-нання дослідно-конструкторських робіт зі створення нових видів ефективного обла-днання для переробки молочної сировини.
З розвитком ринкових відносин в системі виробництва, переробки і реалізації продукції тваринництва, виникли корінні зміни. Бажання адаптуватися і вижити в складних умовах конкурентної боротьби мобілізує керівників до прийняття нестан-дартних рішень, що дозволяють не тільки існувати, але і розвиватися далі, збільшу-ючи асортимент продукції, підвищуючи її якість та збільшуючи ринок збуту. Як ві-домо, якість продукції є в прямій залежності від якості сировини, тому на сьогодні-шній день важливою проблемою для молокопереробної галузі залишається підви-щення якості молока як сировини, вивчення особливостей складу молока у різних    регіонах України, а також у регіонах окремих областей, що дозволить одержувати продукцію вищої якості і більш раціонально використовувати сировину.
З огляду на вище вказане виникає необхідність проведення таких досліджень і в Чернівецькій області.
Тому метою даної роботи було визначити особливості технологічних властивос-тей молока в різних сировинних зонах Чернівецької області;  вивчити хімічні влас-тивості молока, яке заготовляється в різних природнокліматичних зонах області; ви-вчити вміст таких металів як кадмій, цинк, мідь, свинець, для визначення якості молока.


Более новые статьи:

Более старые статьи:

 

You have no rights to post comments