Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу)

Зміст
Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

1.1    Характеристика нормативної бази з питань дослідження.
1.2. Суть та види фінансових результатів.
1.3 Методика розрахунку фінансових результатів згідно П(С)БО.
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
2.1 Облік фінансових результатів від звичайної діяльності.
2.2. Облік фінансових результатів від надзвичайної діяльності.
2.3.Облік податку на прибуток.
Розділ 3. АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
3.1. Методи аналізу фінансового стану підприємства
3.2 Аудит обліку доходів і результатів діяльності.
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Стоимость дипломной работы


Вступ
Основною метою діяльності підприємств усіх форм власності незалежно від галузевої належності, виду діяльності та інших чинників є отримання доходів у розмірі, достатньому для покриття витрат і подальшого розвитку виробництва. Проте, сучасні умови господарювання та стан економіки України зумовлюють поступове зменшення кількості прибуткових підприємств і відповідно, збільшення збиткових. Причинами цього є порушення пропорцій у розвитку промисловості та сільського господарства, зниження купівельної спроможності споживачів, підвищення податкового тиску, недоліки у проведенні приватизації державних підприємств та земельної реформи та інше. Проте підприємства самостійно шукають вихід із кризового становища з метою підвищення платоспроможності, конкурентноздатності власної продукції та покращення фінансового стану.
Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам. Формування такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день у нашій країні проходить процес реформування обліку з метою максимального наближення до міжнародної системи і використання прогресивного досвіду економічно розвинутих країн. Безумовно, що жодна реформа не може відбуватися абсолютно безболісно. Тому впровадження Національних стандартів обліку та нового Плану рахунків викликає певні труднощі як у бухгалтерів-практиків, так і у науковців. Про це свідчить велика кількість публікацій у періодичних виданнях облікового характеру. Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства. Усе вище сказане зумовило актуальність та вибір теми дипломної роботи.
Мema і завдання дослідження полягає у вивченні діючої методики обліку, контролю, аналізу та аудиту фінансових результатів У відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік і Звітність в Україні", національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та діючого плану рахунків; обгрунтування та розробка пропозицій щодо удосконалення методики та організації обліку та аудиту фінансових результатів.
Предметом та объектом дослідження є методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності. Дипломна робота виконана на прикладі Ковалівського спиртозаводу.
Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається з трьох розділів, висновків та списку використаної літератури (51 джерел). Робота викладена на 77 сторінках друкованого тексту, містить 3 таблиць, 8 схем та 4 графіків.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments