Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підпри-ємства (ВАТ “Інгулецький хлібзавод”)

Зміст
Вступ                                                5
1 Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства        8
1.1  Поняття реструктуризації, причини та етапи її проведення    8
1.2  Реорганізація підприємства, спрямована на укрупнення підприємства    17
1.3  Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення    26
1.4 Фінансові аспекти організації і реорганізації акціонерних товариств    31
2  Аналіз реорганізаційних перетворень у ВАТ "Iнгулецький хлібзавод"    36
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства    36
2.2 Реорганізація ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод"    51
2.3 Оцінка ефективності перетворення    61
3 Заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ "Iнгулецький хлiбзавод"      70
3.1 Заходи по підвищенню платоспроможності підприємства    70
3.2 Заходи по збільшенню збуту    84
Висновки    91
Список використаної літератури    96
Додатки    99

Стоимость дипломной работы

Вступ
Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов'язані з реалізацією активної стру-ктурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії роз-витку первинних ланок (підприємств, організацій) і в цілому суспільного виро-бництва.
Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується дефор-мованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збитко-вих і збанкрутілих підприємств.
Тема реорганізації дуже актуальна на сьогодні. Кожен день ми чуємо про злиття підприємств, поглинання одних підприємств іншими, зміни форм влас-ності. Все це – форми реорганізації [28, с.201].
Реорганізація підприємства полягає в тому, що права та обов’язки під-приємства, що реорганізують переходять до інших підприємств у порядку уні-версального правоприємства. До правонаступника може перейти увесь ком-плекс прав та обов’язків підприємства, що реорганізують або їх частина. У бі-льшості випадків реорганізація відбувається добровільно за рішенням трудово-го колектива.
Процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечності між вимогами ринку й застарілою логікою дій підприємства. По суті, реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, форм власності, організаційно-правових форм, управління ним, як здатність привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність ви-робництва.
Метою проведення реструктуризації є створення повноцінних суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати за умов перехо-ду до ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, що відповідає вимогам товарних ринків. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств.
Метою даної роботи є комплексне дослідження теоретично-методичних основ реорганізації і фінансових аспектів її проведення в сучасних умовах гос-подарювання.
Цієї мети можливо досягти, вирішив наступні задачі:
- Визначити суть поняття реорганізації, причин та етапів її проведення;
- Розглянути реорганізацію підприємства, спрямовану на укрупнення підприєм-ства;
- Розглянути реорганізацію підприємства, спрямовану на розукрупнення під-приємства;
- Проаналізувати реорганізаційні перетворення у ВАТ "Iнгулецький хлібзавод";
- Розглянути порядок реорганізації та оцінки її ефективності;
-    Знайти заходи щодо підвищення ефективності функціонування ВАТ "Iнгулецький хлібзавод".
Предмет дослідження – сукупність економічних відносин, що виникають в процесі фінансового забезпечення реорганізації.
Об’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство "Iнгулецький хліб-завод". Це підприємство харчової галузі, яке виробляє хлібобулочні вироби, які реалізується через мережу магазинів та оптовим покупцям. На даний момент на підприємстві працює 828 осіб.
При написанні даної роботи були застосовані такі заходи та методи як го-ризонтальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів (відносних пока-зників), порівнювальний аналіз, монографічний метод.
В якості інформаційної бази дослідження використано економічну літера-туру вітчизняних та зарубіжних авторів: Бандурка О.М., Поддєрьогіна А.М., Покропівного С.Ф., Славюка Р.А., Стасюка Г.А., Терещенка О.О., періодична література, законодавчі та нормативні документи з питань реорганізації.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викла-дених на 98 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 9 таблиць, 10 ри-сунки, 8 додатків і список використаної літератури із 35 найменувань.
У першому розділі було розглянуто такі основні поняття як, реструктури-зація підприємства, форми реорганізації підприємства - злиття, приєднання, по-глинання, розукрупнення.
У другому розділі було розглянуто аналіз реорганізаційних перетворень у ВАТ "Iнгулецький хлібзавод", його організаційно-економічну характеристику та оцінку ефективності перетворення.
У третьому розділі було розглянуто основні заходи по підвищенню пла-тоспроможності підприємства (зменшення вихідних грошових потоків, змен-шення чи заморожування інших витрат, які не належать до собівартості проду-кції, продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів, запроваджен-ня прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва, удоско-налення організації праці) та заходи по збільшенні збуту продукції на ВАТ "Iнгулецький хлібзавод" (стимулювання споживачів, посередників, торго-вого персоналу підприємства).

Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments