Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Зміст
ВСТУП    2
РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність цінової політики    5
1.1 Поняття ціноутворення та цінової політики    5
1.2 Аналіз ціноутворюючих факторів    9
1.3 Аналіз методів ціноутворення    24
РОЗДІЛ 2. Аналіз об’єкту дослідження (готель „Сатурн”) та галузі, в якій він здійснює свою діяльність    32
2.1 Загальна характеристика об’єкту дослідження    32
2.2 Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність готель    34
2.3 Аналіз чинників, які впливають на ціну послуг  готелю    39
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи управління ціновою політикою готелю „Сатурн”    50
3.1 Оцінка економічної ефективності цінової політики готелю    50
3.2 Формування цінової політики готелю „Сатурн” на сучасному етапі    55
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ    61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    62
ДОДАТОК 1. Баланс готелю „Сатурн” на 31 грудня 2001 року    71
ДОДАТОК 2.  Звіт про фінансові результати за 2001 рік    75
ДОДАТОК 3. Звіт про рух грошових коштів за 2001 рік    78

Стоимость дипломной работы


ВСТУП
Тема даної дипломної роботи – „Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників  на цінову політику готелю”.
Мета написання даної дипломної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю, видами та методами проведення цінової політики підприємств готельного бізнесу та факторами, які впливають на формування цінової політики готелю.
Також метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з  туристичного менеджменту, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері готельного бізнесу та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.
Основними завданнями дипломної роботи є:
-    вивчення  та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань формування та проведення цінової політики;
-    проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
-    розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;
-    обгрунтування запропонованих рішень з викopиcтaнням ситуаційного аналізу;
-    підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозицій автора, з подальшим їх публічним захистом.
Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в тому, що  найбільш важливим показником для компанії є ціна, основна функція якої полягає в забезпеченні виторгу від продажу товарів чи надання послуг. Також ціна є одним з найважливіших чинників для споживачів товарів або послуг, отже вона дуже важлива для встановлення відносин між компанією і споживачами.  Хоча політика цін є для більшості фірм однією з найбільш важливих ринкових операцій, дуже часто вона проводиться безсистемно. У багатьох  фірмах немає нічого такого, що навіть віддалено нагадує політику цін. У деяких більш організованих фірмах політика цін проводиться лише при створенні кризових  ситуацій.  Дуже часто навіть у великих корпораціях спостерігається практично повна відсутність будь-якої політики, крім простого встановлення цін на рівні ринку. Велика зацікавленість у розробці політики цін виявляється в період впровадження нових видів продукції або послуг. Сьогодні в готельному бізнесі потрібно знайти ефективні напрямки управління ціновою політикою, тому що ціни на готельні послуги не відповідають сучасному економічному становищу в Україні, а ці напрямки можливо знайти лише при умові ретельного аналізу факторів, які впливають на формування ціни.
Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступає готель „Сатурн”, а предметом дослідження – особливості формування цінової політики в ньому. Готель „Сатурн” знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 2б. Сьогоднi  готель  являє собою готельний комплекс, до складу якого входять : готель  на 213 мiсць, ресторан  на 174 мiсця, кафе на 34 мiсця, 2 конференц-зали, тренажерний зал  та  перукарня. Види діяльності готелю  "Сатурн" насупні: готельнi послуги, послуги громадського харчування (ресторан та кафе), побутовi послуги, роздрiбна торгiвля,  туристичне обслуговування та iнше. Готель "Сатурн" співробітничає з туристичними фірмами, що дозволяє готелю забезпечити деякий потік клієнтів, що концентруються коло туристичних фірм. Готель "Сатурн" має не тільки удосконалену матеріально-технічну базу для розміщення та харчування гостей, але й розвинену сервісну інфраструктуру. Гості, які приїжджають з метою вирішення комерційних справ, можуть скористатись послугами ділового характеру.  Щоб привернути увагу потенцiйних клiєнтiв, готелю потрiбно застосовувати сучаснi маркетингові засоби,  спрощувати систему бронювання мiсць, використовувати переваги сучасних комп'ютерних технологiй. Готельнi послуги та послуги харчування ВАТ "Готель  "Сатурн" сертифiкованi УРЦСМ, готелю присвоєна категорiя "2 зiрки", ресторану присвоєний 1-й клас.
В Україні лише в останні роки почали приділяти належну увагу туристичній індустрії. Зміна політичних та економічних умов, які пройшли в 90-х роках, дозволили Україні акцентувати увагу на більш ефективному використанні туристично-рекреаційного потенціалу, проводити структурні реформи у напрямку переважання послуг над іншими секторами економіки.
Проблеми розвитку туристично-оздоровчого комплексу та підвищення ефективності використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: К. Азарова, К. Борисова, Дж. Боузна, В. Главацького, Б. Данилишина, В. Євдокименка, Ф. Котлера, В. Кравцева, В. Куценко, Дж. Майкенза, А. Мамедова, В. Сеніна, Ю. Соколової, Ю. Туниці, В. Трегобчука, С. Харічкова та інших. Ці праці склали джерельну базу при  написанні даної роботи.
Трансформаційні процеси в сфері туризму України, на жаль, здійснюються без достатніх науково-теоретичних обґрунтувань, які б базувалися на результатах науково-практичних досліджень та світових досягненнях у цій сфері. Особливо це стосується організаційно-економічного та інформаційного забезпечення туристично-оздоровчого комплексу, діяльність якого в значній мірі визначається світовим ринком туристичної індустрії. Методичні розробки Всесвітньої Туристичної Організації, передусім в сфері статистичного обліку, міжнародного правова, митного та податкового середовища від якого залежить конкурентноздатність українського туристичного продукту та обсяги надання туристичних послуг, повинні бути адаптовані в Україні. Необхідно також організаційно забезпечити їх дотримання.
Спостерігається явна недостатність науково-теоретичних узагальнень цих проблем, необхідність подальшої розробки науково-методичних елементів, спрямованих на практичне вирішення завдань підвищення ефективності туристично-оздоровчого комплексу в умовах ринкових перетворень. Актуальність вказаних проблем також зумовила вибір теми даної роботи.
Структура даної дипломної роботи наступна:
-    Вступ.
-    Теоретична частина (Розділ 1).
-    Аналітична частина (Розділи 2 і 3).
-    Висновки та пропозиції.
-    Список використаної літератури.
-    Додатки.
В роботі розкриті наступні питання:
-    Поняття та сутність цінової політики, поняття ціноутворення та цінової політики, аналіз ціноутворюючих факторів, аналіз методів ціноутворення   
-    Аналіз  діяльності готелю „Сатурн”; аналіз стану розвитку готельного господарства  Києва; аналіз чинників, які впливають на ціну послуг  готелю.
-    Проблеми та перспективи управління ціновою політикою готелю „Сатурн”
При написанні роботи автором були використані внутрішні документи готелю „Сатурн”(баланс, річна фінансова звітність) різні теоретичні, аналітичні та статистичні матеріали,  міжнародні законодавчі акти та закони України з питань туризму, готельного бізнесу, зовнішньоекономічної політики, міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
Робота може бути використана фахівцями туристичної галузі, зокрема, керівниками готелів в якості довідникового та аналітичного матеріалу.


Более новые статьи:

 

You have no rights to post comments