Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення

Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Податкова система України становлення, розвиток та вдоскрналення

Зміст
Вступ                                                3
Розділ 1 Основи побудови податкової системи України

1.1    Становлення податкової системи в Україні                     6   
1.2    Основні елементи податкової системи                      9   
1.3    Принципи побудови податкової системи                 15

Розділ 2 Характеристика податкової системи України і її роль в доходах бюджету

2.1    Податкова політика, як метод державного регулювання         
економіки, підхіди та перспективи                                   18   
2.2    Прямі та непрямі податкі та їх місце в податковій системі         21   
2.3    Контроль податкових органів за стягненням податків             28

Розділ 3 Шляхи вдосконалення податкової системи

3.1    Зарубіжний досвід побудови податкової системи             34
3.2    Податковий кодекс як модернізація податкової системи України                                 42   
3.3    Вдосконалення діючої системи оподаткування в Україні         56   

Розділ 4 Небезпечні та шкідливі фактори умов праці співробітників органів Державної податкової служби

4.1    Система управління охороною праці в органах ДПС Україні         62    
4.2    Психофізіологічні аспекти діяльності працівників органів ДПС                            
4.3    Аналіз мікроклімату в приміщеннях ДПС                 69        
4.4          Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів              72               4.5          Аналіз пожежної безпеки                          74

Висновки                                      76   

Список використаної літератури                                      79

Додатки

Стоимость дипломной работы

Вступ
В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткування, актуальність вибраної теми є очевидною. Адже від механізму стягнення податків залежить формування доходної' частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави.   Саме податкова система сприяє постійним,   стабільним і повноцінним надходженням коштів до бюджету.  Тому    аналіз функціонування податкової' системи особливо зараз в умовах системної кризи набувае великого значення.
В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться податковій системі.
Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забеспечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, відповідним чином регулювала б економічні відносини. Ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних з керованістю економіки,як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення.  
Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян забеспечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та розвитку в цілому України та регіонів, зокрема.
Система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забеспечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни. В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів економічних процесів у державі.
Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі.
В 1997 році почався новий етап формування податкової системи України, пов'язаний з утворенням замість колишніх податкових інспекцій нових шдрозділів - податкових адміністрацій в областях та містах Києві та Севастополі на чолі з Державною податковою адміністрацією України. Ця реорганізація спричинила подальше оновлення,   яке відобразилося   в необхідності створення Податкового Кодексу України. До вже існуючих податків та платежів додалися кілька нових (гербовий збір, відрахування до Пенсійного фонду з купівлі-продажу валюти, золота, дорогоцінних металів та каміння,
автомобілів), разом з цим деякі платежі та збори до бюджету скасовано (відрахування в фонд Чорнобиля).
Такі нововведення, безумовно, повинні бути підкріплені нормативною базою, тому розроблені нові закони в сфері оподаткування. Першими з пакету законодавчих актів були прийняті зміни і доповнення до Закону України "Про податок на додану вартість", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до Декрету "Про прибутковий податок з громадян". Ці закони є основними, тобто стосуються найважливіших видів податків, що поповнюють доходну частину бюджету.
В цілому можна сказати, що розвиток податкової системи України продовжується. Вдосконалюються форми і методи оподаткування, система стягнення податків і контроль за надходженням ї'х до бюджету.
Предметом дослідження даної роботи є саме розвиток, становлення податкової системи України, її функціонування та вдосконалення. 06'єктом являється дослідження взаємовідносин між державою та платниками податків в процесі утворення доходної частини бюджету країни.
Структура роботи побудована таким чином, що відображає як теоретичні аспекти формування і розвитку податкової' системи, так і аналіз практичних показників діяльності в сфері оподаткування.
Робота складається з чотирьох глав, висновків та пропозицій, бібліографїї (50 назв), додатків (16 шт.). Перша глава роботи присвячена теоретичним питанням:   принципам побудови системи оподаткування, основним її елементам, а також розгляду етапів розвитку податкової системи України з 1932 року по наш час.
Друга глава роботи - це аналіз практичних матеріалів, на основі яких побудовані таблиці, схеми і проведені розрахунки, що характеризують діяльність податкових органів в сфері оподаткування. Також увага приділена аналізу матеріалів, які стосуються конкретної роботи податкових органів щодо стягнення податків. Наведені дані описують ситуацію за останні роки, тому дають змогу порівняти результати діяльності податкових органів України за відповідні періоди.
У третій главі роботи проведений аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду у галузі податкової системи, а також висловлені пропозиції, які могли б бути втілені в законодавство України з врахуванням досвіду розвинутих країн. Тут розглядаються проблеми в сфері оподаткування, а також визначаються  деякі можливі шляхи
вдосконалення податкової системи держави, обгрунтування необхідності запровадження Податкового кодексу України.
Сьгодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних перетворень – готується до впровадження Податковий кодекс України. В державі постійно проводилась політика зміни системи оподаткування, але, на жаль, не завжди продумана, економічно обгрунтована, та не завжди це відбувалось у комплексі з іншими нововведеннями.
Характерним і дестабілізуючим фактором для України сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства тощо.
При написанні  роботи використані матеріали, надані ДПА України. Робота містить діаграми, схеми, таблиці і виконана на 98 аркушах.


Более новые статьи:

 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить