Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home База готовых дипломов Банківські установи на ринку фінансових послуг

Банківські установи на ринку фінансових послуг
загрузка...
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Банківські установи на ринку фінансових послуг

Зміст

Вступ
Розділ І. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні.
1.1. Сутність і класифікація банківських послуг.
1.2. Ставлення ринку банківських послуг в Україні.
Розділ ІІ. Діюча практика надання комерційними банками послуг своїм клієнтам.
2.1. Депозитні послуги банків.
2.2. Кредитні послуги банків.
2.3. Розрахунково - касові послуги банків.
2.4. Інвестиційні та інші види послуг.
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківських послуг.
3.1. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг за кордоном. 
3.2. Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в 
Україні.
Висновки.
Список використаної літератури.
Додатки.

Стоимость дипломной работы

Вступ
Актуальність теми. Реформування економіки України, що супровод-жується приватизацією і післяприватизаційною санацією підприємств, структурною реорганізацією  галузей, в тому числі агропромислового комплексу, розвитком товарних, фондових бірж та позабіржових систем, що обслуговують рух грошей і капіталів, концентрацією інвестиційних ресурсів у вітчизняних власників та інше, потребує адекватних банківських послуг на ринку фінансових послуг. Адже тільки банки та інші фінансово-кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне і необхідне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки. Серед них кошти населення, так званих домогосподарств, і запозичення є домінуючими.
Пріоритетний розвиток банківської системи і становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми та інструменти банківських і небанківських послуг фінансового характеру. Проте сьогодні ці ринки ще ненастільки розвинені як в Польщі чи Угорщині, а щодо Франції, Німеччини, Бельгії та інших країн відставання є доволі контрасним.
За цих обставин можна вважати, що обрана тема магістерського дослідження є актуальною. Вона цікава з позиції сьогодення як деякий огляд і бачення перспективи у цивілізованому реформуванні економіки України.
Об'єктом дослідження  обрано банківську діяльність щодо створення  і просування банківських послуг через ринкові механізми до учасників фінансового ринку.
Предметом досліження є грошові, інвестиційні, кредитні, депозитні, трастові, гарантійні та інші види банківських послуг.
Мета дослідження - розкрити сучасний стан ринку банківських послуг в Україні та вказати на перспективи його розвитку.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
-   уточнити сутність банківських послуг та підходи щодо їх поділу;
-    критично оглянути стан ринку банківських послуг в Україні;
-    дослідити сучасні тенденції щодо створення і надання клієнтам   депозитних банківських послуг;
-    критично оцінити стан кредитних портфелів банків та їх зусилля з
адекватного задоволення потреб підприємств та інших виробників у позичках;
-    оглянути сучасні ринкові механізми банківського поточного обслуговування клієнтів;
-    проаналізувати можливості банків щодо інвестиційної підтримки бізнес-проектів суб'єктів господарської діяльності;
-    вивчити досвід іноземних банків щодо новітніх технологій з обслуговування клієнтів та інших контрагентів;
-    вказати на перспективи подальшого розвитку ринку банківських послуг в   Україні.
Методологічною і теоретичною  основою магістерської роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти  Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко-математичні, статистичні збірники, матеріали перводичної преси,  статистичні методи дослідження.
Наукова новизна полягає  у розкритті можливостей комерційних банків щодо гнучкого і адекватного реагування на кон'юктурні запити підприємців у веденні сучасного бізнесу в Україні та за кордоном, що грунтується на аналітичному опрацюванні значного фактичного матеріалу.
Практична цінність. Теоретичні узагальнення та практичні рекомендації, зробленні в процесі дослідження, можуть бути використанні в діяльності українських комерційних банків. Приведений світовий досвід у сфері надання банками послуг може бути критично опрацьованний та творчо використаний в Україні.
Структура роботи.  Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Обсяг тексту складає _____________   сторінки машинописного тексту,  кількість використаної літератури ( _______ пунктів )  _____ сторінок машинописного  тексту. Додатки розміщенні на _______сторінках.


Более новые статьи:

 
загрузка...

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить