Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Система якості за українськими і міжнародними стандартами

Система якості за українськими і міжнародними стандартами
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система якості за українськими і міжнародними стандартами

Останніми роками широко застосовуються стандарти, в яких відображений світовий досвід управління якістю проду-кції на підприємстві. У 1987 р. Міжнародна організація по стандартизації прийняла міжнародні стандарти ІСО (ISO) се-рії 9000 за системами якості. Вони були розроблені з широ-ким використовуванням радянських (Львівської, Саратовсь-кої, Ярославської і інших систем бездефектної праці), япон-ських і інших систем забезпечення або управління якістю продукції. У багатьох країнах світу (Австрія, Німеччина, Фін-ляндія, Франція, Великобританія і ін.) стандарти ISO серії 9000 прийняті як національні. Відповідно до цих стандартів формується політика підприємства у сфері якості, тобто сис-тема якості, що включає забезпечення, поліпшення і управ-ління якістю продукції.
Політика у сфері якості може бути сформульована у ви-гляді принципу діяльності підприємства або його довгостро-кової мети. Змістом цієї політики є:
•    поліпшення економічного стану підприємства;
•    розширення або завоювання нових ринків збуту;
•    досягнення технічного рівня продукції, який переви-щує рівень провідних підприємств і фірм;
•    орієнтація на задоволення вимог споживача певних га-лузей або певних регіонів;                         
•    освоєння виробів, функціональні можливості яких ре-алізуються на нових принципах;                                                
•    поліпшення найважливіших показників якості продук-ції;     
•    збільшення термінів гарантії на продукцію;                             
•    розвиток сервісу.                                                                      
Відповідно до стандартів ІСО життєвий цикл продукції у зарубіжній літературі позначається як «петля якості». У стандарті ІСО серії 8402 міститься наступне визначення «петлі якості» - це концептуальна модель взаємозалежних ви-дів діяльності, які впливають на якість продукції на різних стадіях від визначення потреб до оцінки їх задоволення.
«Петля якості» наочно показує послідовне віддзерка-лення якості процесів на якість кінцевого результату. За до-помогою "петлі якості" здійснюється взаємозв'язок виробника продукції із споживачем, зі всією системою, що забезпечує вирішення завдання управління якістю продукції.
Стандарти ІСО все більше застосовуються при укладан-ні контрактів між фірмами як моделі для оцінки системи за-безпечення якості продукції у постачальника. Як відзначають західні дослідники, в теперішній час більше 90 % споживачів при укладанні контрактів вимагають підтвердження наявності у виробника систем якості по ІСО серії 9000.
Важливу роль у забезпеченні відповідності продукції стандартам ІСО, підтримка довіри і охорона суспільних інте-ресів відіграють незалежні випробувальні лабораторії і сер-тифікаційні органи. У Європі налічується більше 1000 серти-фікаційних органів і більше 10 тис. випробувальних лабора-торій. В Україні робота із сертифікації знаходиться на стадії завершення.
Таким чином, контрольні процедури здійснюються:
•    виробником - полягає в контролі, випробуванні, діаг-ностиці, аналізі причин браку, відмов, рекламацій та інших невідповідностей;
•    держнаглядом у вигляді Держстандарту, Держсанепі-демнадзора і ін.;
•    незалежною організацією, провідною сертифікацією, органом, який забезпечує достовірну інформацію про якість.
Майже у всіх країнах Західної Європи, в США і Японії сертифікація обов'язкова і пов'язана, як правило, з безпекою, охороною здоров'я і навколишнім середовищем.
Організація сертифікації включає дві стадії:
•    забезпечення і реалізацію умов для створення і вироб-ництва продукції, належній сертифікації;
•    організацію і проведення сертифікації продукції як пі-дтвердження її відповідності вимогам нормативно-технічної документації.
Сертифікація охоплює економічні і організаційно-технічні аспекти. Разом із сертифікацією виробництв і проду-кцією ІСО проводить сертифікацію або акредитацію випро-бувальних центрів, які можуть сертифікувати продукцію. Цим центрам ІСО видає ліцензію на сертифікацію.


 

You have no rights to post comments