Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

Контроль за ходом виробництва має на меті виявлення відхилень від встановлених планових завдань і календарних графіків виробництва, неполадок у роботі різних підрозділів і служб підприємства. Контроль повинен бути, по-перше, опе-ративним, по-друге, - безперервним у всіх ланках основного виробничого процесу, починаючи від надходження в цехи си-ровини, матеріалів, кінчаючи здачею готової продукції на склади.
Склад і зміст робіт з контролю, періодичність його ви-конання розрізняються залежно від типів виробництва:
у одиничному виробництві об'єктами контролю є графі-ки оперативної підготовки виробництва і терміни виконання найважливіших робіт за окремими замовленнями. Стан заді-лів контролюється для комплектів на замовлення, підготовка виробництва - за особливо важливими позиціями;
у серійному виробництві контролюється номенклатура, кількість і терміни випуску складальних одиниць, провідних деталей, стан складських заділів заготівок, деталей, ступінь комплектної забезпеченості складальних робіт. Контроль ви-конання планових завдань виконується позмінно, за календа-рними планами випуску деталей, за замовленням в цілому. Заділи контролюються в розрізі деталей і в групових компле-ктах;
у масовому виробництві контролюються такт роботи по-токових ліній і заділи на всіх стадіях виробничого процесу. Контроль випуску виробів проводиться за добу відповідно до такту, заділи перевіряються подетально, строго контролю-ються недостаючі деталі. Особливе місце в системі управлін-ня якістю продукції займає технічний контроль. Він є сис-темою методів, засобів і заходів, в результаті яких ідентифі-кується якість готової продукції, напівфабрикатів і сировини вимогам стандартів і міжцеховим нормативам, а також забез-печується вироблення високоякісної продукції відповідно до цих нормативних документів і стандартів.
Задачі технічного контролю:
•    встановлення якості готової продукції;
•    попередження впливу випадкових і суб'єктивних чин-ників на якість продукції;
•    забезпечення дотримання заданого технологічного ре-жиму.
Функції технічного контролю виконує служба технічно-го контролю підприємства, яка може включати:
•    відділ технічного контролю;
•    центральну лабораторію;
•    лабораторії цехів;
•    групи контролю та ін.
Служба технічного контролю підкоряється безпосеред-ньо директору підприємства.
На підприємствах технічний контроль здійснюється за двома напрямками:
1)    контроль якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
2)    контроль параметрів технологічного режиму.
Класифікація технічного контролю:
•    за стадіями виробництва:  повинен бути профілактич-ним, оперативним, точним, обов'язковим;
•    за частотою контролю (попередній, проміжний, оста-точний);
•    за формою (лабораторний, інструментальний, візуаль-ний);
•    за методами (загальний, вибірковий).


 

You have no rights to post comments