Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Система управління якістю на підприємстві

Система управління якістю на підприємстві
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Система управління якістю на підприємстві

Філософія забезпечення якості формується в циклі: пла-нування — виконання — контроль — нормування. На його основі сформульований ряд керівних принципів, які необхід-но враховувати при проектуванні і побудові системи управ-ління якістю на будь-якому підприємстві:
•    зробіть так, щоб прагнення до вдосконалення товару або послуг стало постійним. Ваша кінцева мета – бути конкурентоздатним, залишитися в бізнесі і забезпечи-ти робочі місця. Не відступайте від досягнення твердо встановлених виробничих цілей у сфері поетапного і постійного поліпшення продукції і послуг;
•    застосовуйте нову філософію якості (підприємництва), щоб добитися стабільності роботи підприємства;
•    зрозумійте, що для досягнення якості немає необхід-ності в суцільному контролі;
•    постійно удосконалюйте систему виробництва і обслу-говування з метою підвищення якості і продуктивнос-ті, а також зниження витрат;
•    створіть систему підготовки кадрів на робочих місцях;
•    створіть систему ефективного керівництва, а не нагля-ду;
•    використовуйте ефективні методи спілкування між людьми, виключивши страх і недовір'я;
•    припиняйте практику виділення виробничих потужно-стей на основі жорстких нормативів;
•    усувайте перешкоди, які позбавляють працівника пра-ва гордитися своєю роботою;
•    ясно визначите обов'язки і відповідальність керівників всіх рівнів за постійне поліпшення якості продукції і послуг.
На основі цих принципів на Заході менеджери широко застосовують рекомендації у галузі стимулювання праці. В основному вони зводяться до наступного:
•    нагороджувати перспективні рішення, а не однохви-линні;
•    нагороджувати тих, хто бере на себе ризик, а не тих, хто його уникає;
•    нагороджувати творчу роботу, а не підпорядкування;
•    нагороджувати за результати роботи, а не за обсяг;
•    нагороджувати за спрощення, а не за даремні (якщо навіть не шкідливі) ускладнення;
•    нагороджувати за якість, а не за швидку роботу;
•    нагороджувати тих, хто працює один з одним, а не проти один одного.
У системі управління якістю продукції на підприємстві важливе місце займає служба управління якістю. Її основні задачі:
•    захист репутації фірми;
•    захист споживача від дефектної продукції;
•    скорочення непродуктивних робіт;
•    попередження браку.
На основі цих задач найважливішими функціями слу-жби управління якістю є:
•    координація робіт з постійного підвищення якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції (стратегічний маркетинг, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НІОКР), організаційно-технологічна підготовка нового виробництва (ОТПП), виробництво, підготовка товару до функціонування, експлуатація, ремонт, утилізація товару);
•    координація діяльності всіх підрозділів і служб підп-риємства в розробленні конкретних цілей, а також їх інформування про досягнуті результати;
•    координація програм, планів та інших регламентую-чих документів і активна участь у підготовці кадрів (робітників всіх спеціальностей і кваліфікацій; фахів-ців і менеджерів всіх рівнів).


 

You have no rights to post comments