Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Основні поняття і показники якості

Основні поняття і показники якості
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Основні поняття і показники якості

Сучасний підхід до стратегії підприємства полягає в ро-зумінні того, що якість є найефективнішим засобом задово-лення вимог споживачів і одночасне зниження витрат вироб-ництва. Розглянемо деякі основні поняття, що входять в су-часну концепцію якості.
Якість — це сукупність властивостей і характерис-тик продукції, які додають їй здатність задовольняти обу-мовлені або передбачувані потреби.
Якість продукції тісно пов'язана із споживацькою вартістю — здатністю товару задовольняти певні потреби. Воно ха-рактеризує міру споживацької вартості, ступінь її придат-ності і корисності, тобто кількісне задоволення суспільної потреби в продукції.
У сучасних умовах якість продукції значною мірою формується під впливом наступних основних чинників:
•    сприйнятливості підприємств до оперативного вико-ристання (упровадження) останніх досягнень науково-технічного прогресу;
•    вивчення вимог ринку (внутрішнього і особливо між-народного), потреб різних категорій споживачів;
•    інтенсивного використовування "людського чинника" через навчання (робітників і керівників), систематич-ного підвищення кваліфікації, матеріальної і мораль-ної мотивації працівників.
З урахуванням цих чинників для забезпечення заданого рівня якості продукції на підприємствах створюються спеці-альні системи (відповідні структури, організаційні методи, процедури, процеси і т. п.). Під забезпеченням якості продук-ції розуміється сукупність планованих заходів, необхідних для створення упевненості у тому, що продукція задовольняє певні вимоги до якості.
Необхідно відзначити, що вимоги до якості продукції визначаються тим значенням, яке в першу чергу воно має для споживача. Досвід передових корпорацій різних країн свід-чить про те, що забезпеченню високого рівня якості продукції підкоряється вся управлінська діяльність. Якість оголошуєть-ся головною метою фірми, перетворюється на "спосіб життя" всіх працівників, стає їх природною і повсякденною турбо-тою. Менеджери всіх рівнів повинні усвідомити, що забезпе-чення високої якості продукції необхідне не саме по собі, а як засіб вирішення найактуальніших проблем підприємства — досягнення високих фінансових показників, зниження витрат, зменшення кількості виробничих конфліктів і т.п.
Якість продукції, ступінь її придатності задовольняти певній потребі оцінюються системою показників. Вони є кі-лькісною характеристикою споживацьких властивостей про-дукції. Їх кількість залежить від призначення. Розрізняють:
•    одиничні;
•    комплексні;
•    інтегральні показники.
Одиничний показник якості відноситься тільки до однієї із споживацьких властивостей продукції, наприклад, безвід-мовність автомобіля, октанове число бензину, смак продукту живлення.
Комплексний показник характеризує декілька властивос-тей продукції. Так, комплексний показник якості продуктів харчування враховує такі властивості, як смак, аромат, струк-тура, консистенція, колір, зовнішній вигляд, форма і т. д., і визначається шляхом експертної оцінки кожної властивості і коефіцієнтів його ваговитості.
Інтегральний показник якості продукції відображає від-ношення корисного ефекту від її експлуатації або споживання до сумарних витрат на її створення і експлуатацію або спо-живання. Наприклад, інтегральним показником якості ванта-жного автомобіля можуть бути питомі витрати (включаючи вартість і експлуатаційні витрати за термін служби) на оди-ницю виконаної роботи.
Для характеристики властивостей продукції викорис-товують  показники надійності (ергономічні) характеризують систему "людина — виріб — середовище" і враховують ком-плекс гігієнічних, психологічних, антропометричних, фізіо-логічних властивостей людини, що виявляються у виробни-чих і побутових процесах; естетичні показники характеризу-ють такі властивості продукції, як виразність, оригінальність, гармонійність, цілісність, відповідність середовищу і стилю.
Для порівняння якості використовуються показники:
•    базові;
•    відносні (по відношенню до базового).
Кількісні значення показників якості продукції визнача-ються такими групами методів:
•    експериментальними — базуються на застосуванні те-хнічних засобів і дозволяють оцінити якість продукції найоб'єктивніше;
•    органолептичними — засновані на аналізі сприйнять органів чуття — зору, нюху, слуху, дотику, смаку. То-чність і достовірність такого аналізу залежать від ква-ліфікації, навиків і здатності осіб, що визначають якість цими методами. Вони широко застосовуються для визначення показників якості напоїв, кондитерсь-ких, тютюнових, парфюмерних виробів. Для виразу показників, які визначаються такими методами, зви-чайно використовується бальний спосіб, тобто умовна система балів;
•    соціологічними — на основі збору і аналізу думок фа-ктичних або можливих споживачів;
•    експертними — на основі рішень, що приймаються групою фахівців-експертів.
Широко використовуються показники технологічності, що характеризують ефективність конструктивно-технічних рішень при виготовленні продукції, наприклад показники сборності (блоковості), питомої трудомісткості, матеріаломі-сткості і ін.
Останнім часом широко застосовуються показники стандартизації і уніфікації, характеризуючі кількісні вирази ступеня використовування у виробі стандартизованих і уніфі-кованих деталей, складових, а також патентно-правові показ-ники, що відображають ступінь патентного захисту виробу в Україні і за рубежем, їх патентну чистоту.
Показник "рівень якості продукції". Це відносна харак-теристика якості, одержана шляхом порівняння його показ-ників з якими-небудь базовими (початковими) показниками, тобто з тими, що раніше випускалися на даному підприємстві або аналогічними виробами інших виробників. Показник "сві-товий рівень якості" встановлюється шляхом порівняння ба-зових показників з кращими зарубіжними або вітчизняними аналогами, тобто з виробами того ж вигляду, що і порівнюва-не, які володіють схожістю конструкції і принципів дії, спіль-ністю функціонального призначення, умов застосування та ін.
Розрізняють такі методи оцінки рівня якості продукції:
•    диференціальний – використовуються одиничні показ-ники якості продукції;
•    комплексний – використовуються комплексні показ-ники;
•    змішаний – використовуються і одиничні, і комплексні показники.
Оцінка рівня якості продукції необхідна для планування найефективніших напрямів поліпшення якості, для розроб-лення стратегії утримання і розширення товарного ринку продукції, що випускається.
Відзначимо, що кількісними вимірюваннями якості про-дукції займається новий напрям в науці – кваліметрія (від лат. "квалі" – якість, властивість і давньогр. – "метріо" – міря-ти, вимірювати). При цьому мається на увазі якість не тільки продуктів праці, але і процесів їх виготовлення.
Кваліметрія грунтується на розгляді сукупності спожи-вацьких властивостей різного рівня; зважуванні (ранжиру-ванні) і кількісній оцінці кожної властивості; визначенні ком-плексної кількісної оцінки якості.
Кваліметрія розробляє методи визначення комплексних і ін-тегральних показників якості, приросту одиниці якості виро-бу на одиницю витрат.


 

You have no rights to post comments