Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Розподіл та кооперація праці

Розподіл та кооперація праці
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розподіл та кооперація праці

Найважливішими складовими організації трудової діяль-ності є розподіл і кооперація праці.
Розподіл праці – це розмежування діяльності людей у про-цесі їхньої спільної праці.
Розподіл праці на підприємстві означає уособлення окре-мих частин трудових процесів з метою скорочення виробничо-го циклу завдяки одночасному виконанню різних робіт і під-вищенню продуктивності праці. Остання мета досягається вна-слідок формування виробничих навиків робітниками завдяки спеціалізації робіт.
Високий рівень спеціалізації свідчить про культуру ви-робництва.
Найпоширенішими формами розподілу праці на підпри-ємстві є операційна, професійно-кваліфікаційна, постадійна і функціональна.
1    Операційний розподіл праці зумовлюється поділом виробничого процесу на складові частини з додержанням певних технічних та економічних вимог (висока точність оброблення, раціональне використання обладнання, оснащення тощо).
2    Професійно-кваліфікаційний розподіл праці здійснюється з урахуванням спеціальності робітників і складності вико-нуваної ними роботи. Це потрібно, щоб відокремити ква-ліфіковану працю від менш кваліфікованої.
3    Постадійний розподіл праці здійснюється між робітни-ками, що зайняті на різних стадіях виробництва продукції. Його мета – досягти однаково високої продуктивності при виконанні кожного виду робіт (заготівельних, складальних, зварювальних і т.д.), а також оптимізувати чисельність робітників за професіями та спеціальностями у виробни-чому процесі.
4    Функціональний розподіл праці передбачає розподіл усього комплексу робіт між різними категоріями праців-ників (робітників тощо) залежно від характеру участі їх у виробничому процесі та виконуваних функцій (закріплення робіт, технологічних процесів, технічної підготовки виро-бництва, технічного обслуговування й управління за конк-ретними виконавцями).
Розподіл праці неможливий без її кооперації, завданням якої є забезпечення взаємоузгодженості дій окремих робітни-ків або груп робітників у процесі виконання різних трудових функцій. Розподіл і кооперація праці становлять дві взаємо-пов’язані та доповнюючі одна одну функції трудової діяльно-сті.
Однією з найважливіших форм кооперації є бригада (або ланка) – первинний виробничий та соціальний осередок коле-ктиву працівників (робітників), які разом виконують планові завдання і несуть колективну й індивідуальну відповідальність за результати своєї праці.
Залежно від характеру виконуваних технологічних робіт і професійного складу робітників бригади поділяються на:
•    спеціалізовані. Як правило, це робітники однієї профе-сії, які виконують однорідну технологічну операцію в одну зміну (бригади різників, штампувальників та інші, які найчастіше використовуються при технологічній спеціалізації виробництва);
•    комплексні, що складаються з робітників різних про-фесій, які виконують технологічно неоднорідні, однак взаємопов’язані операції.
Комплексні бригади доречно використовувати на дільни-цях із предметною спеціалізацією, а також у цехах машинобу-дівних підприємств із комплексно-механізованим і автомати-зованим виробництвами при організації предметно-замкнутих дільниць (заготівельні, обробні, складальні, зварювальні та малярні процеси).
Залежно від часу (періоду) роботи виконавців спеціалізо-вані та комплексні бригади можуть бути змінними або добо-вими (наскрізними).
Крім перерахованих форм кооперації робітників у бри-гади для забезпечення ефективності трудових процесів важ-ливе значення мають принципи організації цехів і дільниць (технологічний, предметний, змішаний), допоміжних служб (централізований або децентралізований), ступінь непере-рвності технологічних процесів, трудомісткість виготовлення продукції. Наукова організація трудової діяльності потребує реалізації таких заходів: розроблення плану впровадження; визначення матриці відповідальності; створення системи на-вчання й атестації персоналу; створення системи матеріаль-ного та морального стимулювання робіт.


 

You have no rights to post comments