Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Класифікація трудових процесів

Класифікація трудових процесів
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Класифікація трудових процесів

Трудовий процес – це вплив людини на предмет праці за допомогою знаряддя праці або внаслідок дії керованого люди-ною знаряддя праці, щоб створювати продукт, який знаходить-ся в певних природних або штучних умовах. Трудовий процес є найскладнішим, головним і одночасно завершальним етапом будь-якого виробничого процесу. Трудовий процес охоплює всі сфери діяльності людини, отже, слід чітко визначити ви-ди трудових процесів за їх класифікаційними ознаками (табл. 4.1).
Трудовий процес складається з декількох етапів.
1    Аналіз ситуації (проблеми плану робіт, програми, тех-нології, задуму тощо).
2    Формування певного уявлення про технологію виробів, умови і вимоги зовнішнього середовища, прогнозування результатів процесу.
3    Підготовка робочого місця і забезпечення його всім не-обхідним (матеріальними ресурсами, робочою силою, ін-формацією, технологією тощо).
4    Виконання роботи, тобто власне трудовий процес.
5    Оформлення результатів виконання роботи.
6    Завдання і втілення (реалізація) роботи.
7    Стимулювання високих результатів праці.
Організувати трудовий процес означає об’єднати в прос-торі й часі за кількістю і якістю предмет праці, її засоби та живу працю. При цьому організатори, технологи, економісти мають відповісти на питання: що виготовляється, з якими па-раметрами, хто виготовляє, де, коли, які витрати і які результа-ти супроводжують трудовий процес (діяльність)?
Організація трудової діяльності має спиратися на досяг-нення науки та передовий досвід, забезпечувати підвищення продуктивності праці та збереження здоров’я людини.
Наукова організація трудової діяльності спрямована на розв’язання таких взаємопов’язаних завдань, як економічне, психофізіологічне, соціальне.
Економічне завдання полягає в якнайповнішому викорис-танні обладнання, матеріалів, сировини, підвищенні продукти-вності праці.
Психофізіологічне завдання передбачає створення спри-ятливих виробничих умов для забезпечення здоров’я робіт-ників та їх працездатності.
Соціальне завдання спрямоване на задовольняння робіт-ників умовами й результатами праці.


 

You have no rights to post comments