Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів

Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Елементи процесу розміщення матеріально-технічних об’єктів

Процес проектування матеріально-технічного об'єкта, виробничого підприємства складається з ряду логічно зв'яза-них між собою етапів. Порушення послідовності виконання етапів може вести до згубних для виробництва помилок, ви-правлення яких обходиться дуже дорого. Ці етапи включа-ють:
1 Збір початкових даних. Проектувальник повинен мати в своєму розпорядженні докладну інформацію про:
а) схему планування виробничого процесу, розміщеної на підприємстві;
б) задану продуктивності і асортименту продукції, що випускається;
в) дані по майданчику (розмір, конфігурація) і будь-яким існуючим на майданчику будівлям (висота перекриттів);
г) будівельні норми і будь-які інші нормативні акти, що відносяться до техніки безпеки, охорони, захисту навколиш-нього середовища.
2 Визначення кількості і типів виробничих ресурсів, по-трібних для забезпечення заданої продуктивності. Наприклад, скільки касових місць необхідно передбачити в банку для об-слуговування очікуваного числа клієнтів?
3 Визначення площі, потрібної для кожної виробничої ділянки. Якщо у відділенні офсетного друку стоятиме чотири машини, то яка площа потрібна для цього відділення з ураху-ванням проходів, проміжних складів, площі забезпечення, кі-мнати відпочинку або ремонтної служби?
4 Аналіз зв'язків між різними ділянками включає визна-чення того, які з них слід розміщувати ближче один до одно-го, а які можна або необхідно рознести. У аеропортах, напри-клад, контори з прокату автомашин завжди розміщують по-ряд з відділенням видачі багажу. Деякі ділянки доводиться розносити за вимогами екології, техніки безпеки і т.д. Ділян-ку фарбування, наприклад, необхідно розміщувати подалі від ділянки піскоструминної обробки, де виділяється пил і висо-кий рівень вібрації.
5 За наслідками етапів 3 і 4 розробляється генеральне компонування з вказівкою всіх розмірів і місця розміщення кожної виробничої і допоміжної ділянки. При цьому, звичай-но, опрацьовують декілька можливих варіантів.
6 Чітке визначення точного місця кожної одиниці устат-кування, меблів і інших виробничих ресурсів на кожній діля-нці. Часто цю роботу виконують за допомогою шаблонів, які накладають на креслення генерального компонування і, пере-міщаючи їх в різні положення, добиваються оптимального розміщення устаткування. Останнім часом цю роботу вико-нують за допомогою ЕОМ.
Процес проектування підприємства ведеться з ураху-ванням багатьох чинників і включає цілий ряд компромісів. Звичайно, зважаючи на вельми високий ступінь складності проблеми, єдино прийнятним підходом є прагнення до «пого-джувального», а не до «оптимізованого» результату. Для про-ектування важливі як аналітичні, так і творчі здібності розро-бників.


 

You have no rights to post comments