Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Методи розміщення виробничих об’єктів

Методи розміщення виробничих об’єктів
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Методи розміщення виробничих об’єктів

Рішення про місцерозміщення підприємств, звичайно, йдуть від загального до окремого. Припустимо, що виробник побутової електронної апаратури вирішує питання про роз-міщення заводу з виробництва програвачів компакт-дисків. При ухваленні рішення будуть послідовно розглянуті наступ-ні питання: на якому континенті будувати завод, в якій країні, в якому штаті або в якій провінції, в якому місті, на якому майданчику або в якій існуючій будівлі. Звичайно, не у всіх випадках потрібно розглядати всі ці рівні.
Для зручності розгляду питання виділяють два рівні рі-шень про місце розміщення підприємства:
•    макрорівень – рішення про континент, країну, прові-нцію і місто;
•    мікрорівень – вибір конкретного майданчика або бу-дівлі для підприємства.
Чинники, що враховуються при ухваленні рішення на кожному з цих рівнів, будуть різними. Основні чинники, що розглядаються на макрорівні, наступні:
1)    демографічні і економічні чинники, що впливають на розмір і розвиток основних ринків збуту продукції опе-раційної системи;
2)    джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, потрібних для операційної системи;
3)    кількість і якість трудових ресурсів;
4)    наявність достатньої кількості енергії і води;
5)    політична стабільність;
6)    податкова політика і заохочення економічного розвит-ку;
7)    питання захисту навколишнього середовища;
8)    вартість земельної ділянки і будівництва;
9)    умови мешкання (наприклад, клімат, система освіти, медичне обслуговування, культура, відпочинок, злочин-ність).
До найважливіших чинників на мікрорівні відносять-ся:
1) обмежувальні норми на розвиток промзони, суміс-ність з об'єктами, що є сусідами;
2) розмір, конфігурація та інші технічні аспекти майдан-чика;
3) наявність переважних видів транспорту;
4) обсяг транспортних перевезень у клієнтів, під'їзди;
5) наявність і вартість енергопостачання та інших пос-луг, зокрема пожежної охорони і видалення відходів;
6) зовнішній вигляд майданчика, який може відповідати або не відповідати характеру підприємства;
7) близькість до житлових масивів і інших об'єктів, не-обхідних для службовців;
8) місцерозміщення конкурентів, особливо підприємств роздрібної торгівлі або за поданням послуг.
Для багатьох видів підприємств при рішенні питання про місце розміщення домінуючим виявляється який-небудь один чинник. Наприклад, пошивні підприємства розташову-ються поблизу джерел щодо дешевої праці, тому велика час-тина цієї галузі промисловості емігрувала в країни, що розви-ваються. Заводи для виробництва алюмінієвих банок для на-поїв, звичайно, розміщуються поряд з виробництвом самих напоїв через високі витрати на перевезення порожніх банок. Станції обслуговування автомобілів розміщуються на вули-цях або на дорогах з інтенсивним рухом або на перехрестях, що полегшує під'їзд до них.
Наступним кроком після визначення виробничої потуж-ності і місця розміщення підприємства при створенні опера-ційної системи буде проектування самого підприємства. Ця задача зводиться до визначення конфігурації підприємства, тобто розміру і форми будови і розміщення виробничих ресу-рсів усередині нього. Ми розглянемо основні типи проектів або планування виробництва і обговоримо загальні процеду-ри розробки проекту. При проектуванні виробничих підпри-ємств залежно в основному від типу перероблюючої підсис-теми застосовують три основні види планувальних рішень: післяопераційну функціональну схему, лінійну потокову схе-му планування і фіксоване позиційне планування.
Всі три схеми планування іноді можна знайти на одному підприємстві. Госпіталь, наприклад, має післяопераційне планування (кардіологічне, радіологічне, хірургічне відділен-ня спеціалізовані на різних видах операцій). Разом з тим, в госпіталі може бути клініка для проведення обстежень, пла-нування якої відповідатиме потоковій схемі. Приклади фіксо-ваного позиційного планування можна знайти в операційних і в палатах інтенсивної терапії.


 

You have no rights to post comments