Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Сутність послуг

Сутність послуг
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Сутність послуг

Зараз у державі значення сфери послуг для розвитку економіки не можна недооцінювати. Багато принципів управ-ління однаково застосовуються як для виробничого сектора економіки, так і для сфери послуг, але є і цілий ряд специфіч-них принципів.
Одна з найважливіших відмінних рис сфери послуг по-лягає в характері проектування цих послуг і в процесі, вико-ристовуваному для їх створення.
Сфера послуг має ряд важливих з погляду управління операціями характеристик.
По-перше, тут споживач, звичайно, присутній у вироб-ничому процесі, тобто є тісніший контакт або взаємодія із споживачем, ніж у сфері промислового виробництва. Робіт-ник в автомобілебудуванні, наприклад, не контактує із спо-живачами, в лікарні ж або в кінотеатрі виробничі службовці тісно взаємодіють з клієнтами.
По-друге, у сфері послуг потрібен, мабуть, вищий сту-пінь індивідуалізації продукту відповідно до вимог спожи-вача.
По-третє, роботи у сфері послуг, звичайно, більш тру-домісткі, ніж у промисловості.
Ці три особливості роблять управління операціями у сфері послуг більш важливою справою з погляду забезпечен-ня ефективності. Дійсно, чим вищий ступінь взаємодії із спо-живачем, чим вищий ступінь індивідуалізації продукції, чим вище трудомісткість процесу, тим важче забезпечити його високу економічну ефективність. Саме ці характеристики від-різняють сферу послуг від промислового виробництва в плані операційної діяльності.


 

You have no rights to post comments