Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Організація роботи диспетчерської служби

Організація роботи диспетчерської служби
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Організація роботи диспетчерської служби

Оперативність у роботі диспетчерської служби досяга-ється обізнаністю диспетчерів про хід виробництва і відхи-лень, що виникають в ньому, від нормальних умов роботи. Обізнаності диспетчерів сприяє систематичне проведення ди-спетчерських оперативних нарад і системи регулярної інфор-мації диспетчерської служби про хід виробництва.
Основним документом, за яким веде свою роботу диспе-тчер, є, як правило, змінно-добове завдання з випуску готових виробів і по міжцехових передачах. У рамках суміжно-добового плану черговий диспетчер вирішує всі виробничі питання міжцехового характеру, які не можуть бути вирішені цехами самостійно. Ці вказівки диспетчера, пов'язані з вико-нанням добового завдання, є обов'язковими для керівників основних і допоміжних цехів і служб заводу.
Регламент роботи чергового диспетчерського апарата встановлюється відповідно до конкретних умов даного заво-ду. Найбільш поширений наступний регламент роботи: для заводських диспетчерів - добове чергування, для цехових - позмінне.
До початку чергування диспетчер повинен ознайомити-ся із станом виконання змінно-добового завдання за поперед-ню добу, з календарним планом-графіком на дане число, із записами і вказівками на поточну добу в диспетчерському журналі; повинен виявити дефіцитні деталі і вузли і перевіри-ти забезпеченість збірки вузлами і деталями на поточну добу.
Під час чергування диспетчер уточнює відомість дефі-цитних деталей відповідно до вимог збірки і подачі деталей з цехів; приймає заходи із зменшення і ліквідації дефіциту по деталях, з'ясовуючи причини затримок і вирішуючи питання, пов'язані з ліквідацією затримок;  готує головному диспетче-рові і начальникові виробництва заводу матеріали до опера-тивної наради (або для диспетчерського рапорту), контролює хід  виконання цехами змінно-добового плану;    регулює    міжцехову подачу основних вузлів і деталей.
Протягом всього часу чергування диспетчер або замі-нюючий його оператор на випадок тимчасової його відсутно-сті повинен знаходитися біля пульта.
Всі сигнали і претензії цехів, розпорядження із задово-лення цих претензій, а також оперативні завдання керівницт-ва заводом з виробництва заносяться в спеціальний диспет-черський журнал. У ньому диспетчер записує ухвалені ним рішення і їх виконання.
Передача диспетчерами чергування відбувається обов'я-зково у присутності головного диспетчера і оформляється ра-портом чергового диспетчера з реєстрацією в диспетчерсько-му журналі.


 

You have no rights to post comments