Для поиска темы - пользуйтесь СИСТЕМОЙ ПОИСКА


Стоимость дипломной работы


Home Для студента... Поняття виробничої потужності та її вимірники

Поняття виробничої потужності та її вимірники
Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Поняття виробничої потужності та її вимірники

Під виробничою потужністю підприємства розумієть-ся найбільш можливий річний випуск продукції в номенкла-турі і асортименті, встановлений планом, за умови повного використання виробничого устаткування і площ на основі за-стосування прогресивної технології і найраціональніших ме-тодів організації праці і виробництва.
Планова виробнича потужність розраховується на пе-вний плановий період.
Проектна потужність підприємства – задана вели-чина обсягу випуску продукції, яка береться як базовий пока-зник для проектування підприємства, що будується або реко-нструюється.
Виробнича потужність визначається за потужністю про-відних підрозділів (цех, ділянка, група устаткування) з ураху-ванням заходів, спрямованих на ліквідацію «вузьких місць».
Провідний підрозділ – це підрозділ, в якому виконують-ся основні технологічні операції з виготовлення продукції, де витрачається найбільша частка живої праці і зосереджена бі-льшість основних фондів даного підрозділу.
«Вузьке місце» – невідповідність потужностей окремих цехів, ділянок, групи устаткування потужностям відповідних підрозділів, де встановлена потужність всього підприємства.


 

You have no rights to post comments